Symbol PF AS - zápis ze zasedání 10. 5. 2011

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání dne 10. 5. 2011

Přítomni (bez titulů): Hašek, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Smolka, Vítečková, Voříšek, Žlábková, Heller, Ležák, Kříhová, Pátek, Slaná

Nepřítomni: (bez titulů): Binterová, Jandová, Schuster, Golombková, Křiklava

Hosté: děkan PF Mgr. Michal Vančura, Ph.D., tajemnice PF Ing. Ivana Čížková

 

Program jednání:

  1. Doplňující volba dalšího člena dílčí volební komise z řad studentů
  2. Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok 2010
  3. Návrh rozpočtu PF JU na rok 2011
  4. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

Na zapisovatele zasedání AS PF byla navržena Slaná
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

1. Doplňující volba dalšího člena dílčí volební komise z řad studentů

Senátor Voříšek a současný člen hlavní volební komise do voleb AS JU informoval o nutnosti zvolit dalšího člena z řad studentů do dílčí volební komise pro volby do AS JU. Schválení členové z řad studentů, kromě Terezy Bohoňkové, se nemohou zúčastnit z důvodu plnění povinností v rámci jejich studia.

AS PF vyzval senátory k návrhu dalších kandidátů z řad studentů do dílčí volební komise.

 

2. Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok 2010

Paní tajemnice Ing. Ivana Čížková představila materiály týkající se hospodaření PF JU za rok 2010.

Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření PF JU za rok 2010:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

3. Návrh rozpočtu PF JU na rok 2011

Paní tajemnice Ing. Ivana Čížková představila návrh rozpočtu PF JU na rok 2011.

V diskusi o návrhu rozpočtu byly kladeny otázky zejména k návrhu dostavby velké posluchárny v budově Dukelská. Tajemnice fakulty k tomu představila architektonickou studii, důvody pro tuto investiční akci a možné zdroje financování.

Hlasování o schválení rozpočtu PF JU na rok 2011:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

4. Různé

Předseda AS PF JU vznesl, na základě ohlasů z akademické obce, dotaz k panu děkanovi, proč se tzv. Děkanský sportovní den koná vždy ve středu. Pan děkan bere na vědomí.

 

Zapsala Terezie Slaná