Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

Diplomový seminář

Pod tímto názvem rozumíme předměty, které si zapisuje student, připravující svoji kvalifikační práci. Jeho alternativní názvy pro různé studijní obory jsou např. seminář k závěrečné práci, bakalářská práce.

 

Dvě části

Seminář je dvousemestrový, na sebe navazující, skládá se ze dvou částí (BAPA, DISA nebo BAPE, DISE nebo UBP1, UBP2 nebo NMP1, NMP2 nebo DIS1, DIS2); seznam zkratek pro jednotlivé obory je uveden dále.

  • V prvním semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 1, jinak pracuje individuálně na své práci.
  • Ve druhém semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 2 a v jeho rámci vystoupí s obhajobou své práce „nanečisto“. Mimoto individuálně pracuje na své práci.

Pro jednotlivé studijní obory jsou zkratky předmětů následující:

  • KIN/BAPA, KIN/DISA pro studenty oboru ITEp (Informační technologie a e-learning – prezenční)
  • KIN/BAPE, KIN/DISE pro studenty oboru ITEk (Informační technologie a e-learning – kombinované)
  • KIN/UBP1, KIN/UBP2 pro studenty ITu  (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
  • KIN/NMP1, KIN/NMP2 pro studenty Inn (Informatika – navazující magisterské studium)
  • KIN/DIS1, KIN/DIS2 pro studenty NŠ (Učitelství pro 1. stupeň základních škol)

 

Kdy si zapsat tento předmět

  • První seminář (BAPA, BAPE, UBP1, NMP1, DIS1) si student zapisuje v semestru, ve kterém začíná pracovat na své kvalifikační práci. Předmět se otevírá vždy jen v letním semestru.
  • Druhý seminář (DISA, DISE, UBP2, NMP2, DIS2) si student zapisuje v semestru, ve kterém bude práci obhajovat. Předmět se otevírá jen v letním semestru (v zimním semestru lze otevřít jen ve výjimečných případech).

 

Požadavky na zápočet

Podmínkou udělení zápočtu z prvního i druhého semináře je především plnění dohod s vedoucím práce (frekvence konzultací, pokrok v tvorbě práce, plnění průběžných úkolů dle požadavků vedoucího práce). Student se rovněž pravidelně zúčastňuje výuky předmětu diplomový seminář podle stanoveného rozvrhu.

 

Typografický vzor sazby kvalifikačních prací

 

Termíny zadání a odevzdání kvalifikačních prací na KIN

Zimní semestr 2018/19

19.10.2018 Vyvěšení témat kvalifikačních prací (DP) pro studenty učitelství na webu katedry
5.11.2018 Zadání DP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)
19.11.2018 Odevzdání elektronické verze zadání DP na sekretariát katedry
2.1.2019 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu

 

Letní semestr 2018/19

11.3.2019 Vypsání témat kvalifikačních prací (BP) pro bakalářské obory na webu katedry
5.4.2019 Zadání BP (k tomuto datu mají studenti vybráno téma a jsou dohodnuti s vedoucím práce, nahlášeno na sekretariát)
18.4.2019 Odevzdání elektronické verze zadání BP na sekretariát katedry
26.4.2019 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v červnu 2019
12.7.2019 Mezní termín odevzdání hotových svázaných prací na katedru a el. verze do Stagu v případě obhajoby v srpnu 2019

 

Obhajoby nanečisto

Od akademického roku 2017/18 nejsou obhajoby nanečisto povinné; student se po poradě s vedoucím své práce může rozhodnout, že chce vystoupit s představením průběhu práce před ostatními studenty a případně vybranými vyučujícími.

 

Bližší informace o předmětech poskytne Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.