Symbol PF AS - zápis ze zasedání 22. 5. 2012

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 22. 5. 2012

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Smolka, Vítečková, Voříšek, Heller, Křiklava, Pátek, Slaná

Omluveni (bez titulů): Jandová, Ležák, Schuster, Žlábková, Golombková, Kříhová

Hosté: děkan PF Mgr. Michal Vančura, Ph.D., proděkan PF PaedDr. Jan Holec, Ph.D., tajemnice PF Ing. Ivana Čížková, vedoucí katedry geografie doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc., studentka Klára Jabůrková

 

Zapisovatelem schválen M. Voříšek (14-0-0)

 

Program zasedání:

 1. Návrh rozpočtu PF JU na akademický rok 2012/13
 2. Aktualizace harmonogramu akademického roku 2011/12
 3. Informace o útlumu systému eAmos
 4. Informace o aktuálním stavu schvalování Volebního a jednacího řádu AS PF JU
 5. Projednání akreditačních materiálů
 6. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen

 

 

1. Návrh rozpočtu PF JU na rok 2012

Pan děkan a paní tajemnice stručně představili rozpočet na rok 2012 (koncipován jako vyrovnaný s uplatněním zkušeností z předchozích let) a nastínili očekávaný vývoj financování. Zjevným trendem MŠMT i vedení univerzity je snižování váhy příspěvku na vzdělávání (jenž je dosud hlavním pilířem příjmů PF) a naopak zvyšování důrazu na kvalitativní ukazatele (kvalifikační struktura, tvůrčí činnost, mobility studentů,...). Tento trend znamená pro PF setrvalý pokles financí, zásadní rezervu představuje především tvůrčí činnost. V rámci diskuse byly mimo jiné osvětleny následující otázky:

 • plánované snížení fakultního rozpočtu na stipendia se netýká ubytovacích stipendií (jež nejsou hrazena z prostředků fakulty)
 • zápisné dosud nebylo schváleno a nastupujících studentů se nebude týkat

Návrh rozpočtu byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh rozpočtu schválen

 

2. Aktualizace harmonogramu akademického roku 2011/12

Pan děkan a pan proděkan Holec seznámili členy senátu s hlavními důvody zamýšlené aktualizace běžícího akademického roku o srpnový termín státních závěrečných zkoušek (SZZ) pro studenty bakalářských programů. Základním smyslem tohoto opatření je umožnit končícím studentům pokračovat ve studiu na magisterském stupni bez nutnosti rozkládat ročník kvůli náročným požadavkům posledního semestru. Zároveň jde o dosažení adekvátního množství financovaných studentů v navazujícím magisterském studiu, jejichž počet se od začátku akademického roku snaží vedení fakulty navýšit v jednání s MŠMT a vedením univerzity. V následné diskusi zazněly především následující podněty a teze:

 • srpnové SZZ by neměly být "reparátem" pro nedbalé studenty, jenž zbytečně přetěžuje personál (obavy vyjádřené J. Kubešem), nýbrž výrazem elementární spravedlnosti a vstřícným krokem vůči studentům, kteří byli poprvé konfrontováni s dosud nezaběhnutými požadavky bakalářského studia
 • aspiranti srpnových SZZ by mohli být přijímáni do navazujícího studia "podmínečně", analogicky k maturantům, kteří maturují až po přijímacích zkouškách
 • řada vyučujících nevypsala po zkráceném sedmitýdenním semestru dostatečný počet zkouškových termínů, což mnohým studentům značně zkomplikovalo situaci

Návrh aktualizace akademického roku 2011/12 byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh schválen

 

3. Informace o útlumu systému eAmos (dotaz senátora P. Pexy)

Dle informací pana děkana by náklady na další udržení a rozvoj eAmosu byly poměrně značné, navíc řada vyučujících přechází na systém Moodle. Po dohodě s Ing. Novákem byl proto naplánován útlum eAmosu. Ukončení provozu systému by nemělo být okamžité a definitivní (k 1. 7.), nicméně fakulta již velmi pravděpodobně nebude investovat do jeho dalšího rozvoje.

 

4. Informace o aktuálním stavu schvalování Volebního a jednacího řádu AS PF JU (p. děkan)

VaJŘ prošel kolegiem děkana a s pozitivním hodnocením byl přezkoumán univerzitní právničkou, dalším krokem je projednání Akademickým senátem JU.

 

5. Projednání akreditačních materiálů následujících studijních oborů:

 • bakalářské studium, studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • navazující magisterské studium, studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obory: Učitelství anglického jazyka, matematiky, informatiky, českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Usnesení (schváleno poměrem hlasů 12-0-0):
Akademický senát bere na vědomí akreditační matriály zmíněných oborů

 

6. Různé

 • Pan děkan informoval členy senátu, že PF se po dohodě se ZF stává jediným poskytovatelem a garantem tělovýchovných předmětů v rámci JU
 • Senátoři P. Pexa a J. Petr: dotaz na situaci na Katedře výchovy ke zdraví. Pan děkan sdělil, že bylo potvrzeno odvolání doc. Krejčí z vedení katedry a vypsáno výběrové řízení na tuto pozici. Jeden další zaměstnanec katedry byl za porušení ekonomických předpisů fakulty sankcionován odebráním osobního ohodnocení na tři měsíce.
 • Senátor Š. Heller:
  1. návrh na zřízení studentské místnosti v budově Jeronýmova po vzoru TF (nikoli kantýna, ale spíše místnost s několika křesly, varnou konví či automatem...). Pan děkan přednese návrh na kolegiu děkana.
  2. Nelze-li trvale zpřístupnit studentům jednu počítačovou učebnu, bylo by vhodné dodržovat a na webu aktualizovat rozvrh počítačových učeben.

 

Zapsal Martin Voříšek