Symbol PF AS - zápis ze zasedání 16. 12. 2014

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 16. 12. 2014

 

Přítomni - Bago, Bílková, Burdová, Curko, Drška, Dvořák, Hašek, Janda, Karvánková, Kouřilová, Kříž, Malátová, Pecka, Petrášková, Pexa, Rokos, Šebeš, Šebková, Veber

Nepřítomen - Plassová

Omluven - Ditrich

Hosté - Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 • Návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady PF JU v Českých Budějovicích, §27 (1) f)
 • Různé
  • schválení stálého zapisovatele zasedání AS PF JU Mgr. Petry Karvánkové, Ph.D.
  • projednání stanoviska AS PF JU v ČB k dokumentu Stanovisko akademických senátů ke stavu ohrožení vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách v České republice vydanému na PdF UHK v Hradci Králové dne 3. prosince 2014
  • schválení návrhu děkana PF JU v ČB o hlasování ve věci sloučení Oddělení ruského jazyka PF JU a Katedry českého jazyka a literatury PF JU a vytvoření nové Katedry slovanských jazyků a literatury

 

 

První bod jednání: Schválení stálého zapisovatele zasedání AS PF JU

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Navržení Petry Karvánkové jako stálého zapisovatele zasedání AS PF JU v ČB.

  Hlasování:
  Pro: 19
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. byla zvolena jako stálý zapisovatel zasedání AS PF JU pro období 2014 - 2016.

 

Druhý bod jednání: Návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady PF JU v Českých Budějovicích, §27 (1) f)

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Děkan PF JU stručně představil členy nové Vědecké rady PF JU
 • Odsouhlasení, že AS PF JU bude hlasovat o návrhu nové Vědecké rady jako celku.

  Hlasování:
  Pro: 19
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

 • Odvolání staré Vědecké rady PF JU

  Hlasování:
  Pro: 19
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

 • Hlasování ve věci schválení nového složení Vědecké rady PF JU

  Hlasování:
  Pro: 19
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: AS PF JU schválil odvolání staré VR PF JU v ČB a schválil složení nové VR PF JU v ČB.

 

Třetí bod jednání: Různé

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Stanovisko AS PF JU k dokumentu Stanovisko akademických senátů ke stavu ohrožení vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách v České republice vydanému na PdF UHK v Hradci Králové dne 3. prosince 2014
  • dr. Petrášková stručně představila vyjádření postavení AS PF UK v Praze k výše zmíněnému dokumentu
  • dr. Vančura zároveň vyjádřil svůj názor k výše zmíněnému dokumentu a představil členům AS PF JU situaci ohledně financování PF JU v ČB a osvětlil problematiku koeficientu ekonomické náročnosti (KEN)
  • společně byla následně diskutována otázka váhy a důležitosti výše uvedeného dokumentu, zároveň byla vyjádřena otázka důležitosti adresáta toho dokumentu
 • Hlasování AS PF JU pro podporu dokumentu Stanovisko akademických senátů ke stavu ohrožení vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách v České republice vydanému na PdF UHK v Hradci Králové dne 3. prosince 2014.
 • Hlasování o přijetí následujícího usnesení:

  "Akademický senát PF JU v Českých Budějovicích vyjadřuje plnou podporu Stanovisku akademických senátů ke stavu ohrožení vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách v České republice formulovaném PdF UHK.
  Členové AS PF JU v Českých Budějovicích se rovněž domnívají, že by bylo vhodné upřesnit, komu bude Stanovisko konkrétně adresováno. Zároveň AS PF JU v Českých Budějovicích navrhuje adresné zaslání dokumentu ministru školství, mládeže a tělovýchovy a jeho náměstkovi pro vysoké školy a výzkum."

  Hlasování:
  Pro: 19
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: AS PF JU V ČB odsouhlasil usnesení ke Stanovisku akademických senátů ke stavu ohrožení vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách v České republice vydanému na PdF UHK v Hradci Králové dle výše uvedeného znění.
   

 • Návrh pana děkana Vančury o hlasování ve věci sloučení Oddělení ruského jazyka na PF JU v ČB a Katedry českého jazyka a literatury PF JU a vytvoření nové Katedry slovanských jazyků a literatury na PF JU v ČB.
  • pan děkan představil členům AS PF JU v ČB hlavní důvody sloučení obou pracovišť od LS 2014/2015 a vytvoření nové Katedry slovanských jazyků a literatury
  • sloučení nebude mít žádný dopad na studenty obou současných pracovišť
 • Hlasování členů AS PF JU v ČB o tom, zda senát bude o tomto návrhu sloučení hlasovat již na dnešním řádném zasedání.

  Hlasování:
  Pro: 18
  Proti: 0
  Zdržel se: 1

  Závěr: AS PF JU V ČB bude hlasovat o návrhu sloučení pracovišť a vytvoření společné Katedry slovanských jazyků a literatury.
   

 • Hlasování členů AS PF JU v ČB o sloučení Oddělení ruského jazyka na PF JU v ČB a Katedry českého jazyka a literatury PF JU a vytvoření nové Katedry slovanských jazyků a literatury na PF JU v ČB od LS 2014/2015.

  Hlasování:
  Pro: 18
  Proti: 0
  Zdržel se: 1

  Závěr: AS PF JU v ČB souhlasí se sloučením Oddělení ruského jazyka na PF JU v ČB a Katedry českého jazyka a literatury PF JU a vytvořením nové Katedry slovanských jazyků a literatury na PF JU v ČB od LS 2014/2015.

 

 

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU

Zápis provedla dr. Karvánková