Symbol PF Anotace diplomovch prac - 1998 - Katedra matematiky

Anotace diplomovch prac - 1998

Katedra matematiky

Jana Bokov

Stereometrick lohy na stedn kole

vodn kapitola pojednv o zkladnch stereometrickch pojmech a lohch, kter se vyskytuj v uivu zkladn koly. Dal kapitoly jsou sbrkami samostatn eench loh na vzjemnou polohu pmek a rovin, ezy mnohostn, metrickch loh. lohy jsou azeny dle obtnosti v potebn nvaznosti na metodick azen a doplnny v kad kapitole adou pklad na procvien. Prce je sbrkou pklad pro ppravu uitele na vuku stereometrie.

Vedouc prce: doc. RNDr. Jan Strobl, CSc.

Adla pilauerov

Konstrukn lohy na Z a S

Prce obsahuje konstrukn lohy, kter se e na zkladn kole a v nich tdch gymnzia. Jde o lohy na konstrukci trojhelnk, tyhelnk a krunice, lohy een uitm mnoin bod danch vlastnost, uitm geometrickch zobrazen tzn. shodnost, stejnolehlost, a podobnost. een lohy jsou doplnny mnostvm text pklad na procvien. Jde o sbrku pklad, kterou si uitel pipravuje pro vuku danho tmatu.

Vedouc prce: doc. RNDr. Jan Strobl, CSc.

Jitka Dvokov

Vybran lohy z geometrie trojhelnka

Diplomov prce "Vybran lohy z geometrie trojhelnka" se z valn sti zabv problematikou vznanch bod v trojhelnku. Jsou studovny vlastnosti ortocentra, Nagelova a Gergonnova bodu, stedu krunice trojhelnku vepsan a opsan apod. Zvltn pozornost je vnovna Cevov vt. Ve je doplnno pklady na procvien.

Vedouc prce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Vclav Pvek

Obansk kalend
(Jeho vznik, vvoj a matematick zklady. Kalend jako organizan forma.)

Tato prce se zabv vznikem a vvojem evropskch kalend a kalend zce souvisejcch s evropskou kulturou, pedevm kalende muslimskho, idovskho a egyptskho. Sna se ozejmit jejich matematick zklady, vysvtlit nkter pojmy a jevy souvisejc s jejich konstrukc, naznait jejich historick vvoj i souasnou podobu. Zvltn pozornost je vnovna souasnmu obanskmu kalendi a kalendm pouvanm v eskch zemch. Prce je doplnna historickmi zajmavostmi a kapitolou o pranostikch. Tato prce je urena pedevm uitelsk veejnosti a studentm pedagogick fakulty a samozejm kadmu, kdo m zjem o problematiku kalend. Mla by slouit jako zdroj informac, zajmavost a inspirace v uitelsk praxi i mimo ni.

Vedouc prce: PhDr. Ji Divek, CSc.

Jana Netukov

Geometrick pomcky pro 1. stupe Z

Diplomov prce mapuje bn dostupn stavebnice na naem trhu a na ad loh ukazuje, jak by mohly bt vyuity ve vyuovn geometrie na 1. stupni Z. lohy jsou azeny podle ronk a tmat osnov, ke kterm se vztahuj. Vtina loh je doplnna eenm, v nkterch ppadech i metodickmi poznmkami. lohy jsou formulovny tak, aby mohly bt pmo zadvny dtem. Posledn st prce tvo lohy, kter jsou ureny pro koprovn. Diplomov prce me slouit jako pruka metodickch nvod pro uitele, ppadn studenta uitelstv pro 1. stupe Z.

Vedouc prce: PhDr. Alena Hopesov

rka Moravcov

Nkter vlastnosti matic

Tato diplomov prce se vnuje pevn vlastnostem, vpotu a vyuit pseudoinverznch matic. Opr se o nkter zkladn vlastnosti matic, na nich buduje teorii pseudoinverznch matic. Je rozdlena do pti zkladnch kapitol. V prvn kapitole nazvan "Zkladn pojmy" seznamuje tene s pojmy a oznaenmi, kter se budou v diplomov prci objevovat. Druh kapitola nazvan "vod do teorie pseudoinverznch matic" je urena k zkladnmu popisu pseudoinverzn matice. Je zde zmnka o vpotu pseudoinverzn matice a popis jejho praktickho vyuit. Tet kapitola "Vlastnosti pseudoinverzn matice" se zabv studiem zkladnch vlastnost pseudoinverznch matic. tvrt kapitola "Numerick metody vpotu pseudoinverzn matice" popisuje dv metody nalezen pseudoinverzn matice. U kad metody je uveden vzorov pklad. Pt kapitola nazvan "Programy" obsahuje vpis program. K tto diplomov prci je piloena disketa s programy a se soubory obsahujc matice. Tyto soubory slou jako vstupn data program. Soubory matic jsou ve dvou adresch, kter pslu jednotlivm programm.

Vedouc prce: RNDr. Jana Vysok

Rudolf Pruk

Matematick lohy experimentln a inverzn formulovan na 1. stupni Z

Diplomov prce je zamena na matematick lohy inverzn formulovan a na lohy s experimentlnm eenm. Snahou bylo zjistit reakce dt na problmov pklady, kde jsou pojmy a daje pro dti znm, ale algoritmus een neznm. Oblast, kterou jsem si vybral, je soust rozshlejho kolu, jeho nzev je "een problmovch loh ky tetho ronku. Pklady byly vybrny z uebnic matematiky tetho a tvrtho ronku.

Vedouc prce: PhDr. Alena Hopesov

Ilona Jurnkov

een matematickch loh na 1. stupni Z

Pedloen prce je zamena na seln pklady a slovn lohy, kter v sob zahrnuj znm daje, ale zrove maj v sob i prvek dtti neznm. Pklady nelze eit jistm modelem vpotu, ale problm v loze nut ky pochopit podstatu pkladu a aktivn jej eit. Konkrtn byly dtem zadny lohy s neznmmi pojmy a neznmmi postupy. V globlu je diplomov prce st irho kolu: een problmovch loh ky tetho ronku. lohy byly vybrny z uebnice pro tet a tvrt ronk.

Vedouc prce: PhDr. Alena Hopesov

Ondej tpnika

Rozvoj prostorov pedstavivosti na 1. stupni Z

Diplomov prce zpracovv tma Rozvoj prostorov pedstavivosti na 1. stupni Z. Pomoc experimentlnho vyuovn zkoum, zda jsou dti schopn stavt stavby z krychl podle bonch pohled. Jako organizan forma bylo zvoleno skupinov vyuovn, protoe lohy pesahuj rmec osnov. Spoluprce dt ve skupinch byla dal oblast zjmu. Bylo zjitno, e dti jsou schopn postavit stavby z krychl podle jim pedloench bonch pohled. Pi spoluprci ve skupin pechzen od individulnho een ke kooperaci. Pi vcensobnm opakovn dochz ke znanmu posunu znalost dt a k viditelnmu zlepen prostorov orientace a pedstavivosti.

Vedouc prce: PhDr. Alena Hopesov

Iva Sovov

Pythagorova vta, jej zobecnn, analogie a aplikace

Prce je zamena pedevm na geometrick souvislosti s Pythagorovou vtou. Po vodn sti, kter je vnovna historii, nsleduje sta, kde je uvedena ada rznch druh dkaz Pythagorovy vty a tak vta obrcen s dkazy. Dal velk st je vyhranna nkterm zobecnnm Pythagorovy vty (Pappovo zobecnn, kosinov vta, Eukleidovo zobecnn a zobecnn vyjden v koeficientech podobnosti) a jej prostorov analogii. Celou prci uzavr sbrka teoretickch a praktickch loh na uit Pythagorovy vty. Materil zde shromdn me vyut uitel matematiky pi svch hodinch k motivaci, ke zdraznn vznamu Pythagorovy vty v geometrii i v praktickm ivot a pro rozvoj prostorovho mylen k vbec.

Vedouc prce: Mgr. Pavel Leischner

Ilona Malechov

Prvn ronky Jihoeskho korespondennho semine z matematiky

Didaktika matematiky, historie matematiky. Prce s nadanmi ky, vznik a vvoj MKS, souasn stav. Metody een loh. V prce je naznaena historie vzniku matematickch korespondennch semin, dle zadn a een loh Jihoeskho korespondennho semine z obdob 1980 - 1984.

Vedouc prce: Mgr. Pavel Leischner

Marcela Vinklerov

Propedeutika analytick geometrie (ppravn lohy a vahy pro pochopen analytick geometrie)

Diplomov prce "Propedeutika analytick geometrie" zahrnuje tmata a lohy, kter propedeuticky navozuj vuku analytick geometrie. Jednotliv lohy pokrvaj ltku z 6. - 9. tdy zkladn koly a jsou uspodny do t kapitol. Do jednotlivch kapitol jsou zaazeny motivan lohy, kter by mohly slouit pi zavdn novch pojm v matematice, konkrtn v oblasti analytick geometrie. Prce by tak mohla slouit jako doplujc materil pi vuce matematiky v jednotlivch roncch zkladn koly.

Vedouc prce: Ing. Eva Zmekalov, CSc.

Pavla Hjkov

Rovinn a prostorov mnohohelnky

V diplomov prci jsou zkoumny zkladn vlastnosti rovinnch tyhelnk. V dal sti jsou zkoumny vlastnosti rovinnch mnohohelnk. Dle jsou vyetovny pravideln n-helnky.

Vedouc prce: doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.