Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
Zkratka STAG: VVzušn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Studijní program k 20. listopadu 2020 dovršil akreditační proceduru, proto lze podat přihlášku ke studiu.

 

Kontakt na katedru

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice, tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., e-mail: duchkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy zahrnuje výuku praktických a teoretických předmětů zaměřených na získání komplexních výtvarně-pedagogických kompetencí. S ohledem na budoucí uplatnění posluchačů je v průběhu studia kladen důraz především na teorii a didaktiku výtvarné výchovy, reflexi vlastní pedagogické praxe a další rozvoj výtvarných a technických dovedností. Studium nabízí rovněž odbornou specializaci studenta/studentky v rámci výběru volitelných předmětů a práce na vlastním diplomovém tématu.

 

Profil absolventa

Absolvent je dobře zorientován v diskurzu výtvarné výchovy a disponuje potřebnými výtvarně-pedagogickými kompetencemi, praktickými výtvarnými dovednostmi a teoretickými znalostmi. Je schopen didaktické analýzy širokého spektra výtvarných činností a jejich transferu do výuky výtvarné výchovy na základní umělecké škole.

Absolventi navazujícího magisterského studia jsou připraveni vykonávat profesi učitele výtvarné výchovy na základních uměleckých školách a obou stupních základních škol. Uplatnění mohou nalézt také v další zájmové sféře výtvarné edukace a kultury.

 

Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče o NMgr. studium

Uchazeč/uchazečka o studium navazujícího magisterského programu v oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru a praktické zkoušky, prokázat dostatečné znalostní, tvůrčí a osobnostní předpoklady pro vykonávání budoucí učitelské profese, stejně jako motivaci k prohlubování vlastní odbornosti a praktických výtvarných dovedností. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích tří částí je sledováno dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na jeho/její budoucí výtvarně-pedagogické uplatnění na základních uměleckých školách.

 

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: kresby (hodnocena max. 30 body), prostorové tvorby (hodnocena max. 30 body) a motivačního pohovoru (hodnocen max. 40 body). Všechny uvedené části přijímacího řízení musí uchazeč absolvovat v jednom dni zde dvou nabízených termínů. U praktických částí zkoušky, které trvají každá 45 minut, je zjišťována celková úroveň výtvarně-technických dovedností a potenciál dalšího rozvoje tvůrčích schopností uchazeče/uchazečky. Motivační pohovor je realizován v délce cca 10 minut a prověřuje míru motivace, předpoklady pro rozvoj klíčových výtvarně-pedagogických kompetencí a odbornou připravenost uchazeče/uchazečky.

V rámci pohovoru je doporučeno zároveň prezentovat portfolio se stávající výtvarnou tvorbou uchazeče.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel, balicí papír), a prostorovou tvorbu (sochařské špachtle).

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech tří částí přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy je 100 bodů. Pro přijetí musí uchazeč/uchazečka z celkového možného počtu získat alespoň 60 bodů.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů: hodnocení dílčích disciplín

KRESBA
Pochopení zadaného úkolu max. 6 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 6 bodů
Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 6 bodů
Využití formátu a proporční vztahy max. 6 bodů
Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 6 bodů
Celkem max. 30 bodů
   
PROSTOROVÁ TVORBA
Anatomická stavba max. 6 bodů
Proporční vztahy max. 6 bodů
Budování forem a objemů max. 6 bodů
Stavba prostorových sochařských plánů max. 6 bodů
Dodržené měřítko max. 6 bodů
Celkem max. 30 bodů
   
MOTIVAČNÍ POHOVOR
Motivace ke studiu zvoleného učitelského oboru max. 5 bodů
Orientace v historických a současných koncepcích výtvarné výchovy max. 10 bodů
Orientace v odborné literatuře k danému oboru a jeho dílčím disciplínám max. 10 bodů
Komunikační dovednosti, úroveň vyjadřování a vystupování max. 15 bodů
Celkem max. 40 bodů

 

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech částí přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium oboru Učitelství výtvarné výchovy pro druhý stupeň základní školy je 100 bodů.

Pro přijetí musí uchazeč/uchazečka z celkového možného počtu získat alespoň 60 bodů.

 

Doporučená literatura

BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). Vyd. 1. Praha: Academia, 1997, 429 s. ISBN 80-200-0609-5.
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Argo, 1997, 683 s. ISBN 80-204-0685-9.
KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění: průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové grafiky. Praha : Artia, 1981, ISBN neuvedeno.
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1997. 223 s. ISBN 80-902-267-2-8.
ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1995. 195 s. ISBN neuvedeno.
ZHOŘ, Igor. Klíč k sochám. Praha : Albatros, 1989. ISBN neuvedeno.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 384 uchazečů, z toho nejvýše 54 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?