Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř výchovy ke zdraví a primární prevence

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Náměty kvalifikačních prací vypisovaných na katedře výchovy ke zdraví v akademickém roce 2017/18

 

Diplomové práce

Obecné pokyny: posluchač osobně projedná oficiální zadání diplomové práce s jejím vedoucím do 20. 11. 2017. Na jiný způsob přihlášení nebude brán zřetel.

 

Vedoucí práce Téma diplomové práce Poznámka
MUDr. Ing. Bc. M. Kastnerová, Ph.D. 1. Zkušenosti studentů Jihočeské univerzity s nekonvenční medicínou.  
  2. Aplikace poznatků z homotoxikologie v reálném životě dospělé populace.  
  3. Vnitřní užití minerálních vod ve stravování.  
  4. Prevalence potravinové intolerance a alergie u dospělé populace.  
Mgr. Z. Kornatovská, Ph.D., Dis. 1. Testování základních antropometrických ukazatelů u osob s mentální disabilitou.  
  2. Antropometrické vyšetření u dětí se zrakovou disabilitou.  
  3. Lateralita dětí se zrakovou disabilitou.  
  4. Problematika motoriky dětí se zrakovým postižením v kontextu výchovy ke zdraví.  
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 1. Body image - představy a reality u studentů PF  
  2. Vliv body image na výběr pohybových aktivit u studentů PF JU.  
  3. Vliv médií na vytváření ideálních představ o body image u studentů PF JU.  
  4. Vliv body image na zdraví (zdravotní aspekty body image)  
prof. Ing. Milan Pešek, CSc 1. Spotřeba ovoce a zeleniny dětí ve školních jídelnách a reálné možnosti jejího zvýšení.  
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc 1. Aktivní životní styl a tělesná kondice adolescentů na vybrané střední škole v okresním městě Jihočeského kraje.  
  2. Analýza pohybové aktivity seniorů kardiaků.  
  3. Sportovní preference a pohybová aktivita dívek ve věku 16 - 18 let.  
  4. Sportovní preference a pohybová aktivita chlapců ve věku 16 - 18 let.  
  5. Sportovní preference a pohybová aktivita dětí ve věku 10 - 11 let.  
  6. Školní pohybová aktivita a sedavé chování adolescentů.  
  7. Skladba školní pohybové aktivity na typově rozdílných středních školách.  
  8. Diference ve školní PA chlapců a děvčat.  
  9. Školní pohybová aktivita v kontextu s provozovanými a preferovanými pohybovými aktivitami.  
  10. Asociace mezi školní PA a well-being/motivací/provozovanými PA/organizovanou PA.  
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 1. Zjištění tělesné struktury pomocí multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy u studentů učitelství pro 1. st. ZŠ na ZU PF Plzeň.  
  2. Vědomostní platforma v oblasti zdravého životního stylu a výchovy ke zdraví u studentů učitelství pro 1. st. ZŠ na ZU PF Plzeň.  
  3. Úroveň pohybové aktivity zdraví u studentů učitelství pro 1. st. ZŠ na ZU PF Plzeň.  
  4. Rozbor pitného režimu studentů vysokých škol ČR - vybraná škola.  

 

Bakalářské práce

Obecné pokyny: posluchač osobně projedná oficiální zadání bakalářské práce s jejím vedoucím do 20. 4. 2018. Na jiný způsob přihlášení nebude brán zřetel.

 

Vedoucí práce Téma diplomové práce Poznámka
MUDr. Ing. Bc. M. Kastnerová, Ph.D. 1. Význam homotoxikologie ve vztahu ke zdraví člověka.  
  2. Léčebné účinky minerálních vod v České republice a okolních státech. .
  3. Nová germánská medicína.  
  4. Energoinformační medicína.  
Mgr. Z. Kornatovská, Ph.D., Dis. 1. Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí.  
  2. Intervenční pohybový program pro ženy s využitím chůze naboso.  
  3. Intervenční pohybový program na rozvoj jemné motoriky u dětí se zrakovou disabilitou.  
  4. Souvislosti laterality se zdravotními problémy a s úrazovostí dětí.  
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 1. Sezení v denním režimu u studentů PF.  
  2. Charakteristika sedavého životního stylu.  
  3. Negativní vliv dlouhodobého sezení na zdraví.  
  4. Zvýšené riziko některých onemocnění při dlouhodobém sezení.  
Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS. 1. Vytvoření instruktážního DVD záchrany a první pomoci ve vodním prostředí.  
  2. Volné téma Bližší informace u vedoucí práce možná ihned.
  3. Volné téma Bližší informace u vedoucí práce možná ihned.
  4. Volné téma Bližší informace u vedoucí práce možná ihned.
  5. Volné téma Bližší informace u vedoucí práce možná ihned.
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. 1. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost adolescentů vegetariánů.  
  2. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost mužů vegetariánů ve věku 20 - 30 let.  
  3. Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy.  
  4. Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy v pedagogické profesi.  
  5. Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy ve vybrané profesi.  
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 1. Prevalence nadváhy a obezity u dětí na 2. stupni ZŠ v regionu Jindřichohradecko.  
  2. Úroveň pohybové aktivity u studentů středních škol a jejich rodičů (vybrané okresní město).  
  3. Alternativní způsoby stravování ve výživě a jejich prevalence v adolescentní populaci.  
  4. Volné téma Bližší informace u vedoucího práce možná ihned.
Mgr. et Mgr. Josef Havlík 1. Klíčové kompetence pedagogů působících v oboru "Výchova ke zdraví" z hlediska aktuálních potřeb praxe.  
  2. Účinnost protidrogové prevence na základních školách v jihočeském kraji.  
  3. Využití volnočasových aktivit seniorů k optimalizaci jejich životního režimu ve zdravotně sociálních zařízení.  
  4. Psychická zátěž a zdravotní rizika při práci pedagogů působících v oboru "Výchova ke zdraví".  
Mgr. Pavlína Moučková 1. Etická výchova na příkladu základní školy v ... (na vybrané základní škole).  
  2. Pohled na současný svět podle etiky Petera Singera.  
PhDr., Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. 1. Aktuální metody výchovy ke zdraví ve vybraném školském zařízení (MŠ, ZŠ, ...).  
  2. Pojetí "zdraví" v adolescenci.  

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman