Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na obor český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku.

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky bude ze všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s českým jazykem v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, ČJ-SV atd.), bude mu výsledek přijímací zkoušky automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

Pokud bude uchazeč o studium v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude mít maturitní vysvědčení z nejrůznějších důvodů až v září 2020, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2020/2021; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkanka fakulty (viz Obecné informace o přijímacím řízení).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman