JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka a literatury na SŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele německého jazyka a literatury pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů v šestihodinových blocích po dobu 34 týdnů. Celková časová dotace na přímou výuku činí 204 vyučovacích hodin. Na závěr programu skládá každý účastník závěrečnou komisionální ústní zkoušku z německé lingvistiky, didaktiky, literatury, kultury a reálií a obhajuje svou závěrečnou písemnou práci.

Cílová skupina: Vzdělávací program je určen učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro SŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na SŠ. Účastníci programu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe, historické mluvnice a sociolingvistiky), z didaktiky německého jazyka pro střední školy, z literatury se zvláštním zřetelem na současnou literaturu německy mluvících zemí, z reálií německy mluvících zemí zaměřených především na aktuální témata a z dějin umění. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si základní znalosti a dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci programu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na SŠ.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných zájemců menší než 10, může děkan svým rozhodnutím opustit od uskutečňování programu.
Maximální počet zájemců přijatých do jednoho programu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno v popisu programu jinak, realizovány za úplatu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?