JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Metodik ŠVP

Studium k výkonu specializovaných činností

Charakteristika: Osobnostní rozvoj - dialogické jednání, autorské psaní a čtení, základy tvořivé improvizace, základy hlasové výchovy, přednes a jeho pedagogika. Výukové cíle, jejich taxonomie, jejich formulace, nejčastější chyby. Vyučovací metody, formy a zásady. Využití problémové a projektové metody výuky. Organizační formy vyučování, možnosti diferenciace ve vzdělávání. Hodnocení a klasifikace, formy a typy hodnocení, možnosti slovního hodnocení. Příprava na vyučování (učitelovo pojetí výuky). Problémy transformace české školy po roce 1990, nové trendy ve vzdělávání. Reforma školství v ČR, kontext reformy, motivace ke změnám. Zavádění RVP do všech typů škol. Cíle vzdělávání při reformě - klíčové kompetence. Obsah vzdělávání v dokumentech RVP. Průřezová témata. Autoevaluace škol, možné autoevaluační techniky, jejich využití. Tvorba ŠVP, struktura, pravidla. Osnovy, učební plány, očekávané výstupy. Nástroje evaluace, portfolia. Individualizace vzdělávacího procesu. Problémové metody v praxi základní školy: Vývoj a základní pojmy - problém, didaktický problém, problémová metoda, vztah didaktického problému k volbě metody. Příprava didaktického problému pro vyučování - techniky práce s učivem, zjištění zdroje problému, anticipace řešení a úprava formulace didaktického problému (strukturalizace problému). Příklady tvorby didaktických problémů, volby metod a postupů řešení. Příprava a realizace vlastních námětů účastníků kursu. Organizace heuristické výuky - realizace individuální a skupinové práce, vztah učitel - žák v tomto typu výuky. Didaktická hra jako metoda rozvoje tvořivosti žáků: Charakteristika hry a její význam v didaktice. Tvořivost, charakteristika jejích faktorů a průběhu tvořivé činnosti. Bariéry tvořivosti a možnosti jejich překonávání. Praktické úkoly - modifikace námětu hry, vedení žáků ke spolupráci při organizaci činnosti, odpovědi na nečekané otázky apod.

Profil: Absolvent se podle vyhlášky 317/2005 § 9 (studium k výkonu specializovaných činností) stává Metodikem ŠVP a obdrží certifikát.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy učitelských oborů MŠ, ZŠ, SŠ.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?