JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Teorie vzdělávání ve fyzice Zkratka STAG: TVF-p, TVF-k

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 051, e-mail: raset@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia:

- učitelství fyziky pro základní školu
- učitelství fyziky pro střední školu
- "neučitelských" studií fyziky

 

Profil absolventa

Absolventi oboru získají kompetence k samostatné výzkumné práci v didaktice fyziky. Jejich odborná kvalifikace je předurčuje k profesnímu zařazení na místa vysokoškolských pedagogů, pracovníků školského managementu a státní správy, resp. odborných a řídících pracovníků ve výchovně vzdělávacích a volnočasových institucích.

Absolventi získají dostatečnou kvalifikaci k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů na různých typech škol a vzdělávacích institucí. Mohou se uplatnit jako výzkumníci v oblasti didaktiky fyziky, a to jak v oblasti teoretických přístupů, tak i v oblasti experimentální činnosti při výuce fyziky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou ústní zkoušky.

 

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu, který byl zaměřen na učitelství fyziky, příp. na fyziku, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium si podá přihlášku ke studiu nejpozději do 17. května 2019.

K přihlášce přiloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nebudou dosud absolventy magisterského studijního programu, přinesou doklad (vysokoškolský diplom) o jeho absolutoriu k přijímací zkoušce.

Předpokládaný termín přijímacích pohovorů - červen 2019.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, která se soustředí na následující okruhy:

  • dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu
  • představy o budoucím výzkumném projektu
  • zkouška z anglického jazyka (východisko pro nastavení dalšího studia jazyka)

Při přijímacím pohovoru se ověřuje rozhled, znalosti a dovednosti z fyziky a její didaktiky, především schopnost didaktické transformace vybraného fyzikálního problému.

Přednost budou mít uchazeči, kteří mají za sebou úspěšnou učitelskou praxi na různých typech škol.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů.

 

Předpokládané počty přijímaných: prezenční studium: 1, kombinované studium: 1

Důležité informace

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?