Symbol PF AS - zápis ze zasedání 30. 4. 2002

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 30. 4. 2002

Přítomni (bez titulů):
Aur, Bretšnajdr, Horský, Krejčí, Lojdová, Matěnová, Novotný, Pavličíková, Pexa, Sapík, Střeštík, Šerý, Štumbauer, Štursa, Švejda, Toman, Vítková, Zbudilová
Omluveni:
Chodura, Marková, Tlustý
Hosté (bez titulů):
Čížková, Holec, Papáček, Slipka, Stach, Stuchlíková

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření fakulty v roce 2001
 3. Projednání a schválení rozpočtu fakulty na rok 2002
 4. Projednání a schválení upravených studijních programů, včetně magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program - "Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro druhý stupeň ZŠ"
 5. Projednání a schválení "Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty" - upřesnění na nejbližší období"
 6. Projednání a schválení přílohy č. 5 Statutu PF JU "Organizační struktura PF JU"
 7. Různé

ad 1.

Program jednání byl schválen všemi hlasy.

ad 2., 3.

Tajemnice a děkan fakulty informovali o:

 • rekonstrukci pracovišť v roce 2001 - další rekonstrukční práce budou pokračovat i v roce 2002 (budova Dukelská)
 • o poklesu ostatních neinvestičních nákladů ve srovnání s rokem 2000 o 1.076 tis. Kč
 • o rozpočtované výši osobních výdajů:
  • zvýšení platových tarifů dle platové úpravy JU od 1. 4. 2002
  • změna osobních příplatků od 1. 5. 2002 při zachování nejméně stejného objemu
  • zvýšení honorářů za externí výuku
  • zvýšení příspěvků na stravování při použití stravovacích "poukázek"
  • zvýšení odvodů pojištění související se zvýšením platů

V diskusní části se hovořilo se zejména k problematice:

 • rozvojových grantů
 • poklesu počtu pracovníků (některá místa nelze obsadit konkurzem pro nezájem uchazečů nebo pro jejich nepostačující odbornou úroveň)
 • nárůstu průměrné mzdy
 • plánovaných investičních nákladech v roce 2002 (výstavba garáží a přístavba studijního oddělení, výměna oken a dveří v uliční části budovy Dukelská, rekonstrukce tělocvičny, kanalizace a elektrických rozvodů Dukelská)

Závěr:
Akademický senát PF JU schvaluje Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2001.

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Závěr:
Akademický senát PF JU schvaluje rozpočet fakulty na rok 2002.

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

ad 4.

Proděkan Holec podal komentář k akreditovaným studijním programům na PF JU, které tvoří přílohu č. l Statutu PF JU.
V diskusní části nebyly žádné dotazy ani připomínky k předkládanému materiálu.

Závěr:
Akademický senát PF JU schvaluje přílohu č. 1 Statutu PF JU.

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

V další části bodu 4 podal vedoucí katedry fyziky doc. Stach základní informace k předkládané žádosti o akreditaci magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský program - měřicí a výpočetní technika a příbuzné bc. programy.
V diskusi bylo připomenuto, že vědecká rada PF JU schválila návrh studijního programu dne 20. 11. 2001 a následně ještě po dalším doplnění předchozích připomínek dne 16. 4. 2002.

Závěr:
Akademický senát PF JU bere na vědomí žádost o akreditaci navazujícího studijního oboru fyzika - výpočetní technika s elektronikou v rámci studijního programu učitelství pro ZŠ.

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

ad 5.

Děkan fakulty informoval o návrhu na aktualizaci "Dlouhodobého záměru PF JU" na rok 2003.
Návrh obsahuje zejména:

 • v oblasti vzdělávání:
  • rozšíření činnosti Centra technologické podpory vzdělávání (bude založeno k 1. 9. 2003)
  • v závislosti na výsledcích akreditací připravit k otevření bakalářský obor pro učitelky (-le) mateřských škol, znovuotevřít nově a šířeji koncipovaný bakalářský obor sociální pedagogika, znovuotevřít magisterský obor učitelství španělštiny pro ZŠ
 • v oblasti organizace a řízení:
  • dokončení 3. etapy restrukturalizace pracovišť
  • posílit působnost katedry pedagogiky a psychologie na úrovni celouniverzitní (garance pro TF a ZF JU, spolupráce se ZSF JU)
  • v případě pozitivního výsledku modelování "kreditně pojatého rozvrhu" zahájit v září 2003 výuku podle tohoto rozvrhu (negativní výsledek modelování konzervuje dosavadní rozvrh)

V diskusi poznamenal Dr. Novotný, že kreditní rozvrh by se měl stát prioritou aktualizace Dlouhodobého záměru PF JU. Dr. Pexa připomněl, že překážkou kreditního rozvrhu je možná nespolupráce jednotlivých kateder na rozvrhu. Děkan Papáček upozornil na to, že problém kreditního rozvrhu byl již několikrát projednán s vedoucími kateder a že celé téma souvisí s ochotou učitelů a studentů mít výuku do večerních hodin.

Závěr:
Akademický senát PF JU schvaluje aktualizaci "Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty".

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

ad 6.

Proděkan Slipka podal základní informaci k materiálu "Organizační struktura PF JU"- příloha Statutu PF JU č. 5.

Závěr:
Akademický senát PF JU schvaluje přílohu č. 5 Statutu PF JU "Organizační struktura PF JU".

Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

ad 7.

 1. Proděkan Holec vysvětlil žádost vedoucího katedry společenských věd, týkající se změny termínu pro podání přihlášek (do 31. 5. 2002, uchazeči budou přijímáni v pořadí podle došlých přihlášek) ke kombinovanému studiu občanské výchovy. Na tento obor se v řádném termínu do 15. 3. 2002 přihlásili 3 studenti. Jelikož je dané studium podpořeno finančně grantem, je žádoucí, aby se počet studentů zvýšil. Jedním z řešení je navrhované opatření.

  Závěr:
  Akademický senát PF JU schvaluje doplňující podmínky k přijímacímu řízení pro rozšiřující studium Ov pro ZŠ - kombinované studium.

  Hlasování:
  pro: 18
  proti: 0
  zdržel se hlasování: 0
 2. Ing. Šerý informoval o tom, že celouniverzitní studentské hodnocení výuky se bude realizovat v rámci STAGu.
 3. Student Aur a doc. Krejčí upozornili na přetrvávající problém s kouřením v budovách PF JU a doporučili ho řešit v rámci platných právních norem.
 4. Předsedkyně AS PF JU informovala o dopisu doc. Zrzavého, předsedy AS JU, který upozorňuje na to, že PF bude mít od 1. 9. 2002 v AS JU o jednoho studentského zástupce méně, neboť nebyl zvolen dostatečný počet náhradníků.
  V diskusi se většina přítomných vyslovila pro zachování daného stavu, neboť nový Akademický senát JU se bude volit v listopadu 2002, a proto by nebylo vhodné vypisovat v červnu 2002 mimořádné volby.

  Hlasování:
  pro: 18
  proti: 0
  zdržel se hlasování: 0

V Českých Budějovicích 6. května 2002

Zapsala: Pavličíková

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
předsedkyně AS PF JU