JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro mateřské školy Zkratka STAG: MŠp, MŠk

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 231, e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro výkon povolání učitele v mateřské škole. Profesionální znalosti a dovednosti pro práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dovednost plánovat, realizovat a evaluovat vlastní i týmovou pedagogickou práci v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady a vědomosti pro výkon povolání učitele mateřské školy, ve druhé části bude probíhat pohovor a prezentace tvořivých disciplín. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

V obou částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů a vědomostí pro výkon profese (max. hodnocení 30 bodů). Pořadí určuje počet získaných bodů. Do čtyř dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1. patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují u prezenčního studia uchazeči s pořadím 1 – 90, u kombinované formy studia uchazeči s pořadím 1 – 110 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Obsahem této části bude pohovorprezentace tvořivých disciplín. Bude posuzován mluvní projev (včetně výslovnosti) a hudební projev (zpěv písně a rytmické cítění), výtvarný projev (kresba) a dramatický projev (úkol bude zadán v průběhu přijímacího řízení). K druhé části (prezentace tvořivých disciplín) si uchazeč přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví báseň o 2 až 3 slokách a písničku. Uchazeč si přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu – rudku nebo uhel – a hudební nástroj, pokud hraje na nástroj, který může donést. Klavír je pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů a vědomostí pro profesi učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 30 bodů)
  • výsledky pohovoru (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplín a mluvního projevu (maximum 50 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 50 bodů v obou částech.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Mertin V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál.
Opravilová E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.
Opravilová E., & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT.
Svobodová E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE.
Svobodová E., Vítečková M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál.
Vágnerová M. (2005). Vývojová psychologie – zaměření na předškolní věk. Praha: Portál.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?