Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

Charakteristika studijního oboru

Studium probíhá souběžně s výcvikem; je tříleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Je určeno pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům, výtvarníkům, ale i absolventům gymnázií, kteří chtějí pracovat v uvedených profesích. Supervize povinné praxe je součástí výcviku v Ateliéru arteterapie.

Ateliér uplatňuje organizační formu obdobnou terapeutické komunitě, jejíž součástí jsou uzavřené studijně výcvikové skupiny tvořené studenty jednotlivých ročníků.

Výuka probíhá dvakrát v měsíci, vždy v pátek (15.30 - 19.00) a v sobotu (8.30 - 15.50).

 

Profil absolventa

Úspěšní absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, v nichž lze stimulovat výtvarný projev specifickými arte-postupy a vytvořit atmosféru sdílnosti a otevřenosti.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná.

1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na následující oblasti: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura); student zároveň vyhotoví jednoduchý barevný artefakt;

2. část obsahuje:

 • pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč se představí, objasní pohnutky volby studia, prokáže orientovanost o dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu, který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše rozpoznání analogií uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti, pátrání po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie
 • testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby);
 • řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí;

Poznámky (instrukce k přijímací zkoušce):

K první i druhé části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby, tužku a pastelky (s bohatší škálou barev). K druhé části přijímací zkoušky si navíc přinese vlastní akvarelové či temperové barvy, misky na vodu, štětce, několik čtvrtek formátu A3, event. další výtvarné potřeby. Uchazeč rovněž předloží k posouzení výběr dosavadních (domácích) výtvarných prací (5-10 prací, akvarel, s důrazem na postavu, nejlépe velikost A3).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1. část je hodnocena maximálně 50 body.

2. část - hodnocena maximálně 50 body (pohovor a ateliéry včetně domácích prací jsou hodnoceny dohromady).

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Do druhé části přijímací zkoušky, která se bude konat s nejméně týdenním časovým odstupem od první, postupují uchazeči, kteří se v první části umístili na 1. až 50. místě.
O výsledcích budou uchazeči informováni prostřednictvím webové stránky Ateliéru arteterapie http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/
K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je třeba absolvovat obě části a dosáhnout alespoň 60 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Přijímací komise přihlíží k pracovnímu zařazení, k odborné praxi, k výtvarnému projevu uchazeče a jeho osobnostním předpokladům pro tzv. pomáhající profese.

Při rozhodování o svém profesním zaměření

 • uchazeči z řad výtvarníků by měli vědět, že arte-ateliér nepodněcuje tvůrčí svéráz a originalitu, spíše je jeho snahou rozvolnění každého výtvarného stereotypu, který by omezoval výtvarný projev a jeho změny u klientů;
 • předpokládá se plná angažovanost a časově neomezená účast ve výuce a výcviku;
 • uchazeči, kteří usilují o sebepoznání, hledají seberealizaci či očekávají úlevu od svých labilit a nejistot v rodinných, partnerských a jiných vztazích s lidmi, by měli respektovat zkušenost, že toho lze dosáhnout jen při plně angažované a časově neomezené účasti na výuce a výcviku;
 • uchazeči ze vzdálenějších míst by si měli předem zajistit dostupnost ateliéru, v němž je docházka o víkendech povinná (v pátek odpoledne, cca od 15.30 a v sobotu, konec cca v 15.50);
 • všichni uchazeči by si měli ujasnit, zda mohou splnit podmínku účasti ve studijně výcvikové skupině, kterou je sdílnost a otevřenost vůči ostatním studentům a souhlas s analýzou a interpretací autobiografické tvorby, tedy podmínkou, která vylučuje pozici pouhého pozorovatele;
 • pokud se uchazeč nachází v péči psychiatra nebo psychologa nebo pokud tuto péči vyhledal v minulosti, seznámí s touto skutečností vedení Ateliéru;
 • pokud je uchazeč v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, zváží, zda nezahájí studium arteterapie až po dokončení tohoto výcviku (neboť samotné studium arteterapie má výcvikový charakter a souběžná účast ve dvou výcvicích není z mnoha důvodů žádoucí);
 • je nutno počítat s tím, že součástí studia je povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku.

 

Doporučená literatura:
Atkinson, R. a kol. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a reedice
Gombrich, E.H.: Příběh umění. Praha, Argo 2001
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2009
Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 1995
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha , Portál, 2006
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 1999
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál 2000
Procházka, J. O, Norcross, J. C.: Psychoterapeutické systémy. Praha , Grada 1999
Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Grada 2010
Šicková, J.: Základy arteterapie. Praha, Portál 2002
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000
Vítková, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno, Paido 2004

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook