Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Zkratka STAG: TVS1n

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů Tělesná výchova a sport.

Studijní plán

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na středních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře, a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Další podmínky pro přijetí

Distanční ověřování kompetencí na základě váženého studijního průměru v bakalářském studiu a ústní přijímací zkouška (pohovor)

 1. U absolventů jednooborového, nebo dvouoborového bakalářského studijního oboru akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  2. Pohovor

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 2. U uchazečů, kteří jsou absolventy jednooborového, nebo dvouoborového bakalářského programu Tělesná výchova a sport na jiné vysoké škole, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 3. U uchazečů, kteří nejsou absolventy jednooborového, nebo dvouoborového studijního programu Tělesná výchova a sport, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. Dále výpis absolvovaných předmětů studijního plánu řádně potvrzený patřičným studijním oddělením studované VŠ. Podmínkou je 80% shoda se studijním plánem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové), který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Pokud není splněna tato podmínka, je vážený studijní průměr hodnocen 0 bodů.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete zde https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/pravidelna_lekarska_prohlidka.phtml

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

 

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

 • státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
 • Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
 • musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu.

Požadované dokumenty uchazeči zašlou nejpozději do 14. 5. 2021, dle článku 3, odstavce 3 tohoto opatření, doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení PF JU:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 384 uchazečů, z toho nejvýše 54 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?