Symbol PF AS - zápis ze zasedání 2. 5. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 2. 5. 2007

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Dřevikovská, Icha, Jandová, Kursová, Murad, Petr, Schuster, Smolka, Tomšíček, Vančura, Janáček, Krčál, Peroutková, Pňáček

Nepřítomni (bez titulů):
Mrkvička, Mašková, Šťastný

Omluveni (bez titulů):
Hašek, Voříšek, Švecová

Hosté:
děkanka PF doc. PhDr. A. Hošpesová, Ph.D., tajemnice PF Ing. I. Čížková, vedoucí Katedry romanistiky doc. PhDr. J. Radimská, Dr.

 

Program jednání:

 

  1. Návrh děkanky PF na zrušení pracoviště Katedry romanistiky PF.

  2. Výroční zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu Pedagogické fakulty na rok 2007

  3. Různé

 

V úvodu jednání akademický senát jednohlasně schválil navržený program s tím, že budou další záležitosti řešeny v bodu 3 - Různé

ad 1.

paní děkanka předložila v souladu se zák. 111/1998 Sb., § 27, odst. (1), písm. a) návrh na zrušení Katedry romanistiky v souvislosti s akreditací nových studijních oborů na Filosofické fakultě. Paní děkanka seznámila senát s důvody a průběhem změn. K věci vystoupila dále doc. Radimská, která informovala o perspektivách studia a výzkumu v oblasti románských jazyků na Jihočeské univerzitě (bakalářské programy v oblasti románské filologie ve specializacích na francouzský, italský a španělský jazyk s možností kombinací s historií a bohemistikou nebo dalšími obory).

Diskuse k tomuto bodu:
Vančura: dotaz na koncepci studia romanistiky pro ekonomické směry - podle doc. Radimské bude řešeno spoluprací s Ekonomickou fakultou
Smolka: dotaz na poměr počtu studentů v učitelských a neučitelských programech - bylo zodpovězeno v přibližných počtech (cca 140 neučitel./cca 120 učit.)
Cvach: kde bude sídlit budoucí Katedra romanistiky po jejím zrušení na PF a založení na FF - prozatímní umístění bude v budově v Dukelské ul.

Hlasování k tomuto bodu:
podle zákona 111/1998 Sb., § 27, odst. (1), písm. a) AS PF rozhodl o zrušení Katedry romanistiky na PF následujícím poměrem:
Pro zrušení 13 senátorů, proti 0, zdržel se 1

ad 2.

paní děkanka předložila senátu Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2006 a současně návrh rozpočtu na rok 2007. S oběma dokumenty seznámila v hlavních bodech senát tajemnice fakulty Ing. Čížková. Zejména uvedla zdroje příjmů a hlavní výdaje fakulty pro obě účetní období (rekonstrukce budovy v Dukelské ul., plánované investice, plánovaná výstavba výtahu v budově Jeronýmova 10, ...). K tomuto bodu měl senát s předstihem k dispozici plné znění zprávy i návrh rozpočtu na rok 2007.

Diskuse k tomuto bodu:
Janáček (reag. Čížková): jak bude řešen bezbariérový přechod mezi budovami č. 8 a č. 10 v Jeronýmově ulici - řešením je využívání obou výtahů (stávajícího a projektovaného)
Vančura (reag. Murad, Čížková): možnosti nalezení prostoru pro setkávání studentů - řešeno zákoutími a možnostmi připojení notebooků na chodbách nebo v připraveném prostoru v Dukelské, nelze řešit na úkor redukce učeben
Krčál (Čížková): obnova počítačových učeben - řešeno z rozpočtu fakulty, výzva pro podávání projektů v tomto smyslu
Vančura (Hošpesová): možná rekonstrukce učebny J340 - výzva pro podávání projektů, rekonstrukce vázána také na výměnu oken
Icha (Čížková): rozpočty kateder, vysvětlení některých položek v rozpočtu
Vančura (Hošpesová): ekonomická samostatnost kateder - zkušenosti odjinud, možnosti PF - současné financování zatím zůstane, systém účtování výkonů mezi fakultami - probíhá diskuse systému na univerzitě
Vančura (Čížková): možnost vstupu do budov PF mimo provozní hodiny (noc, víkendy) - ekonomicko-provozní záležitost (instalace kartového systému?, vrátný?) - diskuse o tom, zda jde o efektivní vynaložení financí vzhledem k intenzitě předpokládaného využívání této možnosti

Hlasování k tomuto bodu:
Senát schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007 poměrem hlasů: pro 15, proti 0, zdržel se 0

ad 3.
  1. Icha: podána informace k průběhu voleb do senátu JU - možnost navrhovat kandidáty nejen písemně ale i elektronickou poštou na adresy členů komise - zveřejněno zasláním e-mailu všem zaměstnancům a studentům fakulty
  2. Janáček: informace o studentském hodnocení výuky - garance anonymity hodnocení ze strany rektora JU, nové úpravy v systému (návrhy předány autorům a administrátorům systému na ZUČ - pokud nebudou akceptovány, je v plánu vytvoření vlastního systému). Od 14. 5. je možné hodnotit výuku za letní semestr
  3. Petr: volba člena Rady vysokých škol za PF - úkol z minulého usnesení. Předána informace o statutu Rady a termíny sněmů Rady. Senát jednomyslně rozhodl o zařazení volby kandidáta. Navrženi byli Icha a Murad. Kandidaturu přijal Icha. Senátor Murad nepřijal z důvodu pracovního vytížení. Souhlasil však s možností účasti na sněmu Rady jako náhradník v případě neúčasti senátora Ichy.
    Hlasování k tomuto bodu:
    Jako zástupce PF v radě vysokých škol byl zvolen senátor Icha, jako náhradník senátor Murad poměrem hlasů: pro 14, proti 0, zdrželi se 2

Závěrem bylo stanoveno příští zasedání senátu na úterý 15. 5. 2007 od 16:00 hodin.

 

Zapsal J. Petr