Symbol PF AS - zápis ze zasedání 28. 3. 2017

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání 28. 3. 2017

 

Přítomni: Bago, Buriánová, Čelikovský, Ditrich, Dvořák, Hašek, Jirman, Kříž, Malátová, Matoušek, Nosková, Pecka, Petrášková, Pexa, Poul, Schuster, Vácha, Volf, Židoň

Omluveni: Šimandl, Vandělíková

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Č. Budějovicích), Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. (katedra pedagogiky a psychologie), Ing. Jana Lopourová, Ph.D. (tajemnice PF JU v Č. Budějovicích)

Hosté z řad akademické obce: PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. (KAJ), Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D. (KAJ)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 1. Volební a jednací řád AS PF JU
 2. Činnost oddělení CŽV
 3. Dílčí komise pro volby do AS JU pro období 2017 - 2020
 4. Různé: a) Připomínky studentů k provozu PF JU

 

 

První bod jednání: Hlasování o programu

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Program zasedání AS PF JU byl schválen.

 

Druhý bod jednání: Volební a jednací řád AS PF JU

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.:

 • Dr. Malátová seznámila členy senátu s návrhem Volebního řádu AS PF JU.

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.:

 • Dr. Vácha představil všem přítomným návrh Jednacího řádu AS PF JU.

Diskuse k danému bodu programu: návrhy

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.:

Jednací řád:

 • čl. 3 odst. 5 je obsahově stejný s čl. 6, odst. 4, ale formulovaný jinými slovy; ponechat pouze jednou, asi v čl. 6, který se týká členství
 • čl. 3, odst. 6 je obsahově stejný s čl. 6, odst. 3; opět ponechat pouze v čl. 6, ze stejného důvodu jako výše
 • čl. 3, odst. 6, v předposlední větě opravit formulaci "...tohoto Volebního řádu..." na "Jednacího řádu"
 • čl. 4, odst. 1, za slova "...volí členové senátu..." přidat slova "...ze svého středu..."
 • čl. 4, odst. 3, je-li volba tajná, musí být ustanoveni skrutátoři; v čl. 10, odst. 3 se sice o skrutátorech při tajném hlasování hovoří, ale ti jsou navrženi předsedou senátu, který ovšem při volbě samotného předsedy ještě není zvolen; tedy tady by měli být navrženi předsedou volební komise a schváleni senátem
 • čl. 4, odst. 7, v poslední větě není řečeno, který z místopředsedů řídí volbu předsedy

Volební řád:

 • čl. 3 odst. 5 a čl. 3 odst. 6 viz stejné připomínky jako výše u Jednacího řádu
 • čl. 11, odst. 2, poslední věta se poté mírně rozvedená objevuje znovu v čl. 12, odst. 1; ponechat ji až v čl. 12 týkajícího se náhradníků
 • čl. 12, odst. 6 mandát náhradníka by měl zanikat u studentů také neúspěšným ukončením studia, dále v případě úspěšného ukončení jednoho stupně studia jeho dalším nepokračováním v bezprostředně navazujícím stupni a u akademických pracovníků ukončením pracovního poměru na fakultě

Filip Volf:

Jednací řád:

 • Čl. 4., ods. 5 - Za podmínek, že předseda nepověří ani jednoho z místopředsedů a ti se nejsou schopni mezi sebou dohodnout, měl by sám senát rozhodovat hlasováním o tom, který z místopředsedů bude řídit zasedání.

Návrh znění: Pokud předsedovi senátu brání závažné okolnosti (zejména nemoc či pracovní nepřítomnost) vykonávat jeho funkce uvedené v čl. 7-13 tohoto řádu, zastupuje jej při výkonu těchto funkcí jeden z místopředsedů senátu (na základě pověření předsedou, případně na základě vzájemné dohody obou místopředsedů, není-li k dispozici předsedovo vyjádření ohledně zástupce). V případě, že se místopředsedové nejsou schopni dohodnout, rozhodne se o tom, který z nich bude vykonávat řídící funkci, pomocí hlasování.

Volební řád:

 • Čl. 10, ods.5 - V místnosti by měli zůstávat vždy alespoň tři členové volební komise. Pokud zůstanou jenom dva, mohla by se v případě problému vyskytnout situace "tvrzení proti tvrzení."

Návrh znění: Ve volební místnosti musí být po celou dobu voleb vždy přítomni alespoň tři členové volební komise.

Hlasování:
Pro: 1
Proti: 17
Zdržel se: 1
Závěr: Návrh na změnu počtu přítomných členů volební komise nebyl přijat.

Zdeněk Židoň:

Jednací řád:

 • Jednací i volební řád - článek 1, odstavec 1 - jsou zde definovány dvě zkratky ("PF JU" a "fakulta"), shoda na tom, že zkratka by měla být jen jedna.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Návrh na jednotné zkracování byl přijat.

 • Jednací řád - článek 4, odstavec 3 - nahradit "stačí nadpoloviční většina" na "je potřeba nadpoloviční většina".
 • Jednací řád - článek 4, odstavec 3 - nesouhlas s metodou losování po třech neúspěšných volbách předsedy akademického senátu v případě shodného počtu hlasů pro více kandidátů.

Hlasování:
Pro: 3
Proti: 16
Zdržel se: 0
Závěr: Návrh na změnu použití metody losování nebyl přijat.

 • Jednací řád - článek 8, odstavec 3 - navrhl jsem, aby byl tento bod upraven tak, aby bylo přímo podle řádu možné na začátku volebního období zvolit zapisovatelku na celé funkční období, přičemž pokud by se nikdo nevybral, tak by se o zapisovateli hlasovalo na začátku každého zasedání. Cílem bylo legitimizovat postavení zapisovatele na celé funkční období, aniž by se o něm muselo každé zasedání hlasovat, ale zároveň zachovat možnost výběru zapisovatele na každém zasedání zvlášť.
 • Zavedl jsem debatu na téma potřebnosti dvou kurií při volbách do akademického senátu. Bylo uvedeno, že dříve oddělené kurie neexistovaly, ale že to způsobilo menší demokratičnost, protože senátu dominovaly velké katedry a hrozilo podplácení studentů pomocí kreditů.

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.:

 • Dr. Vácha navrhuje změnu struktury Akademického senátu PF JU z 13 akademických pracovníků a 8 studentů na 14 akademických pracovníků a 7 studentů.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Návrh na změnu struktury AS PF JU byl schválen.

 • Dr. Vácha také navrhuje změnu délky volebního období AS PF JU ze 2 let na 3 roky.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Návrh na změnu délky volebního období AS PF JU byl přijat.

 • Připomínky se zakomponují do Jednacího řádu a Volebního řádu AS PF JU.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Senát souhlasil se zanesením připomínek do Jednacího řádu a Volebního řádu AS PF JU.

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.:

 • Dr. Hašek vznesl připomínku týkající se Jednacího řádu PF JU: článek 7, odstavec 2, poslední věta: Návrh: Žádost musí být doprovázena podkladovým materiálem, který předseda senátu poskytne bezodkladně (spolu s pozvánkou na zasedání) členům senátu.

 

Třetí bod jednání: Činnost oddělení CŽV

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.:

 • Dr. Malátová měla připomínku k programu CŽV na PF JU - DVPP - Učitelství 1. st. ZŠ. K výuce vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, kde předměty vzdělávacího předmětu Tělesná výchova zajišťuje Katedra výchovy ke zdraví. Proděkan Procházka reagoval, že na základě žádosti budou tyto předměty s časovou dotací 8 hod. převedeny na KTVS.
 • Dr. Malátová vznesla dotaz, jak je to s proplacením hodin odučených v CŽV. Proděkan Procházka reagoval, že dle zápisu PVK z října 2015 a dále z října 2016 je nutné podat písemnou žádost k proplacení odvedených hodin. Jedná se o ty učitele, kteří tyto hodiny mají nad rámec úvazku a splňují podmínky HAPu. Ti, kteří to mají v úvazku, na proplacení nárok nemají, stejně tak i ti, kteří podmínky HAPu nesplňují.

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.; Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

Byly vzneseny následující připomínky k výuce Aj v rámci CŽV:

 • nespokojenost KAJ s redukcí 4-semestrálního DVPP studia učitelství AJ pro 2. st. ZŠ na 3-semestrální s podstatnou redukcí počtu hodin
 • zařazení předmětu Obecná pedagogika do tohoto programu
 • zjištění, že ani po 3 semestrech (tedy těsně před závěrečnými zkouškami) neměli posluchači žádné informace o tom, jakým způsobem mají tento předmět splnit a zda vůbec jeho výuka probíhá (katedra následně podala žádost o plošné uznání tohoto předmětu posluchačům 2. r.)

Podrobnější informace o řešení výuky AJ v rámci CŽV budou zveřejněny do 7. 4. 2017 na www stránkách senátu ve složce, do které se mohou členové akademické obce přihlásit na základě svých přihlašovacích údajů do STAGu.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Dr. Dvořák upozornil na nejednotnost a neexistenci pravidel v zadávání výkonů do HAPu - vzhledem k výuce v CŽV.

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 • Dr. Procházka reagoval na dotazy, které se týkaly akreditace, náplně studia, garantů jednotlivých oborů, financování lektorů a hodinové dotace předmětů vyučovaných v rámci CŽV.

 

Čtvrtý bod jednání: Dílčí komise pro volby do AS JU pro období 2017-2020

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • doc. Petrášková přednesla návrh na členy dílčí komise a koordinátora za PF JU pro volby do AS JU pro období 2017-2020:
   
  Koordinátor: dr. Ditrich
   
  Členové dílčí komise: akademičtí pracovníci (Jeronýmova 10) - dr. Šerý, dr. Kříž, dr. Vácha; akademičtí pracovníci (Dukelská 9) - dr. Nosková, Mgr.  Plassová; studenti (Jeronýmova 10 + Dukelská 9) - R. Krulec (Ma-Ze), N. Schinková (Ma-Př), P. Kaiseršatová (Ma-SV), L. Haladová (HV-Ma), E. Hrnečková (Ma-Inf), M. Hobzová (Ma-Inf).

Hlasování:
Pro: 14 (v 16:00 odchod - dr. Pexa, J. Matoušek)
Proti: 0
Zdržel se: 3

Závěr: Návrh na členy dílčí komise pro volby do AS JU pro období 2017-2020 byl schválen.

 

Pátý bod jednání: Různé

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 • Dr. Malátová přednesla podnět ze strany studentů - požadavek na lepší rozvrh předmětů společného pedagogicko- psychologického základu pro navazující Mgr. studium, a to z důvodu, že tyto dané předměty jsou rozvrhovány ve dvou až třech dnech, rozvrhově se kryjí, a proto není možnost je navštěvovat nebo jejich navštěvování je na úkor přednášek z jiných předmětů.

Zdeněk Židoň

 • Z. Židoň prezentoval připomínky studentů k provozu PF JU. Návrhy se týkaly toalet, občerstvení, vnitřních a vnějších prostor a STAGu.

Na dané podněty - s možností řešení - nejprve reagovala tajemnice PF JU, Ing. Jana Lopourová, Ph.D. a poté děkan PF JU, Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

 • PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - pochvala za vystěhování tělovýchovného pavilonu.

 

 

Zápis provedla PhDr. M. Nosková, Ph.D.

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU