Roman Míčka

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Kancelář: TL 405
Email: micka@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 379
Web: www.romanmicka.net

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

 • 31.5.  12.00 – 13.00 hod.
 • 6.6.  12.00 – 13.00 hod.
 • 20.6.  12.00 – 13.00 hod.
 

Politologie I a II, Politologický seminář, Religionistika, Teorie mezinárodních vztahů, EU a regionální politika, Organizace veřejné správy, Kulturní tradice lidstva III, Etická výchova

VZDĚLÁNÍ:

2006–2014    Studium na Filozofické fakultě UK, Ústav politologie FF UK, doktorský program, kombinovaná forma, obor Politologie, absolvováno 06/14 – Ph.D.

2002–2007    Studium na Teologické fakultě JU, doktorský program, denní forma, obor Teologická antropologie a etika, absolvováno 04/07 – Th.D.

2004    Základní odborná příprava policistů s vysokoškolským vzděláním – zaměření služba pořádkové a dopravní policie, Střední policejní škola MV v Brně, absolvováno 04/04

1995–1998

2000–2002     Studium na Teologické fakultě JU, obor Učitelství pro SŠ – Učitel náboženství a etiky, absolvováno 06/02 – Mgr.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

09/2018–dosud    Odborný asistent, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd

09/2008–8/2018    Odborný asistent, Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

01/2003–08/2008    Policejní inspektor, Policie České republiky, OOP Boršov nad Vltavou /výkon služby pořádkové policie, trestní řízení/

4/2001–12/2002     Sociální asistent, Azylový dům pro bezdomovce, Městská charita České Budějovice /péče o muže bez domova, sociální poradenství/

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE:

6-8/2017    Fulbrightova komise – šestitýdenní Summer U.S. Institute for Scholars – Religious Pluralism in the United States, hostující instituce – Dialogue Institute at Temple University in Philadelphia.

4/2017    Týdenní studijní pobyt Erasmus+ na Department of Moral Theology, Faculty of Theology, University of Malta, Malta

2/2015    Studijní pobyt na Pontifical Institute of Philosophy and Religion (Jnana-Deepa Vidyapeeth) v Pune a Pontifical Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon Law v Bangalore (Dharmaram Vidya Kshetram), Indie

 

ČLENSTVÍ A FUNKCE V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH, KOMISÍCH, RADÁCH A AKADEMICKÝCH ORGÁNECH:

Člen CTEWC     Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC, catholicethics.com).

Člen SO ČBK    Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci (SO ČBK), vedoucí ekonomické sekce

Člen ČKA    Česká křesťanská akademie, místní skupina České Budějovice

Člen ČSPV    Česká společnost pro politické vědy

Člen SCP    Společnost pro církevní právo

9/2010–10/2016    Disciplinární komise Teologické fakulty JU

2009–2014

6/2017–5/2018    Akademický senát Teologické fakulty JU, 2009–2011 místopředseda

9/2016–5/2018    Akademický senát Jihočeské univerzity, člen legislativní komise

MONOGRAFIE:

MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & Principal, 2018.

MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK, 2014, 270 s., ISBN ISBN 978-80-7325-348-6.

MÍČKA, Roman. Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu. Brno: L. Marek, 2009, 312 s., řada Deus et gentes, sv. 12. ISBN 978-808-7127-155.

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH:

MÍČKA, Roman. Otázka rozvoje v sociálním učení církve po Populorum Progressio v napětí mezi pokrokem, úpadkem a nadějemi na lepší svět. In: ŠRAJER, Jindřich a kol. Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum Progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby. Praha: Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-610-6, s. 39–63.

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes ve světle dalšího vývoje a současné situace v oblasti mezinárodních vztahů. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 324–352.

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Hospodářství v sociálním učení církve od Gaudium et spes po Laudato si’. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 285–308.

MÍČKA, Roman. Křesťanský rozměr prosazování spravedlnosti a legitimity užití síly. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s. 18–30.

MÍČKA, Roman (50%) a Jiří LAŇKA. Etické vzdělávání jako součást duchovní služby u policie. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s.133–146.

MÍČKA, Roman. Boublíkovo pojetí titanismu a hledání podstaty krize evropské civilizace. In: BRICHCÍNOVÁ, Kateřina, Karel SKALICKÝ, František ŠTĚCH a Tomáš VEBER, eds. Teologie v utkání s pluralitou náboženství. Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7195-391-3, s.147–173.

ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE:

MÍČKA, Roman. Pope John Paul II’s Criticism of “Humanrightism” and It´s Continuation. Philosophy and Canon Law. 3/2017, University of Silesia, Katowice, Poland, ISSN 2450-4955, s. 107–124.

MÍČKA, Roman. When Does Economic Inequality Become an Evil and a Sin? JEEVADHARA, A Journal for Socio-Religious Research. XLVI, No. 276 (November 2016), Kerala, India, ISSN 0970-1125, s. 70–83.

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes in Light of Further Development and the Present Situation in International Relations. Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology. Vol. 9, No. 3, September 2015, Bangalore, India, ISSN 0973-9068, s. 495–517.

MÍČKA, Roman. The Idea of Global Governance in the Light of Catholic Social Teaching. ET-Studies. Journal of the European Society for Catholic Theology. 4 (2013) 2, ISSN 2032-5215, s. 279–294.

ODBORNÉ STUDIE A ČLÁNKY RECENZOVANÉ:

Studie v odborných časopisech uvedených v mezinárodně uznávaných databázích (SCOPUS a ERIH+):

MÍČKA Roman. Otázka „světové politické autority“ v širším kontextu katolického sociálního myšlení. Caritas et Veritas. 2016, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 47–64.

(Též v anglické verzi: The Issue of ‘World Political Authority’ in the Broader Context of Catholic Social Thought. Caritas et Veritas. 2016, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 65–83.)

MÍČKA, Roman. Scholastický příspěvek k ideálu jednoty lidstva a jejímu politickému vyjádření v 16. a 17. století v kontextu předchozího a následného vývoje. Studia Neoaristotelica. Časopis pro analytickou scholastiku, Series Bohemoslovaca, 2016/3, ISSN 1804-6843, s. 69–102.

MÍČKA, Roman. Přínos Pia XII. k rozvoji sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 65–3/2016, ISSN 1211-1635, s. 61–76.

MÍČKA, Roman. Indické křesťanství, politika a sociální učení církve. Studia theologica. 2016/1, ISSN 1212-8570, s. 151–173.

MÍČKA, Roman (50%) a Jindřich ŠRAJER. “The Parish of St Precarius” and the View of the Social Teaching of the Church. Caritas et Veritas. 2015, č. 1, ISSN 1805-0948, s. 164–176.

MÍČKA, Roman. Lidská práva v kontextu Global Governance. Studia theologica. 2014/1, ISSN 1212-8570, s. 196–208.

MÍČKA, Roman. Dějinný kontext a současné podoby amerického politického katolicismu. Studia theologica. 2013/3, ISSN 1212-8570, s. 73–100.

MÍČKA, Roman. Je možné zachránit princip subsidiarity? Studia theologica. 2012/2, ISSN 1212-8570, s. 99–117.

MÍČKA, Roman. Sociální učení církve a evropská integrace. Studia theologica. 2011/3, ISSN 1212-8570, s. 152–172.

MÍČKA, Roman. Kdo vlastní klíče k interpretaci sociální nauky církve? Studia theologica. 2010/2, ISSN 1212-8570, s. 86–101.

MÍČKA, Roman. Církev a její potíže s liberalismem a kapitalismem. Studia theologica. 2004/4, ISSN 1212-8570, s. 70–83.

Ostatní recenzované studie v odborných časopisech:

MÍČKA, Roman. Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve. Sociální práce. 2014, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 83–93.

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Princip trvale udržitelného rozvoje v sociálním učení církve. Caritas et Veritas. 2014, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 142–153.

(Též v anglické verzi: The Principle of Sustainable Development in Catholic Social Teaching. Caritas et Veritas. 2014, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 154–165.)

MÍČKA, Roman. Byznys jako povolání? Některé etické a duchovní souvislosti bohatství a moci. Caritas et Veritas. 2013, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 50–57.

(Též v anglické verzi: Business as a Calling? Some Ethical and Spiritual Ramifications of Wealth and Power. Caritas et Veritas. 2013, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 58–65.)

MÍČKA, Roman. Subsidiarita jako podstatný konstitutivní princip sociální politiky a občanské společnosti. Sociální práce. 2013, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 35–42.

MÍČKA, Roman. Idea Global Governance ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 54–1/2013, ISSN 1211-1635, s. 17–31.

MÍČKA, Roman. Expanze lidských práv ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 52–2/2012, ISSN 1211-1635, s. 7–20.

MÍČKA, Roman. Demokracie v pasti (ne-) úspěchu: křesťansko-etická perspektiva. Caritas et Veritas. 2011, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 38–54.

MÍČKA, Roman. Význam a přínos dokumentu Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve. Revue církevního práva. č. 45–3/2010, ISSN 1211-1635, s. 225–238.

MÍČKA, Roman. G. K. Chesterton jako „Defensor Fidei”. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 1, ISSN 1802-0364, 91–107.

MÍČKA, Roman. Náboženské prvky v rétorice Dělnické strany. Dokonalé sny, nedokonalá realita. Dingir – religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2010, č. 1, ISSN 1212-1371, s. 20–22.

MÍČKA, Roman. Katolická whigovská tradice podle Michaela Novaka. Teologické studie. 2004, č. 1, ISSN 1213-5917, s. 44–50.

Ostatní recenzované studie ve sbornících:

MÍČKA, Roman. Hierarchie lidských práv v sociální nauce církve. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela a Viktor KRIŽAN eds. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-136-6, s. 22–38.

MÍČKA, Roman. Politický rozměr konzervativního katolicismu v USA na pozadí komparace myšlení Michaela Novaka a Patricka Buchanana. In: ŠTĚCH, František a Roman MÍČKA eds. Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice: TF JU, 2014, ISBN 978-80-7394-452-0, s. 144–171.

MÍČKA, Roman. Nemáme příliš mnoho lidských práv? Lidsko-právní agenda a její limity v kontextu politické filosofie a sociální etiky. In: ROSKOVÁ, Lenka ed. Lidská práva v proměnách času. Sborník příspěvků. I. ročník mezinárodní konference. České Budějovice, ZSF JU, 2012, ISBN 978-80-7394-358-5, s. 134–139.

MÍČKA, Roman. Kapitalismus – protestantská, nebo katolická etika? In: Jan Kalvín: pět set let od narození: sborník textů. Praha: CEP, 2009, č. 79, ISBN 978-808-6547-824, s. 91–101.

MÍČKA, Roman. Kritické poznámky k teologii osvobození – politické a ekonomické otazníky. In: CÁB Michal, Roman MÍČKA a Marek PELECH eds. Mezinárodní symposium o teologii osvobození – sborník příspěvků. České Budějovice: TF JU, 2007, ISBN 978-80-7040-977-0, s. 77–92.

ODBORNÉ STUDIE A ČLÁNKY OSTATNÍ:

MÍČKA, Roman a Jindřich ŠRAJER. „Farnost sv. Prekéra“ a pohled sociálního učení církve. In: ISTENDAEL, Geert van. Farnost sv. Prekéra. Hospodářská a ekonomická krize – příčiny, souvislosti, důsledky. Praha: Lidové noviny, 2014, ISBN 978-80-7422-360-0, s. 66–86.

HANUŠ, Jiří, Roman MÍČKA, Denisa NEČASOVÁ, a Radomír VLČEK. Budování ráje na zemi. Diskuse o konceptu politického náboženství. Církevní dějiny. 2014, č. 14, ISSN 1803-0068, s. 50–75.

MÍČKA, Roman. Společné dobro v kontextu křesťanského sociálního myšlení. Texty (Christian College). 2010, č. 4, ISSN 1804-1655, s. 10–20.

MÍČKA, Roman. Mír a válka v kontextu globalizace. Marathon. 2009, č. 92, ISSN 1211-8591, s. 13–19. Dostupné z: http://www.valencik.cz/marathon/doc/Mar09ZC.pdf

MÍČKA, Roman a František ŠTECH. Dělnická strana jako pseudonáboženský fenomén? Revue Politika. 2009, č. 9, ISSN 1803-8468, Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1175/delnicka-strana-jako-pseudonabozensky-fenomen

MÍČKA, Roman. Co přináší Kompendium sociální nauky církve. Universum – Revue České křesťanské akademie. 2008, č. 1, ISSN 0862-8238, s. 24–25.

MÍČKA, Roman. Katolíci a válka aneb „všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou... (Mt 26:52)“? Universum – Revue České křesťanské akademie. 2007, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 28–33.

MÍČKA, Roman. Význam americké zkušenosti pro katolické sociální myšlení. Universum – Revue České křesťanské akademie. 2006, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 19–24.

MÍČKA, Roman. Palestinská teologie osvobození. Teologie & Společnost. 2006, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 15–20.

MÍČKA, Roman. Ordo Lumen Templi – Daniel Landa chce prosazovat hodnoty víry, lásky, síly a pravdy. Dingir – časopis o současné náboženské scéně. 2005, č. 4, ISSN 1212-1371, s. 116–117.

MÍČKA, Roman. Novakova optimistická vize globálního vývoje a válka v Iráku. Revue Politika. 2005, č. 6–7, Příloha: USA, Irák a podpora demokracie, ISSN 1214-0899, s. 7–11.

MÍČKA, Roman. Význam náboženství pro identitu USA podle S. P. Huntingtona. Teologie & Společnost. 2005, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 23–28.

MÍČKA, Roman. „Katolický“ prezident George W. Bush? Distance – revue pro kritické myšlení. 2004, č. 4, ISSN 1212-7833, s. 34–39.

EDITORIALY:

MÍČKA, Roman. Editorial sborníku k 80. narozeninám Karla Skalického. ŠTĚCH, František a Roman MÍČKA eds. Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice: TF JU, 2014, ISBN 978-80-7394-452-0.

MÍČKA, Roman. Editorial a předmluva ke sborníku z konference o teologii osvobození TF JU 11/2006. In: CÁB Michal, Roman MÍČKA a Marek PELECH eds. Mezinárodní symposium o teologii osvobození – sborník příspěvků. České Budějovice: TF JU, 2007, ISBN 978-80-7040-977-0, s. 7–8.

RECENZE:

MÍČKA, Roman. Recenze knihy GREGOR, A. James. Totalitarismus a politické náboženství. Intelektuální historie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 372, ISBN 978-80-7325-361-5. In: Pantheon. 2016, č. 2, ISSN 1803-2443, s. 105–107.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy MAIER, Hans. Svět bez křesťanství – co by bylo jinak? Brno: CDK, 2014, ISBN 978-80-7325-330-1, 152 stran. In: Pantheon. 2015, č. 2, ISSN 1803-2443, s. 142–144.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy SLÁDEK, Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, ISBN 978-80-87378-19-9, 348 stran. In: Studia theologica. 2010, č. 4, vol. 42, ISSN 1212-8570, s. 120–123.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy CHAFUEN, Alejandro A. Faith and Liberty. The Economic Thought of the Late Scholastics. USA, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2003, ISBN 0-7391-0541-8, 176 stran. In: Studia Neoaristotelica. 2009, č. 1, ISSN 1214-8407, s. 138–153.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-098-6. In: Universum – Revue České křesťanské akademie. 2007, č. 4, ISSN 0862-8238, s. 48.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy HARRINGTON, Austin ed. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-093-3. In: Universum – Revue České křesťanské akademie. 2007, č. 2, ISSN 0862-8238, s. 48.

MÍČKA, Roman. Bjørn Lomborg – nekonvenční ekolog? Komentář k českému vydání knihy LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog – Jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberální institut, 2006, ISBN 80-7363-059-1, 80-86389-42-4, překlad originálu The Skeptical Environmentalist – Measuring the Real State of the World (2001). In: Agora – studentské noviny, 2006, č. 24, s. 8–9.

MÍČKA, Roman. Weigelova Evropa bez Boha. Komentář k textu WEIGEL, George. Evropský problém. In: Evropa a její duchovní tvář – eseje, komentáře, diskuse. Brno: CDK, 2005, ISBN 80-7325-071-3, s. 310–313.

MÍČKA, Roman. Střet civilizací není nevyhnutelný. Recenze knihy NOVAK, Michael. The Universal Hunger for Liberty – Why the Clash of Civilizations Is Not Inevitable. New York: 2004. In: Distance – revue pro kritické myšlení. 2005, č. 1, ISSN 1212-7833, s. 71–74.

MÍČKA, Roman. Recenze knihy ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody. Praha: Academia, 2004. In: Teologické studie. 2005, č. 1, ISSN 1213-5917. s. 95–98.

PŘEKLADY:

Překlad „DESATERA DIALOGU“ prof. Leonarda Swidlera, The Dialogue Institute, Temple University in Philadelphia, USA. THE DIALOGUE DECALOGUE. Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue (Probes & AIR Added Version).

DESATERO  DIALOGU. Základní pravidla mezináboženského dialogu a dialogu ideologií. Dostupné z: http://dialogueinstitute.org/dialogue-principles.

KOMENTÁŘE A POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY:

MÍČKA, Roman. Je papež František marxista? Katolický týdeník, 18/2018 (1.–7. 5. 2018), s. 5.

MÍČKA, Roman. Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás, ROZHOVOR, 9/2017,

http://www.socialninauka.cz/rozhovor/spis-nez-v-usa-hrozi-dlouhodoba-deformace-systemu-u-nas-roman-micka.html

MÍČKA, Roman. Donald Trump – Yes, We Can! 11/2016,

http://www.socialninauka.cz/files/files/trump_rm.pdf

MÍČKA, Roman. Vykřičníky a otazníky nad novou encyklikou. Několik poznámek k nové encyklice Laudato si’..., 8/2015,

http://www.socialninauka.cz/texty/vykricniky-a-otazniky-nad-novou-encyklikou.html

MÍČKA, Roman. Indické křesťanství a SUC v Indii. 3/2015, http://www.socialninauka.cz/files/files/Indie_report_RM.pdf

MÍČKA, Roman. Papež František a Pán světa. 1/2015, http://www.socialninauka.cz/o-nas/ekonomicka-sekce/prispevky/papez-frantisek-a-pan-sveta.html

MÍČKA, Roman. Velmi slabá rodinná politika vznikající koaliční vlády ČSSD+ANO+KDU-ČSL. 1/2014, http://www.socialninauka.cz/o-nas/ekonomicka-sekce/prispevky/papez-frantisek-a-pan-sveta.html

MÍČKA, Roman. Silou, nebo „jménem zákona“, Kaťuško? Agora – studentské noviny. 2008, č. 39, s. 3.

MÍČKA, Roman. KDU volí Klause! Agora – studentské noviny. 2008, č. 37, s. 1 a 3.

MÍČKA, Roman. Symposium o teologii osvobození na TF JU. Zpráva o konání symposia 11/2006. Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích. 2007, č. 1, ISSN 1214-7869, s. 41.

MÍČKA, Roman. Quo vadis lidovče? Agora – studentské noviny. 2006, říjen, č. 25, s. 3.

 1. Proměny a trendy extremistické politické scény v ČR
 2. „Scénáře budoucnosti“ v mezinárodních vztazích
 3. Demokracie a její reflexe ve světě islámu
 4. Přímá demokracie - koncept a kritika
 5. Formy populismu ve východní Evropě
 1. Metodologie „měření kvality demokracie“ a její uplatnění ve výuce ZSV
 2. Reflexe migrace z pohledu světových náboženství a její uplatnění ve výuce ZSV
 3. Fenomén „postpravdivosti“ v současných debatách a politice jako výzva pro výuku ZSV
 4. Konspirační teorie a jejich reflexe jako výzva pro výuku ZSV