Symbol PF AS - zápis ze zasedání 3. 5. 2005

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 3. 5. 2005

Přítomni:
Bauer, Binterová, Hašek, Jaklová, Krejčí, Murad, Pavličíková, Pexa, Šerý, Švejda, Tomšíček, Vančura
Hamerník, Havlín, Janric, Očkay, Pohanová
Omluveni:
Tureček, Vobr
Hosté:
Papáček (děkan fakulty), Čížková (tajemnice fakulty)

Program zasedání:

 1. Projednání výroční zprávy o činnosti PF JU v roce 2004
 2. Projednání výroční zprávy o hospodaření PF JU v roce 2004
 3. Projednání návrhu rozpočtu PF JU na rok 2005
 4. Harmonogram akademického roku 2005/2006
 5. Akreditace, resp. reakreditace studijních programů a oborů
 6. Délka funkčního období vedoucích kateder
 7. Různé

 

ad. 1

Děkan seznámil s hlavními body zprávy o činnosti PF JU za rok 2004, připomněl, že zpracování takového dokumentu není pro vedení fakulty povinné. Přesto ho fakulta každoročně zpracovává jako bilanci uplynulého období.

V diskusi k tomuto materiálu upozornili senátoři Vančura a Binterová na možnost úbytku studentů na fakultě, přestože je zatím tendence počtu studentů vzestupná. Senátor Bauer připojil poznámku o navyšování počtu studentů a zároveň jejich klesající úrovni - jak řešit situaci, aby financování fakulty nebylo řešeno navyšováním počtu studentů?

Děkan fakulty ve své odpovědi uvedl, že je celostátním (i vládním) zájmem zvyšovat počet vysokoškoláků bez ohledu na populaci. Republika je k tomu vedena i snahami EU.

Dalším diskutovanou otázkou byl počet pracovníků na fakultě. Z dlouhodobého hlediska je možné říci, že počet učitelů a provozních pracovníků klesá, přesto v příštím roce dojde k nárůstu počtu pracovníků z důvodu nově akreditovaných oborů na katedře pedagogiky a psychologie.

Závěr:
AS PF JU schvaluje zprávu o činnosti za rok 2004

Hlasování:
pro 17
proti 0
zdržel se hlasování 0
ad. 2
Tajemnice uvedla, že hospodaření fakulty bylo v roce 2004 vyrovnané a skončilo přebytkem 13.000,- Kč. Fakulta využila všechny přidělené dotace - nejdůležitější jsou dotace na vzdělávací činnost - ve struktuře příjmů 85 % všech dotací. V září 2004 byla provedena platová úprava - průměrná mzda zaměstnanců fakulty se proti roku 2003 zvýšila o 20 %, tj. o 3 400,- Kč na zaměstnance na měsíc. V roce 2004 byly zvýšeny prostorové kapacity fakulty zejména nákupem budovy Českého rozhlasu U Tří lvů 1. Budova byla pořízena plně z prostředků státní dotace MŠMT-29 457 000,- Kč. Dále byla v témže roce dokončena střešní vestavba budovy Dukelská pro ateliéry a pracovny katedry Výtvarné výchovy. Diskuse k tomuto bodu se soustředila na změny normativů na jednoho studenta a na zlepšení platových podmínek zaměstnanců.

Závěr:
AS PF JU schvaluje zprávu o hospodaření fakulty za rok 2004

Hlasování:
pro 17
proti 0
zdržel se hlasování 0
ad. 3

Tajemnice fakulty navázala na předchozí bod jednání a opět zdůraznila, že rozhodující částí rozpočtu na rok 2005 je dotace na vzdělávací činnost. Navíc MŠMT zavádí novou část dotací, kterou se stává tzv. bonus za absolventy studia. K hlavním 3 okruhům použití finančních prostředků by měly v roce 2005 patřit mzdy (7-8 % zvýšení tarifů od 1. 9. 2005, zvýšení osobního příplatků na úroveň 12-15 % základního platu včetně mimořádné odměny ve výši 1 platu), stipendia - částka 850 000,- Kč je určena na stipendia mimořádná, prospěchová a sociální (ve srovnání s rokem 2004 vrostla částka 4×), vybavení pracovišť a poslucháren oprava dlažeb v budovách Jeronýmova a Dukelská, modernizace učeben J 340, D 412, D 321.

Diskuse se týkala termínu, kdy se stanovuje hranice stipendií, dále se hovořilo o částce převáděné z rozpočtu na katedry, v roce 2004 se jednalo o 1 600 000,- Kč včetně nové položky na rozvoj tvůrčí činnosti a na zahraniční spolupráci.

Závěr:
AS PF JU schvaluje návrh rozpočtu na rok 2005

Hlasování:
pro 17
proti 0
zdržel se hlasování 0
ad. 4
K harmonogramu akademického roku 2005/2006 navrhl senátor Vančura, aby pasáž věnovaná kurzům obsahovala i ostatní kurzy. Tato připomínka bude do harmonogramu zapracována v závislosti na rozhodnutí vedoucích kateder.

Závěr:
AS PF JU schvaluje harmonogram akademického roku 2005/2006

Hlasování:
pro 17
proti 0
zdržel se hlasování 0
ad. 5
AS PF JU projednal následující studijní programy a obory k akreditaci, resp. reakreditaci:
 • studijní program Výchova ke zdraví

  Závěr:
  AS PF JU schvaluje studijní program Výchova ke zdraví

  Hlasování:
  pro 16
  proti 0
  zdržel se hlasování 1
 • studijní program Filologie, obor Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

  Závěr:
  AS PF JU schvaluje studijní program Filologie, obor RJ pro evropský a mezinárodní obchod

  Hlasování:
  pro 17
  proti 0
  zdržel se hlasování 0
 • studijní program Psychologie, obor Psychologické asistentství

  Závěr:
  AS PF JU schvaluje studijní program Psychologie, obor Psychologické asistentství

  Hlasování:
  pro 14
  proti 0
  zdržel se hlasování 3
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v matematice

  Závěr:
  AS PF JU schvaluje studijní program Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v matematice

  Hlasování:
  pro 16
  proti 0
  zdržel se hlasování 1
 • studijní program Arteterapie

  Závěr:
  AS PF JU schvaluje studijní program Arteterapie

  Hlasování:
  pro 17
  proti 0
  zdržel se hlasování 0
ad. 6
K tomuto bodu uvedl děkan fakulty, že některé obory mají celostátně nízkou kvalifikovanost, proto se mimo jiné diskutují otázky kritérií pro vykonávání funkce vedoucí(ho) katedry. Vyzval senát, aby zvážil, zda chce vyjadřovat k délce funkčního období vedoucích kateder.

Závěr:
AS PF JU by se měl zabývat otázkou délky funkčního období vedoucích kateder.

Hlasování:
pro 7
proti 7
zdržel se hlasování 3
ad. 7

Různé

Předsedkyně AS informovala o schválení dílčí volební komise pro volby do AS JU, předsedkyně A. Poláchová.

Senátor Očkay podal informaci o jednání studentské rady, senátor Tomšíček hovořil o možných termínech SZZK, senátor Murad požádal děkana fakulty o doplnění Výroční zprávy o činnosti PF JU v oblasti mezinárodních konferencí pořádaných na katedrách.

 

Zapsala: Pavličíková

V Českých Budějovicích 16. 5. 2005