• Home
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Adventní čas na fakultě zahájilo rozsvícení vánočního stromečku

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/4-12-20/stromek_2020_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/4-12-20/stromek_2020_02.jpg,

Tradici rozsvícení vánočního stromku na dvoře Pedagogické fakulty JU v Jeronýmově ulici nepřerušila ani koronavirová pandemie. V letošním adventním čase tato slavnostní akce proběhla ve čtvrtek 3. prosince v komorním složení s paní děkankou doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D. a se zástupci studentské iniciativy Otevřeno. Paní děkanka ve svém krátkém vystoupení zdůraznila poselství solidarity a soudržnosti, které se projevilo v tomto semestru zejména v práci dobrovolníků z řad studentů i učitelů, jejichž práce si všichni velice vážíme, a jsme rádi, že je mezi sebou máme. Krásné adventní dny!

Proslov paní děkanky

Časopis pro budoucí maturanty „Kam Po Maturitě.CZ“ uveřejnil rozhovor s naší paní děkankou

Vedoucí pracovníci pedagogických fakult, institutů a škol odpovídali na dotazy redakce časopisu Kam Po Maturitě.CZ. Aktuální číslo časopisu je věnováno studiu pedagogických oborů. O možnostech studia na Pedagogické fakultě JU hovořila i naše paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Pedagogická fakulta JU je jedinou pedagogickou fakultou na jihu Čech, navíc je v tomto regionu nejstarším vysokoškolským pracovištěm s nepřerušenou působností od roku 1948 – letos tedy slaví 75 let od svého založení.

Fakulta má velmi široké spektrum studijních oborů, a to učitelských i neučitelských. V neučitelských oborech je nabízeno například bakalářské i navazující magisterské studium psychologie, bakalářské a rovněž navazující magisterské studium tělesné výchovy a sportu, k tradičním oborům se již několik let řadí bakalářské studium arteterapie – to je realizováno kombinovanou formou. Rovněž speciální pedagogika je vyučována na fakultě v bakalářském a navazujícím magisterském programu.

Neobvykle široká je nabídka učitelských programů pro všechny stupně škol – tedy od škol mateřských přes školy základní až po školy střední. To, co uchazeči o studium oceňují, je skutečnost, že si mohou volit studijní kombinace (aprobace) podle svého zájmu. To znamená, že nejsou vázáni dvojicemi aprobací pevně stanovenými fakultou, ale zajímá-li uchazeče například matematika, může si k ní zvolit jako druhý aprobační předmět fyziku, chemii, přírodopis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu i zeměpis, ale i další předměty, které jsou ve výběru v aktuálním roce přijímacího řízení.

Jakousi přidanou hodnotu studia tvoří i atraktivita umístění budov fakulty, které se nacházejí v centru města, kromě tělovýchovného areálu s laboratoří funkční zátěžové diagnostiky, který svou polohou zasahuje širší centrum Českých Budějovic.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Českobudějovická pedagogická fakulta má již čtyři roky nový koncept přípravy učitele, který nazvala Učitel Pro Futuro. Podařilo se v něm mimo jiné jedinečným způsobem propojit teorii s praxí a jsou pro něj typické takové aspekty jako kreativita, interaktivita, inspirace i empatie. Vzděláváme budoucí učitele tak, aby byli připraveni na výzvy školy budoucnosti s výhledem a predikcemi minimálně na dalších deset let.

Jedná se o velmi živý koncept, kolem kterého průběžně probíhá diskuse, a tento koncept je neustále rozvíjen. Zkrátka reaguje na stále se měnící svět kolem nás. Základem vize Učitel Pro Futuro je propojení odborných poznatků studovaných ve specializacích (český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, chemie apod.) s pedagogicko-psychologickými disciplínami a rovněž s oborovými didaktikami a s nimi propojenými reflektovanými praxemi, které jsou v různých formách (od asistenčních po průběžné a souvislé praxe) zařazovány do studijních programů již od prvního roku nástupu do studia učitelství. A to si studenti velmi pochvalují, že mají okamžitý kontakt se školní realitou. Tyto praxe ve školách je analyzovány nejen z hlediska obsahového zaměření studované aprobace, ale i reflektují aspekty oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie i speciální pedagogiky. A že se studenti setkávají s problematikou inkluze i světem života v médiích, je zcela zřejmé.

V nedávné době (květen 2023) proběhl na fakultě Den s umělou inteligencí, který propojoval přednášky s workshopy a měl mimořádnou odezvu u našich studentů. Pokud bychom se vrátili do doby covidové, pak jsme byli svědky toho, jak se zcela zásadně změnila orientace na motivaci, obsahové zaměření a hodnocení výuky v online prostoru, a to nejen u nás na fakultě ve vztahu k našim studentům, ale naši studenti sami pak připravovali online hodiny pro své praktické výstupy v distanční výuce pro základní a střední školy. Přes počáteční nejistotu je dnes on-line přednáška či seminář samozřejmostí, pracujeme daleko komfortněji ve virtuálním prostředí při komunikaci se studenty. Přesto jsme raději za osobní kontakt. Vždyť učitel je především člověk, který svým nadšením, srdcem a svou osobností přivádí své žáky ke vzdělání, k vědění. To virtuálně dost dobře nejde. Je důležité poznamenat, že v oblasti moderních technologií ve školské praxi jsme, díky naší katedře informatiky, lídrem v rámci pedagogických fakult v ČR. Tato katedra stála v čele přípravy takzvané „Nové informatiky“ ve školách.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podle našich každoročních průzkumů, které mezi absolventy děláme, je jich kolem 85 %. Většina z nich již učí na zkrácené úvazky v posledních ročnících studia. Ředitelé základních a středních škol regionu jsou s námi ve stálém kontaktu, máme společnou aplikaci, která zprostředkovává jejich poptávku po našich absolventech konkrétně v daném čase a požadované aprobaci. Již dávno neplatí, že na fakultě studují studenti, kteří většinou po absolutoriu odcházejí do jiných profesí. Mám velkou radost, že naši studenti chtějí být učiteli a že k tomuto povolání cítí respekt, ale i svou vlastní odpovědnost za budoucnost společnosti.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Na fakultě nehledáme ideály, ale hledáme takové zájemce o studium, kteří stojí na prahu své zvolené studijní a profesní orientace a s respektem, ale i odvahou a zdravým sebevědomím přicházejí přijmout naši nabídku: provést je – jak nejlépe umíme – labyrintem zvoleného studijního oboru. My, učitelé, od těchto uchazečů dále očekáváme výzvy, nápady, inspiraci – jakousi zpětnou vazbu, která bude obě strany posouvat dál.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Určitě bychom doporučili, aby si dobře prostudovali podmínky přijímacího řízení u zvoleného studijního oboru, protože tyto podmínky se obor od oboru liší, a to často výrazně. Někde jsou potřebné testy SCIO, jinde se klade důraz na praktickou zkoušku nebo zkoušku talentovou, nechybí ani písemné testy ověřující znalosti oboru, výjimkou nejsou zkoušky ústní. Právě proto, že fakulta má široké spektrum studijních kombinací, tak i požadavky k přijímacímu řízení jsou pestré, a proto je potřeba jim věnovat pozornost. Fakulta je otevřená pro zodpovězení dotazů, které se k přijímacímu řízení vztahují, je možné se domluvit telefonicky na studijním oddělení, nebo na konkrétním pracovišti, kam se uchazeč hlásí. Je možné využít i konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Dobrou pomůckou jsou ukázky přijímacích zkoušek, které jsou uveřejňovány na webových stránkách příslušných kateder.

zdroj: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu#j%C4%8Du%20pdf

 

Všechny rozhovory jsou k dispozici zde:

Kam po maturitě: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu

VysokeSkoly.com: https://www.vysokeskoly.com/vystudovat-vs-a-co-dal-1/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu

Časopis v online verzi: https://www.kampomaturite.cz/casopis/

Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Oceněny mohou být vědecké počiny, vytvořené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě, které byly publikovány nebo uskutečněny v daném kalendářním roce.

Cena se uděluje

 1. za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty
 2. za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty.


Návrhy na nominace za kalendářní rok 2020 mohou členové akademické obce podávat do 15. 4. 2021 paní Gabriele Mikešové z oddělení vědy e-mailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..cz (na nominačním formuláři – ke stažení zde).

Více informací na hlavní stránce Ceny Miroslava Papáčka.

Co spojuje Frymburk, fiktivního českého génia Járu Cimrmana a naše výtvarníky?

Ti, kteří znají divadelní hry Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, moc dobře vědí, že ve hře Lijavec se Jára Cimrman léčil z asijské chřipky ve frymburském starobinci. A právě na břehu Lipna u Frymburku bude stát busta tohoto českého fiktivního génia, kterou vyberou ze tří uměleckých návrhů v nejbližší době frymburští zastupitelé. A teď ta senzační informace: všechny tři návrhy na bustu Járy Cimrmana zpracovali studenti katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU: Mgr. Jaroslav Svoboda, Bc. Adéla Čiháková, Bc. Jan Procházka a Bc. Alisa Raff pod vedením Mgr. Zuzany Duchkové, Ph.D. a Mgr. Josefa Lorence, Dr. Zajímavé podrobnosti o navrhovaných bustách uvádíme v přiložené tiskové zprávě i v portfoliu, které představuje jednotlivé návrhy.

Děkujeme autorům jménem všech cimrmanologů!

Cimrman se vrací do Frymburku. Břeh Lipna ozdobí jeho busta (tisková zpráva)

Cimrmanova busta (portfolio)

Dvě vernisáže, dvě výstavy studentských prací

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_07.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_08.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_10.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_11.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_13.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_14.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_05.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-12-08/vystavy_6_12_2022_06.jpg,

Úterní podvečer 6. prosince nám přinesl v Malé galerii a v Galerii D9 úžasnou mikulášskou nadílku. Na dvou vernisážích byly představeny výstavy děl našich studentek výtvarné výchovy. Už samotné názvy výstav „Zvětšenina“ a „Písmo, design, fotografie, grafika“ předurčovaly, co bude k vidění a k obdivu. Naše fotografie vás alespoň zprostředkovaně zavedou do výstavních prostor.

Jak se zachovat při ozbrojeném útoku ve škole – Uteč! Skryj se! Bojuj!

V souvislosti s prosincovou tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se jednotlivá vysokoškolská pracoviště v České republice zabývají zlepšením bezpečnosti ve školách. Nejinak tomu bude i na Jihočeské univerzitě. První informace obsahuje takzvaná USB karta, kterou zveřejňujeme.

 

Jak vypadá jeden den na vysoké škole - žáci z táborské Základní školy Mikuláše z Husi na návštěvě katedry germanistiky PF JU

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/_2024/03-21/zs1.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/_2024/03-21/zs2.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/_2024/03-21/zs3.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/_2024/03-21/zs4.jpg,

Žáci z táborské ZŠ Mikuláše z Husi absolvovali v úterý 19. 3. 2024 bohatý program v Českých Budějovicích – na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se seznamovali s tím, jak se studuje na vysoké škole a jak se řada věcí odlišuje od toho, co zažívají na své základní škole. Pedagogové a studenti z hostitelské katedry připravili pro táborské žáky řadu zajímavých aktivit, včetně takových, v nichž si všichni mohli procvičit němčinu. Skvělý nápad, který stojí za zopakování! Díky za organizaci všem z katedry!

Komentář Mgr. Vladimíra Hanáčka, Ph.D. pro Českou televizi

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-09-14/hamacek_scr_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-09-14/hamacek_scr_02.jpg,

Politolog z katedry společenských věd Pedagogické fakulty JU Mgr. Vladimír Hanáček, Ph.D. poskytl v pondělí 12. 9. 2022 pro ČT 24 rozhovor, v němž komentoval politické konsekvence změny na britském trůnu.

Záznam vysílání můžete zhlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058060912/ (čas začátku 1:49:00).

Za vzornou reprezentaci fakulty děkujeme!

O problematice fake news hovořil v rozhovoru pro Český rozhlas Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. z Katedry společenských věd Pedagogické fakulty JU

Mám té zprávě věřit, nebo je klamavá?

Takové dilema často řeší příjemci informací jak tradičních, tak hlavně nových médií. Proto každé vysvětlení, které nás přivádí do zákulisí tvorby zpravodajství, nám může pomoci řadu věcí poodhalit. Žijeme v médiích – informačními „dálnicemi“ propletený svět je všudypřítomný, my v něm sdílíme spoustu informací, třeba i fake news. Jak ale odlišit lživé a podvržené zprávy? O tom mluvil v rozhovoru pro Český rozhlas České Budějovice Mgr. Marek Šebeš, Ph.D, z naší fakulty. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Pojem „fake news“ je ryze současný. Lživé, podvržené zprávy se ale mezi lidmi šířily vždycky (web ČRo)

Reprezentativní výstava na Krajském úřadě Jihočeského kraje jako součást oslav 75. výročí založení naší fakulty

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014506.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014507.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014514.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014515.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_130752.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_130345.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014502.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_131436.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/r0014523.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230607_135645.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230607_135756.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230607_135907.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230607_135916.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_122510.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_125400.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-06-09/20230608_125412.jpg,

Čtvrteční vernisáž výstavy Pohyblivé záměry, která se koná od 8. 6. 2023 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, zahájili náměstek hejtmana Mgr. František Talíř a děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. Je symbolické, že takovou výstavu připravili společně studenti a pedagogové naší katedry výtvarné výchovy, neboť to byla právě tato katedra, která před 75 lety stála spolu s dalšími pracovišti u vzniku Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. A to je samozřejmě důvod k oslavám! Zveme vás všechny alespoň prostřednictvím několika fotografií k prohlídce některých exponátů.

Smlouva o spolupráci mezi freistadtskou Musikmittelschule a naší fakultou byla podepsána

Dlouholetá spolupráce mezi naší fakultou a Musikmittelschule ve Freistadtu získala ve čtvrtek 14. 12. 2023 oficiální podobu. Ředitelka freistadtské školy paní Alexandra Lindner a naše paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. podepsaly smlouvu o spolupráci. Na základě této smlouvy mohou studenti a studentky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity absolvovat ve Freistadtu náslechy i svou pedagogickou praxi, čímž budou získávat cenné mezinárodní a interkulturní znalosti a zkušenosti. Za touto iniciativou stojí členové a členky katedry germanistiky PF JU s její vedoucí doc. PaedDr. Hanou Andrášovou, Ph.D. Hlavně jí děkujeme za to, že se vztahy obou institucí již několik let úspěšně rozvíjejí a že tomu bude tak i do budoucna!

img_2223 

Společné memorandum MŠMT a fakult připravujících učitele

U příležitosti Dne učitelů vydaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a fakulty připravující učitele společné prohlášení s názvem Podpora přípravy učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako nutnost pro naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Základní osu tohoto prohlášení tvoří osm hlavních dílčích úkolů, které je potřeba realizovat ve studijních programech na fakultách připravujících učitele, aby závěry Strategie 2030+ byly naplněny. Text prohlášení přinášíme v plném znění.

Podpora přípravy učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako nutnost pro naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (.pdf)

Tak tomu se říká nabitý týden! Společný online projekt pasovských a českobudějovických studentů a pedagogů

Jak jinak označit, pojmenovat či charakterizovat projektový týden plný přednášek, seminářů, výukových praxí i přátelských povídání, který má svůj start v pondělí 14. června 2021. Celý projekt pořádají v online formě Filozofická fakulta Univerzity Pasov a katedra germanistiky Pedagogické fakulty JU pod názvem „Jazyková heterogenita v teorii a praxi“. Z velmi pestrého programu nás zaujala například společná výuka, kdy vždy dva čeští studenti a dva němečtí studenti budou společně vyučovat studenty na vybraných školách. Takových čtyřčlenných učitelských skupin bude celkem deset a jejich pedagogické dovednosti zažijí v online prostředí studenti na středních školách ve Vilshofenu a Bad Griesbachu a na gymnáziích J. V. Jirsíka a Českém reálném v Českých Budějovicích a na gymnáziu v Soběslavi. Přejeme této zajímavé a nápadité akci úspěch a spoustu spokojených studentů!

V příloze naleznete celý program projektového týdne.

Program

Termíny výuky pro LS 2023/24

9. - 10. 2. 2024
23. - 24. 2.
8. - 9. 3.
22. - 23. 3.
5. - 6. 4.
19. - 20. 4.
10. - 11. 5.
24. - 25. 5.
21. - 22. 6.

SZZ
30. 1. - 2. 2. 2024
27. - 31. 5. 2024
26. - 30. 8. 2024

Termíny výuky v AR 2024/25

Termíny výuky v ZS 2024/2025
20. – 21. 9. 2024
4. – 5. 10.
18. – 19. 10.
1. – 2. 11.
15. – 16. 11.
29. – 30. 11.
13. – 14. 12.
10. – 11. 1. 2025
24. – 25. 1.

Termíny výuky v LS 2024/2025
14. – 15. 2. 2025
28. 2. – 1. 3.
14. – 15. 3.
28. – 29. 3.
11. – 12. 4.
25. – 26. 4.
9. – 10. 5.
23. – 24. 5.
20. – 21. 6.

Úvodní kurz:
6. – 8. 9. 2024

SZZ:
3. – 7. 2. 2025
26. – 30. 5. 2025

„Wellbeing je, když se ráno těším...“ Konference o podpoře duševního zdraví žáků a studentů

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_100338.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_100345.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_101123.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_101138.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_101152.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-09/20231102_104635.jpg,

Zcela zaplněná Aula Miroslava Papáčka byla 2. listopadu 2023 místem konání již páté konference Pro Futuro, tentokrát zaměřené na společné hledání způsobů, jak podpořit duševní zdraví a wellbeing žáků a studentů. V nabitém a velmi zajímavém programu se přednášky prolínaly s diskusí a promítáním filmů i s praktickými ukázkami aktivit, které dokáží významně ovlivnit a zároveň podpořit duševní zdraví.

Konference se konala pod záštitou děkanky PF JU doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D.

A visit from Florida

Galerie:
 • images/PF/fakulta/katedry/anglistika/aktualne/a_visit_from_florida_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/anglistika/aktualne/a_visit_from_florida_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/anglistika/aktualne/a_visit_from_florida_03.jpg,
Last week, Professor and Social Science Education Program Coordinator Scott M. Waring, Ph.D. from the University of Central Florida, Orlando, visited our faculty. He led a discussion about Teacher Training and workshops on Images of America – Reality and Stereotypes. He also spoke about the UCF and the possibilities of future cooperation with our university.

Absolventi učitelství na katedře germanistiky PF JU jsou oprávněni vyučovat němčinu na základní i střední škole

Podle zákona č. 183/2023 Sb. ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů mohou absolventi magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, který poskytuje katedra germanistiky PF JU, kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na základní i střední škole.

Katedra germanistiky PF JU je tedy akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů němčiny

 • na 2. stupni základních škol
 • a na středních školách.

 

zkon

Akademický senát PF JU se připojuje k prohlášení AS JU k útoku na FF UK

Prohlášení Akademického senátu Jihočeské univerzity k útoku na Filozofické fakultě UK

S hlubokým zármutkem, soucitem a zároveň zděšením jsme my, členové Akademického senátu Jihočeské univerzity sledovali hrozivé události včerejšího večera.

Tento akt čirého a neomluvitelného zla námi otřásl a zasáhl nás o to více, že se udál na akademické půdě sesterské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Veškerá akademická půda by měla představovat místo bezpečí pro všechny studenty a pedagogy, a proto nás včerejší násilí natolik ranilo.

Vyjadřujeme neskutečný obdiv a podporu všem přeživším a ceníme si jejich nesmírné odvahy, solidarity vůči anglicky mluvícím spolužákům a rychlých reakcí, které mnohdy zachránily životy. Nedokážeme si představit bolest a pocit bezmoci všech pozůstalých, jejich rodin, přátel, spolužáků a známých. Alespoň takto tedy vyjadřujeme naši nejupřímnější soustrast. Rovněž jsme v myšlenkách s kolegy, kteří dosud bojují o život a pevně věříme v brzké uzdravení všech raněných.

Pro všechny studenty Jihočeské univerzity připojujeme též číslo na krizové linky zřízené Policií ČR (974 823 158, 227 272 225) a psychologickou poradnu JU (https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/poradna). V případě potřeby duchovní podpory a pomoci je též možné se obracet na duchovní mezi akademiky Teologické fakulty JU: https://www.tf.jcu.cz/cz/fakulta/aktualne/pomoc-bez-obav.

Nebojte se prosím ozvat a obrátit se na tyto linky – nejste v tom sami!

Akademický senát Jihočeské univerzity
22. 12. 2023

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en