Symbol PF AS - zápis ze zasedání 3. 12. 2002

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 3. 12. 2002

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Florián, Junková, Krejčí, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Šerý, Švejda, Tlustý, Vobr, Zbudilová
Nepřítomni:
Ditrich, Jílková, Jirásek, Kubička, Martínek, Váňa

Program:

  1. Zvolení členů volební komise
  2. Seznámení s volebním řádem, představení členů AS PF JU
  3. Volba předsedy Akademického senátu PF JU na období 1. 12. 2002 - 30. 11. 2004
  4. Volba místopředsedů Akademického senátu PF JU na období 1. 12. 2002 - 30. 11. 2004
  5. Různé

ad 1.

Jako členové volební komise byli navrženi tito kandidáti: Gustav Bago a Gabriel Švejda (zaměstnanecká komora) a Václav Florián (studentská komora).

Výsledky volby členů volební komise (14 přítomných hlasujících):
Václav Florián - zvolen 14 hlasy
 
Gustav Bago - zvolen 9 hlasy
Gabriel Švejda - získal 5 hlasů

Členy volební komise se stali: Václav Florián a Gustav Bago.

 

ad 2.

Všichni přítomní byli předsedou volební komise ing. Šerým seznámeni s volebním řádem, který je platný pro volbu předsedy a místopředsedů Akademického senátu PF JU.

Následovalo stručné představení jednotlivých členů Akademického senátu PF JU.

 

ad 3.

Na místo předsedy Akademického senátu PF JU na období 1. 12. 2002 - 30. 11. 2004 byli navrženi: Binterová, Pexa, Sapík, Tlustý a Vobr. S kandidaturou souhlasili: Binterová, Sapík a Vobr. Všichni kandidáti se stručně představili a následovala upřesňující diskuse.

1. kolo voleb (přítomno 15 hlasujících):
počet získaných hlasů: Binterová 9
  Sapík 4
  Vobr 2

2. kolo voleb (přítomno 14 hlasujících):
počet získaných hlasů: Binterová 8
  Sapík 6

Po druhém kole voleb se předsedkyní Akademického senátu PF JU pro období 1. 12. 2002 - 30. 11. 2004 stala Helena BINTEROVÁ.

 

ad 4.

Na místo dvou místopředsedů Akademického senátu PF JU (místopředseda zaměstnanecké komory a místopředseda studentské komory) byli navrženi tito kandidáti: Florián, Sapík, Skála, Šerý a Vobr. S kandidaturou souhlasili všichni navržení.

1. kolo voleb (přítomno 15 hlasujících):
počet získaných hlasů: Sapík 4
  Šerý 9
  Vobr 2
 
  Florián 7
  Skála 8

2. kolo voleb (přítomno 15 hlasujících):
počet získaných hlasů: Sapík 5
  Šerý 8
 
  Florián 8
  Skála 7

Po druhém kole voleb se místopředsedy Akademického senátu PF JU stali: Michal ŠERÝ (místopředseda zaměstnanecké komory) a Václav FLORIÁN (místopředseda studentské komory).

 

ad 5.

  1. R. Vobr z katedry tělesné výchovy a sportu podal návrh na svolání mimořádného zasedání AS PF JU v lednu 2003 pro projednání stavu tělocvičny v budově PF v Dukelské ulici. Byl vznesen požadavek, aby se jednání zúčastnili ing. Čížková a pan Farkota. Připomínky ke stavu tělocvičny připraví Radek Vobr.
  2. Všichni členové Akademického senátu byli vyzváni, aby dodali e-mailové adresy předsedkyni a místopředsedům. Důraz je kladen na dodání studentských adres.
  3. Pro potřeby AS PF JU bude v rámci lepší komunikace se členy senátu vytvořena speciální elektronická schránka, kam budou zasílány jednotlivé podklady pro jednání.
  4. T. Skála ze studentské komory podal návrh přizvat na zasedání AS PF JU vedoucí studijního oddělení (popř. zaměstnankyně tohoto oddělení), aby se vyjádřili ke konkrétním připomínkám. Podklady zpracuje Tomáš Skála.

 

Helena Binterová
předsedkyně Akademického senátu

 

Zapsala: Zbudilová

V Českých Budějovicích 4. 12. 2002