Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Jednooborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 5 let.

 

Kontakt pro poskytování informací: Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
tel.: 387 773 211, e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor poskytuje vysokoškolské vzdělání učitelům na 1. stupni základní školy. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

 

Profil absolventa

Absolventi pregraduálního studia si osvojí základy kompetencí, které jej kvalifikují pro výkon učitelské profese v primární škole. Jde o kompetence odborně předmětové, psychologické, pedagogicko-didaktické, komunikativní, poradenské a konzultační a dále kompetence pro výuku anglického jazyka v odpovídajícím věkovém rozpětí žáků. Absolvent bude mít předpoklady pro další profesionální růst.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Český jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 40 bodů.

Anglický jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 60 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty hudební a tělesné výchovy. V hudební výchově se předpokládá schopnost čistého zpěvního hlasu, dobrého rytmického a tonálního cítění, včetně schopnosti hry na hudební nástroj (klavír nebo housle).

V tělesné výchově jsou součástí plavecký výcvik, startovní skoky do vody a plavání pod vodou. Nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.

 

Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici na webových stránkách Oddělení českého jazyka a literatury: prij_testy-var_A_B_C.doc

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman