Symbol PF Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Hlavním smyslem oceňování vědeckých výkonů Cenou Miroslava Papáčka je zejména snaha o zvýšení prestiže výkonů akademických pracovníků, popřípadě studentů Pedagogické fakulty. Současně je cílem též prezentovat i popularizovat vědecké počiny, výkony vytvářené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě. V neposlední řadě je cílem ocenění motivace začínajících vědců na fakultě k jejich vědecké práci.

Cena Miroslava Papáčka se uděluje za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Může být udělena za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.

Statut Ceny Miroslava Papáčka

 

Aktuální ročník

Návrhy na nominace za kalendářní rok 2020 je možné podávat do 15. 4. 2021 paní Gabriele Mikešové na oddělení vědy e-mailem na adresu gmikesova@pf.jcu.cz (na nominačním formuláři, odkaz níže). Členové odborné poroty posoudí návrhy nominací a předloží je děkance fakulty do 15. 5. 2021.

Návrh nominace na CENU MIROSLAVA PAPÁČKA (formulář ke stažení)

 

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Narodil se 1. října 1953 ve Vimperku, zemřel 29. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

V roce 1976 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství biologie a chemie pro střední školy. Záhy po skončení studia získal doktorát v oboru zoologie a poté v roce 1988 obhájil kandidaturu v oboru entomologie. Zpočátku působil jako učitel na gymnáziu v Prachaticích, odkud přešel na místo odborného asistenta na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zde se ve své odbornosti dále rozvíjel a postupně získal pověst vynikajícího a mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti biologie, ekologie, morfologie a taxonomie nepomorfních ploštic (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) a biodiverzity vodního hmyzu. V oboru zoologie se habilitoval a nedlouho poté byl v roce 1995 jmenován vysokoškolským profesorem.

celý článek

Další články

Vzpomínka na profesora Miroslava Papáčka (1953–2019)
(Klapalekiana, 56, 2020)

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
(Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59 / 2019)

In memoriam of Professor Miroslav Papáček (1953–2019): biography, memories, bibliography and list of described taxa
(Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 60, 2020)