Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 1/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 1/ AR 2021/22

Uznání předmětů

 

V souladu s čl. 25 (Uznání předmětů, zkoušek, částí studia nebo jiných studijních povinností) Studijního a zkušebního řádu JU může student podat žádost o výše zmiňované uznání disciplín.

Platí Opatření děkana č. 7/2017 o studiu, zejména Část III Uznávání předmětů – viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php

Formuláře žádostí o uznání předmětů jsou k dispozici na studijním oddělení nebo je lze stáhnout z www stránek PF JU, tj. z adresy https://www.pf.jcu.cz/education/department/studijni_oddeleni/form.php.

Vyplněný a příslušnými katedrami potvrzený formulář vrátí student zpět studijní referentce nejpozději

do 31. 10. 2021.

 

Poznámka:
Student si zapisuje na příslušný akademický rok předměty ve stanovené struktuře podle studijního plánu tak, aby mohl absolvováním zapsaných předmětů získat minimálně 20 kreditů za každý semestr, tj. 40 kreditů za celý akademický rok. Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané podle čl. 25 nebo získané studiem jiného oboru.

Na studenta, kterému děkan uzná v souladu s čl. 25 za předchozí studium alespoň 85 % kreditů z celkového minima kreditů předepsaného studijním programem, se nevztahuje povinnost za 1. semestr získat alespoň 20 kreditů (čl. 24 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU).