Symbol PF AS - zápis ze zasedání 21. 2. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 21. 2. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hamerník, Hašek, Havlín, Icha, Mrkvička, Murad, Očkay, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Pohanová, Roháček, Šerý, Švejda, Tomšíček, Vančura, Vaněk, Vobr

Omluveni (bez titulů): Jandrič, Krejčí

Hosté:
děkan PF prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání, přivítala hosty a představila nové členy (Petrášková, Mrkvička, Icha, Vaněk) AS PF JU.

 2. Děkan PF přečetl dopis adresovaný předsedkyni AS, v němž sděluje své rozhodnutí odstoupit z funkce ke dni 31. 8. 2006.

 3. Projednání stanovisko AS k dalšímu směřování PF
  Děkan informoval o vývoji jednání o struktuře JU a podobě PF. Vyjádřil zájem PF na udržení učitelství v obou segmentech (ZŠ, SŠ). Klíčové je být nositelem perspektivního bakalářského studia.

  Po diskusi bylo formulováno následující stanovisko AS PF JU k tomuto bodu programu: "AS se shoduje na tom, že vidí budoucnost PF v zachování akreditovatelných učitelských oborů pro ZŠ v plné šíři (tj. bakalářské i magisterské programy) spolu s rozvíjením perspektivních neučitelských oborů."

  Předsedkyně nechala hlasovat o souhlasu se zněním tohoto stanoviska.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 4. Hlasování o odvolání pánů prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. a prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc. z Vědecké rady Pedagogické fakulty JU na návrh děkana PF.

  Předsedkyně nechala hlasovat.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 5. Hlasování o schválení prof. PhDr. Miloše Zelenky, DrSc. jako člena Vědecké rady Pedagogické fakulty JU na návrh děkana PF.

  Předsedkyně nechala hlasovat.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 6. Projednání připomínky k jednání senátu ze dne 15. 11. 2005, zaslané předsedkyni senátu bývalým senátorem doc. Dr. Michalem Bauerem, Ph.D.
  Doc. Bauer žádá senát o opětovné projednání názvu Katedry českého jazyka a literatury PF JU. Navrhuje nový název "Katedra učitelství českého jazyka a literatury."
  Senát necítil potřebu nového jednání o této záležitosti.

 7. Projednání návrhu senátora Hamerníka na opětovné začlenění katedry dějepisu do struktury PF. Návrh zaslán formou dopisu předsedkyni AS.
  Děkan připomenul nutnost akredibility a ekonomické samonosnosti pracoviště.

 8. Dopis VŠERS o mobingu
  Senátoři obdrželi elektronickou poštou dopis od předsedy správní rady Vysoké školy evropských a regionálních studií. Dopis je adresovaný děkanovi PF a pisatel v něm zmiňuje, že na některé pracovníky JU je vyvíjen mobing.
  Děkan informoval senátory o postoji vedení univerzity a o jednání AS JU v této záležitosi.

 9. Volební a jednací řád AS PF
  Byla jmenována pracovní skupina (Murad, Pavličíková) pro přípravu aktualizace volebního a jednacího řádu AS PF.

 10. Příprava voleb děkana PF
  AS diskutoval o vyhlášce o organizaci a průběhu voleb kandidátů na funkci děkana a usnesl se, že na dalším zasedání, dne 21. března 2006, schválí konečnou podobu tohoto dokumentu.

Různé:

Senátor Vančura navrhuje zpřístupnění databáze STAG vyučujícím, aby do ní mohli sami vkládat údaje.

 

Zapsal: Hašek

V Českých Budějovicích 21. 2. 2006