Symbol PF AS - zápis ze zasedání 27. 4. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 27. 4. 2004

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Krejčí, Kubička, Martínek, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Šerý, Švejda, Tesař, Váňa, Vobr, Zbudilová
Celkem 21 členů

Hosté (bez titulů): Holec, Tlustý, Tureček

Program zasedání:

 1. Doc. Tureček seznámil senát se stanovisky vedení fakulty k závěrům z jednání komise pro výuku cizích jazyků.
  V dnešní době není možné navýšit výuku cizích jazyků. Největší překážkou k rozšíření výuky jazyků je ekonomická stránka fakulty. Dále fakulta nemůže suplovat jazykové dovednosti, které si žáci mají odnést ze středních škol. Pokud chce student dále studovat cizí jazyk, musí soukromou cestou. Student fakulty musí mít splněnou zkoušku z jednoho cizího jazyka a má možnost si zvolit výuku cizího jazyka v nabídce výběrových předmětů. Hlavním úkolem fakulty je vzdělat studenta v jednotlivých oborech, které na fakultě studuje. Navýšení hodin výuky cizích jazyků by způsobilo i problém v kreditním systému, který pevně stanovuje hranici počtu kreditů za celé studium studenta.
  Proběhlo hlasování o tom, kdo souhlasí s návrhem komise a s rozeslaným dopisem. Hlasování: 8 pro, 8 proti, 5 členů se zdrželo
  Senát vzal na vědomí ekonomickou argumentaci vedení fakulty, srovnal s návrhem komise na výuku cizích jazyků a došel k závěru, že jednotlivé body návrhu v současné době nejsou možné z ekonomického hlediska.
  Hlasování: 16 pro, 2 proti a 3 se zdrželi hlasování

 2. Doc. Tlustý vypracoval ekonomickou rozvahu o efektivitě výuky a vědecké činnosti jednotlivých kateder na PF. Tuto rozvahu také přednesl na zasedání senátu.
  Bude se zvedat počet studentů (především pro bakalářské studium). Naopak se sníží počet pedagogů a dále se využije větší spolupráce s externími vyučujícími. Otázkou zůstává kvalita výuky (dotaz senátora Martínka), která není měřitelná. Kvalitu výuky by měl sledovat každý vedoucí katedry.

 3. Senát schválil po jednotlivých článcích nový Volební řád PF JU.

  Článek 1
  Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se nezdržel (příště již zkrácená verze 21 - 0 - 0)
  Návrh článku byl jednomyslně přijat.

  Článek 2
  Hlasování: 15 - 5 - 1 Návrh článku byl přijat.
  Hlasováním se senát usnesl, že není nutné přidat do článku 2 návrh o neslučitelnosti funkce člena senátu s funkcí děkana, proděkana a vedoucího katedry či pracoviště jí naroveň postavenému na jiné VŠ. Zůstává neslučitelnost těchto funkcí s funkcí člena senátu na PF.

  Článek 3
  Hlasování: 17 - 1 - 3 Návrh článku byl přijat.
  Senát tímto hlasováním rozhodl, že děkan fakulty jmenuje volební komisi, která realizuje volby.
  Hlasování: 19 - 2 - 0 Návrh článku byl přijat.
  Tímto hlasováním se rozhodlo o zkrácení doby z 30 na 14 dní pro podání připomínek a stížností k průběhu voleb volební komisi.

  Článek 4
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.

  Článek 5
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.

  Článek 6
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.

  Článek 7 - 14
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrhy článků byly jednomyslně přijaty.

  Článek 15
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.
  Článek byl ponechán v navrhované podobě, ale byla z něho vyňata poznámka "na polovinu", která upřesňovala dobu podání materiálů k projednávání na příštím zasedání senátu.

  Článek 16
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.
  Článek byl pro upřesnění doplněn o větu "Zasedání senátu je veřejné.".

  Článek 17
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.

  Článek 18
  Hlasování: 20 - 0 - 1 Návrh článku byl přijat.
  Senát doplnil článek o větu "Senát vyhlašuje volby volební vyhláškou, která stanoví volební komisi, harmonogram a průběh voleb ...".

  Článek 19 - 20
  Hlasování: 21 - 0 - 0 Návrh článku byl jednomyslně přijat.

 

Zapsala: Nováková

V Českých Budějovicích 30. 4. 2004