Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 10. 2008

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 7. 10. 2008

Přítomni (bez titulů):
Andrášová, Dřevikovská, Hašek, Icha, Kursová, Petr, Poláchová, Schuster, Smolka, Vančura, Voříšek, Krčál, Mašková, Pňáček, Šťastný, Švecová

Omluveni (bez titulů):
Cvach, Jandová, Murad, Janáček, Peroutková

Nepřítomni (bez titulů):

Hosté:
PaedDr. Jan Holec, Ph.D

novou senátorkou se stala PaedDr. Alena Poláchová, která nahradila na základě volebního výsledku senátora Mgr. Zdeňka Tomšíčka, který odstoupil ze senátu

 

Program jednání:

 

 1. Projednání návrhu na změnu statutu Oddělení výchovy ke zdraví na Katedru výchovy ke zdraví
 2. Informace o oddělení CŽV, jeho další činnost
 3. Volba zástupce PF v Radě VŠ
 4. Volební a jednací řád AS PF JU
 5. Volby do senátu na příští volební období - vyhlášení a příprava
 6. Různé

 

ad 1. Změna programu jednání AS
 • z důvodu služební cesty děkanky doc. PaedDr. Aleny Hošpesové, CSc. vyřazen bod jednání: Projednání návrhu na změnu statutu Oddělení výchovy ke zdraví na Katedru výchovy ke zdraví - hlasování: jednohlasně schváleno
ad 2. Oddělení celoživotního vzdělávání

informaci podal proděkan PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

- Návrh na pokračování v činnosti

 • na základě připomínek členů AS byl PaedDr. Jan Holec, Ph.D. a předseda senátu pověřeni předložením pracovní náplně a finanční rozvahy oddělení
 • jednání přesunuto na další zasedání AS
ad 3. Návrh zástupce AS PF JU v Radě vysokých škol
 • navržen RNDr. Jaroslav Icha, který s kandidaturou souhlasí
 • hlasování: 15 pro, 1 se zdržel
ad 4. Volební a jednací řád AS PF JU
 • změny ve stávajícím řádu - návrh nového znění předložil Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
 • Mgr. Michal Vančura, Ph.D komentoval zásadní změny jednacího řádu k vyjádření členů AS
 • písemné připomínky Mgr. Michal Vančura, Ph.D. zapracuje do připravovaného materiálu do 13. 10. 2008
ad 5. Vyhlášení voleb do AS PF JU
 • prodiskutovány návrhy kandidátů do volební komise
 • seznam členů volební komise bude předložen ke schválení AS PF JU na dalším zasedání
ad 6. Různé

- Přijímací řízení 2009 - příprava změn PŘ

 • na základě dohody členů AS budou podklady rozeslány v týdnu 13.-17. 10. 2008 členům AS k hlasování per rollam - hlasování: jednohlasně schváleno

- Další zasedání AS PF JU plánováno na 21.10.2008

 

zapsal: Mgr. Jan Schuster