Aktuality

Vypracování závěrečných prací

 

Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací - dle nového vizuálního stylu JU (stránka na webu PF JU)

 

Zadání DP/BP:

Vedoucí práce vypracuje ve spolupráci se studentem podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát KPE, sekretářka vloží údaje do STAGu a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucí katedry a děkana zakládá po obhajobě do protokolu o SZZ. Studentovi může sekretářka na požádání vyhotovit kopii zadání. Kopie zadání a posudků se vkládají do práce před obhajobou. Termín odevzdání podkladu pro zadání stanoví katedra. V harmonogramu AR je termín, kdy katedra již odevzdá zpracovaná zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Na zadní straně zadání je plánovaný termín odevzdání DP/BP. Skutečný termín odevzdání, resp. registrace DP/BP je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR a v "chytré knize" (případně stanovuje katedra - u jednooborových Bc.stuií).

Jestliže si student oboru Učitelství MŠ (prezenční i kombinovaná forma) zadá bakalářskou práci u jiné katedry než KPE (např. KBI - katedra biologie), zadání vkládá do STAGu KPE, ale povinně volitelné předměty Seminář bakalářské práce (ZS i LS) si student zapíše z nabídky povinně volitelných předmětů (blok bakalářská práce) té katedry, kde má vedoucího práce (např. KBI/MBP1 a KBI/MBP2).

Název ani obsah zadání nelze měnit, tj. název DP, BP na zadání souhlasí s názvem práce, kterou student odevzdává k registraci před obhajobou. V případě změny student podá oficiální žádost (schvaluje proděkanka pro studium, Doc. Binterová, formulář žádosti ke stažení na www.pf.jcu.cz - studijní oddělení)

Student průběžně pracuje pod vedením vedoucího práce a po dokončení práce se po dohodě s vedoucím práce řádně přihlásí k obhajobě (na vypsaný termín ve STAGu). Přihlášení k obhajobě je třeba zvážit, odhlášení od obhajoby i SZZ povoluje proděkanka pro studium pouze z vážných, zpravidla zdravotních důvodů (je třeba doložit) - jinak termín studentovi propadá (viz opatření proděkana pro studium č. 3/2007).

Registrace DP/BP:

  1. Mezní termín, do kterého je nutno zaregistrovat DP/BP na katedře je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR a v "chytré knize".
  2. Student přinese k registraci 2 svázané výtisky, v každém výtisku musí být na zadní vnitřní straně desek v obálce vlepena DP/BP v .pdf na CD.
  3. Stejnou verzi práce, anotace a klíčová slova si vloží student před odevzdáním práce k registraci do STAGu. Pokyny k úpravě a vložení práce do STAGu jsou na http://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php (zde je např. i uvedeno, že součástí závěrečné práce musí být prohlášení: že student vypracoval samostatně… a že souhlasí se zveřejněním své práce dle paragrafu… souhlasí se zveřejněním posudků školitele, oponenta a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby… souhlasí s porovnáním textu kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses…). Prohlášení je totožné v tištěné i elektronické verzi práce vložené ve STAGu a na CD. Při registraci DP/BP vkládá sekretářka katedry datum registrace do STAGu a tím zamezí další manipulaci s verzí práce vloženou studentem.

Posudky DP/BP:

Vedoucí a oponent DP/BP vypracují posudky (na sekretariát odevzdají 1× podepsaný originál a 2× kopii posudku), originály posudků sekretářka katedry skenuje a vkládá do STAGu (poté jsou studentovi k dispozici ve STAGu k nahlédnutí). Nejpozději týden před stanoveným termínem obhajoby (dle harmonogramu SZZ) by měl mít student posudky k dispozici a může si vyzvednout na KPE originály posudků vedoucího i oponenta, patří studentovi, do prací před obhajobou vkládá sekretariát kopie.

Informace k profesnímu portfoliu:

Má-li student zájem prezentovat u SZZ své portfolio, oznámí to v termínu odevzdání přihlášky k SZZ na sekretariát katedry a odevzdá ho nejpozději 21 dnů před stanoveným termínem SZZ na sekretariát katedry pedagogiky a psychologie a oznámí zde způsob prezentace portfolia (informace viz www stránky KPE)

 

 

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf)
(materiál z MU Brno, zveřejněno se souhlasem MU) - jedná se pouze o doporučený materiál, aktuální informace student získá u vedoucího své práce a z výše uvedených informací KPE k DP a BP

 

pro psychologické obory lze využít i následující materiál:

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf)
(materiál z Katedry psychologie FF UP Olomouc, zveřejněno se souhlasem vedoucího katedry psychologie)
Jedná se pouze o doporučený materiál, který slouží zejména úspěšnému metodologickému a strukturálnímu zvládnutí práce!
Adekvátní a aktuální organizační informace student získá u vedoucího své práce a z výše uvedených informací KPE k DP a BP!