Helena Pavličíková

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Kancelář: TL 401
Email: pavlic@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 376

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

  • Individuálně po předchozí e-mailové dohodě

Vybrané filosofické otázky přírodních věd, Česká filosofie, Člověk a společnost v proměnách času, Environmentalismus v českém filosofickém myšlení, Kulturní tradice lidstva, Filosofie I a II, Úvod do studia výchovy k občanství, Úvod do studia ZSV, Oborová asistentská praxe, Průběžná pedagogická praxe, Souvislá pedagogická praxe

Kniha

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2017). František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha, 358 stran, ISBN 978-80-7557-079-6

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Marek ŠEBEŠ, Michal ŠIMUNEK (2009). Mediální pedagogika. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 134 s., ISBN978-80-7394-190-1

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2008). Josef Velenovský (k jeho filosofické a přírodovědecké činnosti). České Budějovice: PF JU, 151 s., ISBN 978-80-7394-153-4

 PAVLIČÍKOVÁ, Helena. JEMELKA, Petr (2006). K filosofickým kontextům živé a neživé přírody. České Budějovice: PF JU, 96 s., ISBN 80- 7040-910-X

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. NEČÁSEK, Jan (1997). O biologii nutně a náhodně. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 79 s.,  ISBN 80-7040-228-8

Kapitola v knize

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2014). Vliv rozvoje společnosti na život člověka v dílech českých přírodovědců-filosofů. In: HEJTMAN, Pavel. PAVLIČÍKOVÁ, Helena (ed.): Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 195 – 208, ISBN 978-80-7394-475-9

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2014). Svět reklamy a člověk jako spotřebitel. In: HEJTMAN, Pavel. PAVLIČÍKOVÁ, Helena (ed.): Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 159 – 180, ISBN 978-80-7394-475-9

PAVLIČÍKOVÁ , Helena (2013).  Mediální výchova jako součást celoživotního vzdělávání. In: JIRÁK, Jan. PAVLIČÍKOVÁ, Helena (ed.). Média pod lupou. Praha: Powerprint, s. 5 – 14, ISBN 978-80-87415-70-2.

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2013).  United Colors of Advertising – O všudypřítomnosti reklamy. In: JIRÁK, Jan. PAVLIČÍKOVÁ, Helena (ed.). Média pod lupou. Praha: Powerprint, s. 104 - 120, ISBN 978-80-87415-70-2.

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. FANTYŠ, Tomáš (2007): Remarks on attitudes of the National Minority in the South Bohemia. In: Tudományos és kulturális folyóirat. Békéscsaba: Tessedik  Sámuel  Foiskolai,  ISSN 1454-992, s.28-33

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2004).  Procesuální filosofie jako příspěvek k novému ontologickému statutu přírody. In: K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. Brno: MU, ISBN 80-210-3329-0, s. 58-62

Skripta

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. ZBUDILOVÁ, Helena (ed.) (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita,  95 s. ISBN 978-80-7394-477-3

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. ZBUDILOVÁ, Helena (2013). Výchova k občanství v praxi. Náměty pro praktikující studenty občanské výchovy. České Budějovice: Jihočeská univerzita,  111 s., ISBN 978-80-7394-437-7

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. (2003). Antická a středověká filosofie. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 87 s., ISBN 80-7040-594-5

Článek v recenzovaném časopise

PAVLIČÍKOVÁ, Helena & KUKAČKA, Vladimír (2019). Václav Piloiušek – osobnost českobudějovického sportovního a kulturního života. In: Studia Kinanthropologica, č. 1, Volume 20, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 83 – 88, ISSN 1213-2101

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. HRUŠKOVÁ, Lenka (2017). Philosophy of technology in works of two south bohemian men of science. In: Auspicia. Ročník XIV, č. 2, s. 141 – 149, ISSN 1214-4967

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016).  Czech Media Education at the Crossroads. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII: 2016, Nr. 2 (15), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2016, s. 101 – 109, ISSN 2083-0998

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Through wisdom to humaneness and democracy: Jan Amos Komenský and Tomáš Garrigue Masaryk. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII: 2016, Nr. 3 (16), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2016, s. 27 - 36, ISSN 2083-0998

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. KUKAČKA, Vladimír (2016). Filosof Miroslav Tyrš. In: Studia Kinanthropologica, č. 3, Volume 17, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016, s. 379 – 384, ISSN 1213-2101

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2015). Fichte´s concept of the educated man and the idea of education. In: Studia z teorii wychowania. Tom VI: 2015, Nr. 2 (11), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, s. 19 – 30, ISSN 2083-0998

PAVLIČÍKOVÁ,  Helena. SOMR, Miroslav (2015).  Comenius’ Ethical Visions of the Improvement of Human Things [Wizje etyczne Comeniusa o doskonaleniu człowieczeństwa]. In: Studia Edukacyjne, nr 35, 2015, Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, pp. 395-404.. ISBN 978-83-232-2904-9. ISSN 1233-6688.

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2013): Česká filosofie a aktivní životní styl? (K myšlenkovému odkazu J. Velenovského).  In: Studia Kinanthropologica. č. 3, 2013, Volume 14, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 221 – 225, ISSN 1213-2101

Článek ve sborníku

PAVLIČÍKOVÁ, Helena, KAVAN, Štěpán, FELCAN Miroslav a BREMEROVÁ, Lenka (2019). Vzdělávání a výchova v oblasti dopravní bezpečnosti. In: Bezpečná společnost 2019. České Budějovice: VŠERS, s. 28 – 34, ISBN 978-80-7556-056-8

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2016). Život a příroda (k historii vitalismu). In: Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Fyzika a etika X. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,  s. 40 – 44, ISBN 978-80-558-1056-0

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2015). Kosmické duchovno ve vesmíru? (Jan K. Zátka a Josef Velenovský). In: Etika a výzkum vesmíru. Fyzika a etika IX. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 38 – 43, ISBN 978-80-558-0794-2

PAVLIČÍKOVÁ Helena (2013). Věda a kultura ve filosofii Františka Mareše. In: Fyzika a etika VIII. Veda ako kultúrny fenomén. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 276 – 292, ISBN 978-80-558-0482-8

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2013). Problematika přírody v dílech vybraných českých filosofů-přírodovědců. In: Fyzika a etika VII. Vesmír - Príroda -Človek. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,  s. 177 – 184, ISBN 978-80-558-0244-2

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2012).  Komunikace v globalizačních procesech a mediální gramotnost. In: Fyzika a etika VIKomunikácia v globalizačných procesoch a zmeny v kvalite života. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 105 – 112, ISBN 978-80-558-0085-1.

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2011).  Problém techniky a environmentalismu v díle Josefa Velenovského. In. Fyzika a etika V. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 449-454, ISBN 978-80-8094-688-3

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2010). Specific Philosophical and Ethical Aspects of Communucations Process. In: Society and Technology. Zagreb: Croatian Communication Association, 2010,  s. 462 -465,  ISBN 978-953-6226-22-1

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2009). Věda a život- hledání tajenky života. In: Fyzika a etika III., Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 115-123, ISBN 978-80-8094-504-6

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2008). K Platónově kosmologii. In: Fyzika a etika II. Zodpovednost vo vede. Nitra: FF UKF, ISBN 978-80-8094-312, s. 187-193

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2007).  Bernard Bolzano. In: Josef Vlastimil Kamarýt. České Budějovice: Jihočeské muzeum, ISBN 978-80-254-1938-0, s. 97-102

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2005).  Evoluce- věčné téma přírodovědců a teologů. In: Stav dialogu přírodovědců s teology: témata- osobnosti- instituce. České Budějovice: TF JU, ISBN 80-7040-770-0, s. 91-97

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2005).  Já jsem život. In: Dobrý človek v Novom zákone. Nitra: FF UKF, ISBN 80- 8050- 857- 7, s. 158-166

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2005). Is the Internet a Subject for Philosophy? In: ICETA 2004 ECHO. České Budějovice: PF JU, ISBN 80-7040-822-7, s. 61-65

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2005).  Dobrý člověk- etické aspekty problému. In: Formovanie dobrého človeka. Nitra: FF UKF, ISBN 80-8050-947-6, s. 391- 400

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2004): Globalisation, Sustainable Development and Ecological Literacy. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: Univerzita Ostrava, ISBN 80-7368-022-X, s. 315- 319

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2004). Téma „člověk“v díle Josefa Velenovského. In: Člověk- dějiny- hodnoty jako sociální, kulturní, politický a pedagogický fenomén. Ostrava: Universita Ostrava, ISBN 80-7368-021-1, s. 102-106

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2004). K dialogu teologie a přírodních věd- se zaměřením na člověka a jeho chápání evoluce. In: Dobrý človek v Starom zákone. Nitra: FF UKF, ISBN 80-8050-701-5, s. 349-359

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. (2002). Království a temnota. In: Člověk, dějiny a hodnoty jako filosofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. Ostrava: Vysoká škola báňská Technické univerzity, ISBN 80-7042-219-X, s. 57 - 61

Dokumenty k aktualizaci RVP

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. JIRÁK, Jan (2011). Doporučené očekávané výstupy. Mediální výchova v základním vzdělávání. In: Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 2011, s. 68-76, ISBN 978-80-87000-76-2, http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. JIRÁK, Jan (2011).  Doporučené očekávané výstupy. Mediální výchova v gymnáziích. In: Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 2011, s. 47-54, ISBN 978-80-87000-77-9 http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/10/Doporucene_ocekavane_-vystupy_-gymnazia.pdf

Filosofie přírody

Mediální výchova a mediální gramotnost

  1. Mediální výchova v mimoškolních výchovných a vzdělávacích institucích
  2. Mediální výchova jako téma pro dětské univerzity (nebo pro univerzity třetího věku)
  3. Historie školy v naší obci/ v našem městě (výběr obce/města dle zájmu studenta)
  1. Problematika ochrany životního prostředí v hodinách výchovy k občanství
  2. Výuka filosofie na gymnáziu - náměty na zpestření výukových jednotek
  3. Jak učit o fake news?