JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro mateřské školy Zkratka STAG: MŠp, MŠk

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 232, e-mail: esvobod@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro výkon povolání učitele v mateřské škole. Profesionální znalosti a dovednosti pro práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dovednost plánovat, realizovat a evaluovat vlastní i týmovou pedagogickou práci.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady pro výkon povolání učitelky (učitele) mateřské školy a vědomosti z oblasti základů předškolní pedagogiky, ve druhé části bude probíhat prezentace tvořivých disciplín. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

V obou částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů pro výkon profese (max. hodnocení 20 bodů) a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky (max. 20 bodů). Pořadí určuje součet získaných bodů z obou testů. Do čtyř dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1. patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují u prezenčního studia uchazeči s pořadím 1 - 80, u kombinované formy studia uchazeči s pořadím 1 - 90 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Tato část bude zaměřena na prezentaci tvořivých disciplín. Bude posuzován mluvní projev (včetně výslovnosti) a hudební projev, (např. přednes básně, zpěv písně), výtvarný projev (kresba) a dramatický projev (úkol bude zadán v průběhu přijímacího řízení). K druhé části (prezentace tvořivých disciplín) si uchazeč přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví báseň o 2 až 3 slokách a písničku. Uchazeč si přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu - rudku nebo uhel - a hudební nástroj, pokud hraje na nástroj, který může donést. Klavír je pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů pro profesi učitelky či učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 20 bodů)
  • výsledky vědomostního testu z oblasti základů předškolní pedagogiky (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplín a mluvního projevu (maximum 60 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 50 bodů v obou částech.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Mertin V., Gillernová I. Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál, 2012.
Opravilová E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016.
Opravilová E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011.
Průcha, J., Koťátková S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠMT, Praha: 2016.
Svobodová, E. a kol. Vzdělávání v mateřské škole, školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010.
Svobodová E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE, 2007.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?