Projekty fakulty


Symbol PF Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Anotace:

V rámci projektu bude vytvořena síť mateřských škol, které se stanou excelentními pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Bude podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi sebou navzájem, propojena pregraduální přípravu s praxí, poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické materiály.

Web projektu

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Rozpočet projektu:

Celkem: 34 328 928,16 Kč

Symbol PF Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Anotace:

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Rozpočet projektu:

Celkem: 53 565 226,89 Kč
Za JU 11 029 618,98 Kč

Symbol PF Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Anotace:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Rozpočet projektu:

Celkem: 45 188 770,44 Kč
Za JU 6 676 141,68 Kč

Symbol PFPodpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Anotace:

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

  1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

Řešitel projektu za JU:

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Hlavní příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Rozpočet projektu:

Celkem: 52 457 356,56 Kč
Za JU: 6 905 660,16 Kč

Symbol PFSpolečenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Řešitel projektu za JU:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D., Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Masarykova univerzita

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

Rozpočet projektu:

Celkem: 41 995 644,60 Kč
Za JU 12 734 433,60 Kč

Symbol PF Podpora rozvíjení informatického myšlení

Anotace:

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři projektu:

Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Rozpočet projektu:

109 793 169 Kč