JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Zkratka STAG: IKTV-p, IKTV-k

prezenční i kombinované doktorské studium

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Tříleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul doktor filozofie (Ph.D.).

 

Profil absolventa

Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod některých disciplín z oboru informatiky a nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o trendech v používání digitálních technologií ve výuce, v didaktice informatiky, v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí.

Absolventi oboru budou schopni samostatně provádět pedagogický výzkum, budou rozumět kvantitativním a kvalitativním metodám výzkumu, budou schopni samostatně vědecky publikovat.

 

Vstupní požadavky na studenta, přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a vykonání přijímacího pohovoru.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž představí vstupní projekt, tedy návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalosti anglického jazyka a posouzení příbuznosti zaměření předchozího studia a praxe uchazeče se zaměřením studia.

Důležité informace

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?