Symbol PF AS - zápis ze zasedání 28. 4. 2008

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
ze dne 28. 4. 2008

Přítomni (bez titulů):
Andrášová, Cvach, Dřevikovská, Hašek, Icha, Jandová, Kursová, Murad, Petr, Schuster, Smolka, Vančura, Mašková, Švecová.

Omluveni (bez titulů):
Voříšek, Tomšíček, Janáček

Hosté:
děkanka PF doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., proděkanka RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., tajemnice PF Ing. Ivana Čížková.

 

Program jednání:

 

 1. Odhlasování programu zasedání
  Hlasování: Pro: 14 - všichni přítomní. Výsledek: Program přijat

 2. Uvítání hostů

 3. Hlasování o doplnění bodu programu "Projednání nových studijních programů předkládaných k akreditaci" o materiál k ještě jednomu novému st. programu
  Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1. Výsledek: Program přijat

 4. Projednání nových studijních programů předkládaných k akreditaci. Děkanka PF uvedla materiály k akreditaci těchto nových studijních programů:

  1. Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Teorie vzdělávání v matematice.
  2. Navazující magisterský st. pr. Specializace v pedagogice, st. obor Výchova ke zdraví.
  3. Bakalářský st. program Psychologie, st. obor Psychologie pro dvouoborové studium.
  4. Navazující magisterský st. pr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, st. obor Učitelství mediální výchovy pro 2. stupeň ZŠ.
  5. Projednávání st. oboru Organizace hudební a výtvarné kultury doporučuje děkanka na základě námitek vědecké rady odložit.

  Diskuse:
  Senátor Icha: V předložených materiálech jsou překlepy a nesrozumitelné formulace.
  Paní děkanka: Již se připravuje přesná metodika předkládání a projednávání akreditačních materiálů, která počítá s mechanismy kontroly.

  Vyjádření senátu:
  Senát předkládané materiály bere na vědomí a po odstranění překlepů a nesrozumitelných formulací doporučuje k předložení akreditační komisi.

 5. Projednání návrhu na rozšíření působnosti katedry tělesné výchovy a sportu PF JU. Děkanka PF podala stručnou zprávu o návrhu, podle kterého by měla tato katedra garantovat výuku TV ve všech jejích formách na celé JU. Návrh souvisí se změnou koncepce Jihočeské univerzity, kterou prezentoval rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. na zahájení akad. roku 2007/08.
  Do diskuse k tomuto návrhu se zapojili senátoři a senátorky: Vančura, Schuster, Dřevikovská, Kursová, Petr.

  Stanovisko senátu:
  Senát bere na vědomí zprávu děkanky o připravovaných změnách působnosti KTVS PF v rámci JU a vyzývá děkanku PF k jednání s dotčenými stranami zvláště v těchto otázkách:

  • stanovení jasné koncepce výběrové tělesné výchovy,
  • financování tělesné výchovy zajišťované pro jiné fakulty,
  • financování provozu haly pro potřeby Slavie JU,
  • provedení finanční rozvahy rentability poskytování TV pro ostatní fakulty, musel by být pokryt chybějící příspěvek ZF,
  • vzhledem k tomu, že sportoviště by sloužila studentům celé univerzity, měla by se na jejich provozu univerzita podílet, za úvahu stojí i pojetí těchto sportovišť jako univerzitního sportovního areálu.
 6. Projednání výroční zprávy o činnosti fakulty. Zprávu přednesla proděkanka Petrášková.

  Hlasování: Pro: 14 - všichni přítomní. Výsledek: Výroční správa byla schválena

 7. Projednání výroční zprávy o hospodaření fakulty. Zprávu přednesla tajemnice Čížková.

  Diskuse:
  Senátorka Andrášová: Jak se naloží s uspořenými prostředky?
  Paní tajemnice: Splácí se dluh z rekonstrukce budovy U Tří lvů, plánuje se dokončení výměny oken v Jeronýmově ul., v Dukelské se připravuje stavba velké posluchárny.
  Senátorka Andrášová: Dotaz na možnost vybavení učeben v Dukelské ul. PC a dataprojektory.

  Hlasování: Pro: 14 - všichni přítomní. Výsledek: Výroční správa byla schválena.

 8. Projednání rozpočtu a hospodaření fakulty na rok 2008. Rozpočet předložila tajemnice Čížková.

  Diskuse:
  Senátor Icha: Na straně příjmů chybí alespoň odhad příjmů za výuku pro PřF.
  Paní tajemnice: Metodika výpočtu prostřednictvím studentokreditů je stanovena, chybí údaje o studentech, ty budou známy až po zápisu.
  Senátor Icha: Co lze očekávat od rektorátu za 1 milion odvedený navíc oproti minulému roku?
  Senátor Murad: Nestojí za úvahu vytvořit speciální aparát na zpracovávání problematiky evropských fondů?
  Paní děkanka: Jako přidanou hodnotu onoho milionu lze chápat skutečnost, že na rektorátě přijímají další osobu, která se bude věnovat otázkám čerpání evropských fondů.

  Hlasování: Pro: 14 - všichni přítomní. Výsledek: Rozpočet na rok 2008 byl schválen.

 9. Projednání členů vědecké rady. Paní děkanka předložila návrh na doplnění vědecké rady PF o tyto členy: doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D., prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

  Způsob schvalování: Tajně, jednotlivé kandidáty.

  Průběh schvalování:

  • Schválení volební komise ve složení: Andrášová, Cvach, Schuster
   Hlasování: Pro: 11, zdrželi se: 3. Výsledek: Volební komise schválena
  • Schvalování jednotlivých kandidátů s těmito výsledky:
   Adámek: Pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0. Výsledek: Schválen.
   Klůfa: Pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0. Výsledek: Schválen.
   Petrášková: Pro: 9, proti: 4, zdrželi se: 1. Výsledek: Schválena.

  Závěr: Senát schválil návrh na doplnění vědecké rady o uvedené tři členy

 10. Projednání Výzvy pro akademické senáty a studentské komory akademických senátů vysokých škol. Výzva iniciovaná Akademickým senátem PdF MU v Brně formuluje tyto dva požadavky: A) Požadujeme zachovat postavení akademických senátů jako svobodné a demokratické instituce. Z toho vyplývá i požadavek zachování stávajících pravomocí a zachování poměru účasti studentů v senátech fakult a univerzit. B) Učitel musí mít vysokoškolské vzdělání a musí být zachována kontinuita vzdělání učitele.

  Stanovisko senátu:
  Akademický senát Pedagogické fakulty JU se připojuje k uvedené výzvě v obou jejích bodech.

 

Různé:

Senátor Murad vyslovil pozvání na debatu s hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem na téma "Jaké je to být politikem".

Předseda senátu vyzval kolegy Vančuru a Murada k podání informace o přípravách nové verze Jednacího a volebního řádu senátu PF JU. Konkrétní informace a pracovní návrhy podají na prvním zasedání senátu v novém akademickém roce.

 

Zapsal: Hašek