Symbol PF AS - zápis ze zasedání 12. 10. 2016

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 12. 10. 2016

 

Přítomni - Bago, Bílková, Burdová, Ditrich, Drška, Hašek, Kouřilová, Kříž, Malátová, Pecka, Petrášková, Rokos, Šebeš

Omluveni - Karvánková, Pešlová, Pexa, Dvořák, Plassová, Šebková

Hosté - Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 1. Návrh členů volební komise pro volby do AS PF JU pro období 2016 - 2018. Vyhlášení voleb.
 2. Složení disciplinární komise
 3. Různé

 

 

První bod jednání: Návrh členů volební komise pro volby do AS PF JU pro období 2016 - 2018. Vyhlášení voleb.

 • RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. předsedkyně AS PF JU navrhla členy volební komise, ke kterým nikdo z přítomných neměl výhrady.
 • Senát vyhlásil volby do AS PF JU na funkční období 1. 12. 2016 - 30. 11. 2018

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU navrhl členy volební komise pro volby do AS JU na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018 a vyhlásil volby.

 

Druhý bod jednání: Doplňující volby do Disciplinární komise

 • RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. - předsedkyně AS PF JU - požádala senát o hlasování, zda nejsou námitky proti nedodání návrhu kandidátů do Disciplinární komise ve lhůtě alespoň pěti pracovních dní před konáním zasedání.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU neměl námitek proti nedodání návrhu kandidátů ve stanovené lhůtě.

 

 • Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan PF JU požádal senát o návrh kandidátů.
 • Senát navrhl Mgr. Rokose a Bc. Dršku.
 • Tajné hlasování. Skrutátory: Mgr. Bílková Zuzana, Ph.D., Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Hlasování - student Drška:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Hlasování - Mgr. Rokos:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil Mgr. Rokose a Bc. Dršku jako doplňující členy Disciplinární komise.

 

Třetí bod jednání: Různé

 • RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. předsedkyně AS PF JU senát, zda nemá připomínek proti korespondenčnímu hlasování o Vyhlášce o přijímacím řízení.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU neměl námitek proti korespondenčnímu hlasování

 

 • Studentka Burdová přednesla senátu žádost za studenty, zda by v budově v Jeronýmově ulici nemohl být zřízen bufet.

Závěr: AS PF JU předá tuto žádost tajemnici PF, Ing. Janě Lopourové, Ph.D.

 

 

Zápis provedla dr. Malátová

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU