Symbol PF AS - zápis ze zasedání 15. 11. 2005

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 15. 11. 2005

Přítomni (bez titulů):
Bauer, Binterová, Hamerník, Hašek, Havlín, Jaklová, Jandrič, Krejčí, Murad, Očkay, Pavličíková, Pexa, Roháček, Šerý, Švejda, Vančura, Vobr

Celkem 18 členů

Omluveni (bez titulů): Faktorová, Pohanová, Tureček

Hosté: děkan PF prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání a přivítala hosty - děkana PF prof. RNDr. Miroslava Papáčka, CSc. a PaedDr. Jiřího Vaníčka, Ph.D.

 2. Prvním předloženým bodem k jednání bylo Projednání organizačních změn ve struktuře PF JU (§ 27, odst. (1), písm. a) Zákona o VŠ) - změna ve struktuře PF JU. Slova se ujal děkan PF prof. Papáček. Informoval přítomné senátory o zřízení FF JU k 1. 1. 2006. K tomuto datu odchází také většina pedagogických pracovníků katedry bohemistiky pod nově vzniklé pracoviště. Z tohoto důvodu předkládá děkan Akademickému senátu návrh na zrušení Katedry bohemistiky a vytvoření nového pracoviště ve struktuře PF JU, Katedry českého jazyka a literatury. Byl také vysloven souhlas se zřízením Ústavu bohemistiky FF JU.

  Předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu: Souhlasím se zrušením Katedry bohemistiky a zřízením Katedry českého jazyka a literatury.
  Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 3. Druhým bodem jednání bylo Zřízení nového oddělení - Výchova ke zdraví. Slova se ujal děkan PF prof. Papáček a seznámil přítomné senátory s novým trendem na školách v ČR - Výchova ke zdraví. Pedagogická fakulta má již akreditován bakalářský studijní program Výchova ke zdraví. Akreditaci získala k 3. 10. 2005. Proto vznikl návrh na zřízení nového pracoviště vzhledem k trendům v Evropské unii, kde se předmětu Výchova ke zdraví již vyučuje. V ČR byl tento předmět již zařazen do RVP ZŠ. Senátorka Pavličíková požádala pana děkana, zda by v návrhu na zřízení nového pracoviště nemohlo být uvedeno, že z jedním z důvodů zřízení nového pracoviště jsou právě RVP ZŠ. Pan děkan senátorce vysvětlil, že toto je již v samotném programu, ale není problémem ho doplnit. Poté se ujala slova senátorka Krejčí, která informovala přítomné o smyslu zřízení pracoviště, zejména se jednalo o důvody, které zmínil pan děkan. Senátor Vobr požádal pana děkana o vysvětlení, proč by oddělení nemohlo vzniknout jako součást Katedry tělesné výchovy a sportu a kde bude nově vytvořené pracoviště sídlit. Děkan odpověděl senátorovi, že si je vědom personálních důsledků, které přinese právě vytvoření nového pracoviště, ale ujistil, že je ve spojení s vedoucím katedry a senátorkou Krejčí, kteří mu mají předložit řešení klíčových věcí. Zejména se jedná o personální otázky, aby Katedra tělesné výchovy a sportu neztratila akreditované obory. Pan děkan informoval, že vedení fakulty nechává půl roku na rozběhnutí nového pracoviště.

  Předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu: Souhlasím se zřízením Oddělení Výchovy ke zdraví.
  Hlasování: 14 pro, 1 proti, 1 zdržel se.

 4. Třetí bod jednání se týkal bakalářských studijních programů. Diskusi otevřel senátor Vobr a požádal pana děkana o vysvětlení rozdílu mezi aprobací Bi-Tv a Tv-Bi. Děkan senátorovi vysvětlil, že není rozdíl mezi aprobací Bi-Tv a Tv-Bi. Jedná se pouze o otázku kdy a jak tyto obory vznikly.

  Předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu: Souhlasím se schválením předložených bakalářských studijních programů.
  Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 5. Čtvrtým bodem jednání byly bakalářské jazykové obory, které ještě mohou získat akreditaci nebo prodloužení akreditace. Pan děkan připomněl přítomným, že v současné době je akreditována španělština a francouzština pro hospodářskou sféru. PF JU podávala žádost o akreditaci angličtiny, němčiny a ruštiny pro Evropskou unii.

  Předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu: Souhlasím s přijímacím řízením v bakalářských studijních programech.
  Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 6. Pátým předloženým bodem jednání bylo předložení certifikátového programu Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ. Slovo si vzal PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., který přítomné seznámil s důvody, proč PF JU tento program předkládá. Jedním z důvodů je, že od příštího školního roku se začíná vyučovat podle RVP ZŠ, ve kterých se již počítá s jednohodinovou dotací předmětu informační a komunikační technologie na 1. stupni ZŠ. Druhým důvodem je, že absolventi učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací INFORMATIKA nemohou tomuto předmětu vyučovat na prvním stupni, neboť výuka na prvním stupni vyžaduje jiný přístup než na stupni druhém. Zdůraznil, že se jedná pouze o "certifikátový program", proto jej studenti absolvují zapsáním jednotlivých disciplín v rámci výběrových předmětů během studia a bude tedy záležet čistě na nich, jestli této nabídky využijí. Předběžně se počítá, že tyto zvolené disciplíny by studentovi během studia měly navýšit počet kreditů asi o 26. Student absolvuje podobné předměty, které již absolvují studenti ostatních magisterských a bakalářských programů, které Katedra informatiky uskutečňuje. Jedná se např. o didaktiku výpočetní techniky, principy počítačů apod. Tento certifikátový program je plně uskutečňován katedrou informatiky. Dr. Vaníček připomněl, že tento certifikátový program byl již schválen Radou didaktiků 1. stupně ZŠ. Pan děkan doplnil informaci Dr. Vaníčka, že se jedná o další certifikátový program, který PF JU bude nabízet, neboť již nabízí např. specializaci v pedagogice - Speciální pedagogika nebo specializaci ve výtvarné výchově. Senátor Šerý vznesl připomínku, zda by nebylo vhodné nabídnout certifikátový program i ostatním studentům. Senátor Vobr měl připomínku k dotaci hodin. Ze slov Dr. Vaníčka vyplynulo, že tento problém je již vyřešen, neboť se počítá se začátkem od 3. semestru a koncem v 7. semestru. Dříve nabízet předměty nechtějí, neboť podmínkou pro zapsání bude absolvování povinně volitelného předmětu KIN/ITT.

  Předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu: Souhlasím s předloženým certifikátovým studijním programem - "Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ".
  Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 7. Posledním předloženým bodem k jednání byla žádost pana děkana o vyjádření senátu ke změně názvu Katedry společenských věd na Katedru výchovy k občanství. Senátorka Pavličíková byla požádána jako zástupce Katedry společenských věd o podání bližších informací. Katedra uvažuje o změnu názvu z důvodu přizpůsobení se RVP ZŠ, kde bude vyučován předmět Výchova k občanství, ale i z hlediska předmětů, které se již v současné době na katedře vyučují. Další ze zástupců Katedry společenských věd v senátu, senátor Murad, upozornil na problematiku překladu nového názvu do angličtiny a další problémy s tím spojené. Senátor Bauer se zapojil do diskuse, že považuje nový název za příliš krkolomný již v samotné češtině. Senátor Šerý shrnul dosavadní diskusi, že se tímto Katedra společenských věd jen přizpůsobuje RVP ZŠ. Předsedkyně senátu vznesla dotaz, jestli vůbec byla tato změna na katedře projednána. Po diskusi se ukázalo, že změna názvu byla projednána pouze mezi vedoucím katedry, senátorkou Pavličíkovou a děkanem PF JU. Pan děkan ukončil diskusi rozhodnutím, že vrátí tuto žádost na katedru k dopracování.

 8. Předsedkyně senátu poděkovala končícím senátorům Jaklové, Bauerovi, Turečkovi a Faktorové, a za dosavadní práci v senátu. Informovala senát, že zahájí jednání s náhradníky (RNDr. Jaroslav Icha, RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., RNDr. Vladimíra Petrášková, Jan Hradecký Bi-Tv 4. roč.).

 9. Předsedkyně senátu seznámila přítomné senátory s tím, že 15. 12. 2005 ve 14.00 se koná Shromáždění Akademické obce. Požádala místopředsedkyni senátu, aby ji z důvodu nepřítomnosti zastoupila.

 10. Předsedkyně senátu informovala účastníky zasedání o e-mailu, který obdržela od předsedy AS JU týkající se omezení samosprávy akademických obcí. AS PF JU nebude k materiálu zaujímat žádné stanovisko.

 11. Žádost o vysvětlení - Opatření děkana č. 3/2005. Senátor Očkay požádal pana děkana o upřesnění Opatření děkana č. 3/2005. Děkan informoval přítomné, že na fakultě stále roste počet studentů, kteří ze zapíší ke studiu, ale již se nedostaví k imatrikulaci a ani nezačnou chodit do školy. Mnozí z nich dokonce získají kolej, kterou poté mohou pronajmout. Toto chování studentů si vyžádalo razantní krok. Pan děkan se již rozhodl, že toto opatření zruší a vydá jiné, kde by mělo být již řečeno, že na žádost vedoucího katedry, který zjistí, že student do školy nechodí a nemá již tedy šanci splnit podmínky ke studiu, může děkan ukončit studentovi studium. Senátor Očkay poděkoval za vysvětlení. Senátor Šerý požádal o vysvětlení, proč již tedy po samotném nevyzvednutí indexu u imatrikulace není studentovi studium ukončeno. Děkan podal vysvětlení, že imatrikulace na rozdíl od zápisu není právním úkonem.

 12. Předsedkyně senátu poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.