Výzkum: IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

Rodičovství je jedním z nejdůležitějších, nejsmysluplnějších a nejvíce naplňujících úkolů lidského života. Rodiče čerpají z kontaktu se svými dětmi pocity radosti, naplnění a životního smyslu, rodičovská identita je podstatnou součástí vztahu k sobě sama u matek i otců. Zároveň je ovšem rodičovství spojené s enormním nárokem na vlastní fyzické, finanční, časové a emoční zdroje a s nutností dlouhodobě a každodenně čelit množství malých i větších stresových situací. Složitá souhra mezi nároky rodičovství a zdroji, které má člověk k dispozici pro naplňování rodičovské role, pak určuje životní pohodu a spokojenost všech členů rodiny. Do hry samozřejmě vstupují i společenské okolnosti poslední doby – covid, válka na Ukrajině, inflace, to vše se v životě rodin odráží.

Jste rodičem alespoň jednoho dítěte, které s vámi ještě žije v jedné domácnosti? Pomozte přispět k poznání toho, jak se v dnešní době žije českým rodičům!

Zúčastněte se výzkumu IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

VYPLNIT DOTAZNÍK

 O projektu

Projekt si klade za cíl zkoumat faktory rodinného života v různých zemích světa, jejich souvislost s osobnostními, vztahovými a socio-kulturními proměnnými. Doposud proběhly již dvě vlny sběru dat, Česká republika se zúčastnila pouze druhé vlny sběru, která probíhala v době pandemie covid-19 v 26 zemích celého světa. K současné třetí vlně sběru dat se přihlásilo 51 zemí. V rámci předchozího výzkumu byla zjištěna vyšší zátěž rodičovství v moderních rozvinutých společnostech, současná studie si klade za cíl zjistit a zkoumat faktory, které k tomuto jevu přispívají.

Sběr dat bude probíhat skrze online dotazník. Součástí dotazníku jsou otázky mapující sociodemografické údaje, osobnost a chování dítěte, rodičovskou identitu a přístup rodiče, emoce spojené s rodičovstvím. Vyplnění dotazníku trvá cca 45 minut. Účastníci výzkumu musí splňovat kritérium toho, že jsou rodiči (vlastními či nevlastními) přinejmenším jednoho potomka, který s nimi pobývá alespoň po určitou část času v jejich vlastní domácnosti. Účast na výzkumu není ničím kontraindikována. Získaná data nebudou obsahovat žádné osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci zúčastněných. Data budou statisticky zpracována a publikována v odborných periodicích/monografiích. Účast ve výzkumu je dobrovolná, máte možnost z něj kdykoli bez udání důvodu odstoupit.

 Kontakt

Projekt IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

Katedra psychologie

Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Dukelská 245/9 37001 České Budějovice

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook:

Garanti projektu

Mezinárodní projekt je zaštítěn IIPB konsorciem, třetí vlnu řídí prof. Isabelle Roskam a Moïra Mikolajczak (Université catholique de Louvain, Belge), českou část projektu koordinuje a garantuje tým Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie PF JU ve spolupráci s dalšími akademickými a odbornými institucemi (Katedra psychologie FF UK, Katedra psychologie FSS MUNI).

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en