Symbol PF Vědecká rada

Interní členové

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
katedra aplikované fyziky a techniky

doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí katedry anglistiky

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky, katedra pedagogiky a psychologie

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
katedra pedagogiky a psychologie

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka, katedra matematiky

prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
vedoucí katedry aplikované chemie ZF JU

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
katedra biologie

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
vedoucí katedry matematiky

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
proděkan pro akreditace, katedra pedagogiky a psychologie

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost, vedoucí katedry pedagogiky a psychologie

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
katedra matematiky

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj, katedra geografie

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy, katedra biologie

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí katedry slovanských jazyků a literatur

Externí členové

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU Liberec

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK Praha

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
katedra hudební výchovy, PF UJEP Ústí nad Labem

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK Praha

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání, PF MU Brno

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
katedra mediálních studií, Institut komunikačních studií žurnalistiky FSV UK Praha

doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK Praha

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
proděkan pro mimouniverzitní spolupráci, PřF UP Olomouc

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.
katedra anglického jazyka a literatúry, PF TU Trnava

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
katedra psychologie, PedF UK Praha

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
katedra pedagogiky a psychologie, FPHP TUL v Liberci

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
katedra výpočetní a didaktické techniky, FPE ZČU v Plzni

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
vedoucí katedry základů kinantropologie a humanitních věd, FTVS UK Praha

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, UK Praha