Katedra výchovy ke zdraví
Životní styl Výživa

Pohyb

Regenerace
Výchova ke zdraví, JČU v ČB

Katedra výchovy ke zdraví

Katedra výchovy ke zdraví na PF JU vznikla v listopadu 2008. Navazuje změnou statutu na úspěšný rozvoj oddělení výchovy ke zdraví PF JU, které bylo jako samostatné pracoviště založeno v roce 2006. Pedagogické zaměření oboru "Výchova ke zdraví" plně odpovídá zaměření a specifice studia na pedagogické fakultě, kdy v rámci EU vzrůstá společenská potřeba pedagogicko-psychologicky vzdělaných odborníků, jejichž úkolem je vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti. V současné době je po reakreditaci studijní obor výchova ke zdraví garantován v bakalářském stupni studia ve formě prezenční i kombinované a je připravováno k akreditaci navazující magisterské studium vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví.

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími výzkumy, které vymezují pro vychovatele v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, manažerské a osobnostně kultivující. Studium se skládá z disciplin biologických, pedagogických a psychologických v souladu s aktuálními trendy a koncepcemi dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v EU. Absolvent studia je schopen v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví v různých věkových a sociálních skupinách populace vzhledem k místním podmínkám. Zná evropské a národní kontexty programu "Zdraví pro všechny v 21. století" přijaté světovým společenstvím v roce 1998 a může koncepčně participovat na regionálních strategiích tohoto programu. Je vybaven odborně a metodicky k individuální práci i k práci se skupinou. Je schopen integrovat konkrétní postupy a metody zaměřené na podporu a rozvoj tělesného, duševního a sociálního zdraví, zdravé výživy a na snižování zdravotních rizik v každodenním životě. Významné místo ve studijním oboru zaujímá zejména metodologie pro snižování nadváhy a řešení obezity populace v různých věkových skupinách, což je relevantní k současné problematice podpory zdraví populace v EU, strategie výuky duševní hygieny a spánkových rytmů a v neposlední řadě projektování intervenčních programů pro postižené a se specifickými problémy, včetně optimalizace životního režimu seniorů. Zvláštní pozornost je věnována v praxích studentů aplikaci získaných poznatků, metodickým studiím a dosažení komplexního vnímání včetně širších mezioborových vztahů a souvislostí, které ve výchově ke zdraví tvoří kompatibilní celek.

V roce 2008 byly katedrou výchovy ke zdraví nově akreditovány další obory. Je to jednak bakalářský obor "Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání" a jednak navazující magisterské studium "Výchova ke zdraví v učitelství pro základní školy". Oba typy studia jsou garantovány od akademického roku 2009/2010 ve studijní kombinaci s anglickým jazykem a přírodopisem. Jsou v souladu se změnami v národním programu vzdělávání, kdy zvláštní pozornost je věnována edukaci ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže na základní škole v nově koncipovaném školním předmětu Výchova ke zdraví. Naplnění tohoto profesního standardu umožní absolventům působení v praxi v oblasti státních služeb ve školství, ale i ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, ve státní správě apod. U všech typů studia jsou nabízeny tři varianty specializací: systémové studium preventivní terapie, systémové studium řízení a managementu v oblasti výchovy ke zdraví a systémové studium tzv. adekvátních pohybových aktivit. Od roku 2009 lze v oboru výchova ke zdraví konat na PF JU státní rigorózní zkoušky pro získání titulu PhDr.