Symbol PF AS - zápis ze zasedání 10. 4. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 10. 4. 2007

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Dřevikovská, Hašek, Icha, Jandová, Murad, Petr, Schuster, Smolka, Tomšíček, Voříšek, Janáček, Krčál, Mašková, Peroutková, Pňáček

Omluveni (bez titulů):
Kursová, Mrkvička, Vančura, Šťastný, Švecová

 

Program zasedání:

 

  1. Projednání složení a volba volební komise pro volby do AS JU - komise je čtyřčlenná a do 17. 4. musí být její složení nahlášeno senátu JU, 18. 4. pak rektor komisi jmenuje; promyslete si návrhy na jednotlivé členy

  2. Projednání postupu ve věci přípravy nového Volebního a jednacího řádu AS PF - na základě usnesení z 12. 12. 2006

  3. Volba člena Rady VŠ za PF - projednání návrhů - k jejich předložení byli členové senátu vyzváni 23. 1. 2007 (pozn.: na webu Rady VŠ stále figuruje dr. Vobr, který již odstoupil).

  4. Volba místopředsedy AS PF (zaměstnanecká komora) - na základě usnesení AS PF z 12. 12. 2006.

  5. Různé

 

V úvodu jednání akademický senát jednohlasně schválil navržený program, kolega Murad souhlasil se zařazením svých připomínek do bodu 5 - různé.

ad 1.

AS projednal návrhy na složení volební komise pro volby do AS JU.

Do komise byli navrženi a po té jednohlasně zvoleni tito zástupci (bez titulů): Icha, Cvach, Voříšek, Hašek (zam.), Peroutková, Krčál (studenti)

ad 2.

AS jednohlasně rozhodl o vytvoření komise, která připraví návrh na doplnění jednacího řádu AS. Sestavením komise byl pověřen p. Vančura, nápomocen p. Murad.

ad 3.

Předseda AS (Petr) informoval členy o nutnosti zvolení zástupce PF JU ČB do Rady VŠ. AS však zatím toto odložil do příštího zasedání (asi 2. 5. 07), kde p. Petr podá podrobnější informaci o náplni a obsahu činnosti tohoto orgánu.

ad 4.

AS na základě usnesení ze dne 12.12. 06 přistoupil k opětovné volbě místopředsedy AS z řad zaměstnanců.
Navrženi byli (bez titulů):

pí. Jandová (navržena p. Petrem) - kandidaturu odmítla
p. Vančura (navržen p. Muradem) - kandidaturu přijal (telefonicky)
p. Cvach (navržen pí. Jandovou) - kandidaturu přijal

AS dále zvolil volební komisi ve složení - Janáček, Schuster, Krčál. Členové komise byli zvoleni jednohlasně (17 přítomných).

Samotnou volbu místopředsedy provedla pouze zaměstnanecká komora AS, a to s tímto výsledkem:
Pro p. Vančuru hlasovalo 8 přítomných
Pro p. Cvacha hlasovali 3 přítomní

Místopředsedou AS z řad zaměstnanců se tedy stal p. Vančura.

ad 5.

V tomto bodu byly vzneseny tyto náměty:

  1. Studenti Krčál a Mašková vznesli připomínky k sestavování rozvrhu. Následná diskuse ukázala, že problematika nově tvořených rozvrhů je širší. Do diskuse se zapojili téměř všichni členové AS. AS zaujímá stanovisko, že by rozhodně nemělo docházet k překrývání předmětů (už vůbec ne povinných), že by studentům měl být umožněn standardní průchod studiem.
  2. Předseda AS (Petr) informoval členy o nabídce dr. Šteffla (SCIO) - problematika testů a nabídka služeb "na klíč" (testy, přijímací řízení apod.).
  3. Pan Murad vznesl námět k diskusi na téma studentského hodnocení výuky. Do diskuse se zapojili téměř všichni členové AS. Ze strany studentů zazněla námitka na skutečné zachování anonymity (nutnost vyplňovat reg. údaje), ze strany pedagogů zazněla námitka na nereprezentativnost hodnocení (malý počet hlasujících). AS se ale shodl na potřebě zjednodušit a zpřehlednit systém studentského hodnocení výuky.
  4. Pan Murad vznesl námitku ohledně nemožnosti vstupovat do budovy Jeronýmova po 15,00 zadním vchodem (na kartu). Po té nastala debata o možnostech přístupu do budov PF i v době nepracovních dnů. AS vznese tyto náměty a dotazy k tajemnici fakulty (pí. Čížková), která bude účastna příštího zasedání AS.

 

Zapsal Mgr. Radek Cvach