Symbol PF Opatření děkanky/děkana

Opatření děkanky/děkana 2018

č. 1/2018
pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů PF JU v Českých Budějovicích

č. 2/2018
grantové schéma na podporu aktivit pořádaných u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty

č. 3/2018
ke stanovení pracovní doby a její evidence na Pedagogické fakultě JU

č. 4/2018
k ochraně osobních údajů na Pedagogické fakultě JU

č. 5/2018
k uznávání a započítání předmětů splněných během studijního pobytu v zahraničí

č. 6/2018
harmonogram akademického roku 2018/2019

č. 7/2018
o poskytování mimořádných odměn zaměstnancům PF JU k ocenění jejich pracovních zásluh při životním výročí a odchodu do důchodu

č. 8/2018
definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům PF JU

č. 9/2018
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2018/2019

č. 10/2018
o etice výzkumu a o etické komisi

č. 11/2018
o organizačních změnách

Opatření děkana 2017

č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

č. 2/2017
ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

č. 3/2017
k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU

č. 4/2017
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 6/2017
o rigorózní zkoušce

č. 7/2017
o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech
        Směrnice vedoucích kateder k SZZ

č. 8/2017
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2017/2018

č. 9/2017
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 10/2017
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2017

č. 11/2017
Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 12/2017
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2018/2019

č. 14/2017
o organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2017/2018

Opatření děkana 2016

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 4/2016
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017

č. 6/2016
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018

Opatření děkana 2015

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 4/2015
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o průběhu studia v doktorském studijním programu

č. 8/2015
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017

č. 9/2015
Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Platná a neplatná opatření děkana/děkanky PF JU (přehled)

Archiv

Opatření děkana 2014

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Opatření děkanky 2010

Opatření děkanky 2009

Opatření děkanky 2008

Opatření děkana 2004

Opatření děkana 2003

Opatření děkana 2002

Opatření děkana 2001