Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika
Zkratka STAG: SPb

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra speciální pedagogiky, tel.: 387 773 257

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.; omalinovska@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Studijní program Speciální pedagogika je bakalářský, prezenční studijní program, který poskytuje vysokoškolské vzdělání pro práci s dětmi/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Studijní program zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích v platném znění je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga a vychovatele (ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve školách zřizovaných podle § 16. odst. 9 školského zákona). Absolvent je rovněž kvalifikován pro výkon profese učitele v mateřské škole a mateřské škole speciální, dále pro speciálně pedagogickou činnost v dětských domovech, domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

 

Další podmínky pro přijetí

Písemná přijímací zkouška, která sestává z písemného testu z oboru biologie člověka a dále z poznatků z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky v rozsahu středoškolského učiva a doporučené literatury a z úkolů k posouzení studijních a profesních předpokladů ke zvolenému oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Při přijímací zkoušce je možné získat maximálně 70 bodů.

Na základě bodového hodnocení přijímací zkoušky budou uchazeči/ky zařazeni/y do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu ke stanovené kapacitě oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Přijímací zkouška se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč/ka si z těchto dvou termínů jeden vybere a oznámí jej fakultě předem prostřednictvím odkazu uvedeného v pozvánce k přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Dylevský, I. Somatologie. Praha: nakl. Epava, 2000. ISBN 978-80-86297-05-7
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Pipeková, j. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198 -0
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 1065 uchazečů, z toho nejvýše 195 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?