Symbol PF AS - zápis ze zasedání 26. 4. 2011

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání dne 26. 4. 2011

Přítomni (bez titulů): Hašek, Smolka, Binterová, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Vítečková, Voříšek, Žlábková; Ležák, Slaná, Golombková, Heller, Křiklava, Kříhová, Pátek

Nepřítomni: (bez titulů): Jandová, Samková, Schuster

Hosté: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

Program jednání:

 1. Příprava voleb do AS JU
 2. Projednání a volba kandidáta do sněmu Rady Vysokých škol
 3. Volba rozpočtové a legislativní komise
 4. Projednání akreditačních materiálů
  • prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" studijního oboru "Učitelství odborných předmětů (kombinovaná forma)"
  • nového bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" studijního oboru "Vzdělávání pro finanční gramotnost";
  • prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Tělesná výchova a sport" studijního programu "Tělesná výchova a sport (jednooborové)" a prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Tělesná výchova a sport" studijního oboru "Tělesná výchova a sport (dvouoborové)"
 5. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

Na zapisovatele zasedání AS PF byl navržen Kraft
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

1. Příprava voleb do AS JU

Předseda AS PF JU informoval o nutnosti volby jednoho kandidáta do hlavní komise pro volby do AS JU a nutnosti volby alespoň čtyř kandidátů do dílčí komise pro volby do AS JU.

Na člena hlavní komise voleb do AS JU byl navržen senátor Voříšek:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Schváleno

Na členy dílčí komise pro volby do AS JU byli navrženi: dr. Nováček, dr. Černý, dr. Petrášková (předsedkyně) z řad zaměstnanců PF JU a Nikola Majová, Adéla Řapková, Kamila Marečková, Tereza Bohoňková (místopředsedkyně) z řad studentů PF JU.
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

2. Projednání a volba kandidáta do sněmu Rady Vysokých škol

Předseda AS PF JU informoval o nutnosti navržení nového kandidáta ze zaměstnanců PF JU do sněmu Rady Vysokých škol za RNDr. Ichu.

Do sněmu Rady Vysokých škol byly navrženy: dr. Karvánková, dr. Binterová, doc. Betáková
Dr. Karvánková a dr. Binterová se návrhu vzdaly.
Jedinou kandidátkou zůstala doc. Betáková:
Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 2
Schváleno

AS PF navrhuje do sněmu Rady Vysokých škol kandidátku doc. Betákovou.

 

3. Volba rozpočtové a legislativní komise

Předseda AS PF JU informoval o volbě rozpočtové a legislativní komise AS PF JU, ve které bude zastoupena zaměstnanecká i studentská komora AS PF JU v poměru 2:1, obdobně jako ve složení AS PF JU. Předseda AS PF JU navrhnul, že vzniknou dvě tříčlenné komise, jejichž úkolem bude detailnější prostudování rozpočtu PF JU na rok 2011 a detailnější prostudování volebního a jednacího řádu AS PF JU.
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

Do rozpočtové komise byli nominováni senátoři Kraft a Smolka ze zaměstnanecké komory a senátor Pátek ze studentské komory AS PF JU.
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Schváleno

Do legislativní komise byli nominováni senátoři Hašek a Petr ze zaměstnanecké komory a senátor Heller ze studentské komory AS PF JU.
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

4. Projednání akreditačních materiálů

 • Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" studijního oboru "Učitelství odborných předmětů (kombinovaná forma)" - materiál členům AS PF JU představila Mgr. Žlábková
 • Akreditace nového bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" studijního oboru "Vzdělávání pro finanční gramotnost" - materiál členům AS PF JU představila dr. Petrášková
 • prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Tělesná výchova a sport" studijního programu "Tělesná výchova a sport (jednooborové)" a prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Tělesná výchova a sport" studijního - materiál členům AS PF JU představila dr. Malátová
 • Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" studijního oboru "Základy výrobní techniky" - materiál byl rozeslán členům AS PF JU elektronickou formou.

AS PF JU bere všechny projednané akreditační materiály na vědomí.

 

5. Různé

Senátor Heller tlumočil senátu obtíže studentů při dostupnosti specializovaných počítačových učeben (například GIS) na fakultě v některých dnech.

 

Zapsal: Stanislav Kraft