• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Časopis pro budoucí maturanty „Kam Po Maturitě.CZ“ uveřejnil rozhovor s naší paní děkankou

Časopis pro budoucí maturanty „Kam Po Maturitě.CZ“ uveřejnil rozhovor s naší paní děkankou

Vedoucí pracovníci pedagogických fakult, institutů a škol odpovídali na dotazy redakce časopisu Kam Po Maturitě.CZ. Aktuální číslo časopisu je věnováno studiu pedagogických oborů. O možnostech studia na Pedagogické fakultě JU hovořila i naše paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Pedagogická fakulta JU je jedinou pedagogickou fakultou na jihu Čech, navíc je v tomto regionu nejstarším vysokoškolským pracovištěm s nepřerušenou působností od roku 1948 – letos tedy slaví 75 let od svého založení.

Fakulta má velmi široké spektrum studijních oborů, a to učitelských i neučitelských. V neučitelských oborech je nabízeno například bakalářské i navazující magisterské studium psychologie, bakalářské a rovněž navazující magisterské studium tělesné výchovy a sportu, k tradičním oborům se již několik let řadí bakalářské studium arteterapie – to je realizováno kombinovanou formou. Rovněž speciální pedagogika je vyučována na fakultě v bakalářském a navazujícím magisterském programu.

Neobvykle široká je nabídka učitelských programů pro všechny stupně škol – tedy od škol mateřských přes školy základní až po školy střední. To, co uchazeči o studium oceňují, je skutečnost, že si mohou volit studijní kombinace (aprobace) podle svého zájmu. To znamená, že nejsou vázáni dvojicemi aprobací pevně stanovenými fakultou, ale zajímá-li uchazeče například matematika, může si k ní zvolit jako druhý aprobační předmět fyziku, chemii, přírodopis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu i zeměpis, ale i další předměty, které jsou ve výběru v aktuálním roce přijímacího řízení.

Jakousi přidanou hodnotu studia tvoří i atraktivita umístění budov fakulty, které se nacházejí v centru města, kromě tělovýchovného areálu s laboratoří funkční zátěžové diagnostiky, který svou polohou zasahuje širší centrum Českých Budějovic.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Českobudějovická pedagogická fakulta má již čtyři roky nový koncept přípravy učitele, který nazvala Učitel Pro Futuro. Podařilo se v něm mimo jiné jedinečným způsobem propojit teorii s praxí a jsou pro něj typické takové aspekty jako kreativita, interaktivita, inspirace i empatie. Vzděláváme budoucí učitele tak, aby byli připraveni na výzvy školy budoucnosti s výhledem a predikcemi minimálně na dalších deset let.

Jedná se o velmi živý koncept, kolem kterého průběžně probíhá diskuse, a tento koncept je neustále rozvíjen. Zkrátka reaguje na stále se měnící svět kolem nás. Základem vize Učitel Pro Futuro je propojení odborných poznatků studovaných ve specializacích (český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, chemie apod.) s pedagogicko-psychologickými disciplínami a rovněž s oborovými didaktikami a s nimi propojenými reflektovanými praxemi, které jsou v různých formách (od asistenčních po průběžné a souvislé praxe) zařazovány do studijních programů již od prvního roku nástupu do studia učitelství. A to si studenti velmi pochvalují, že mají okamžitý kontakt se školní realitou. Tyto praxe ve školách je analyzovány nejen z hlediska obsahového zaměření studované aprobace, ale i reflektují aspekty oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie i speciální pedagogiky. A že se studenti setkávají s problematikou inkluze i světem života v médiích, je zcela zřejmé.

V nedávné době (květen 2023) proběhl na fakultě Den s umělou inteligencí, který propojoval přednášky s workshopy a měl mimořádnou odezvu u našich studentů. Pokud bychom se vrátili do doby covidové, pak jsme byli svědky toho, jak se zcela zásadně změnila orientace na motivaci, obsahové zaměření a hodnocení výuky v online prostoru, a to nejen u nás na fakultě ve vztahu k našim studentům, ale naši studenti sami pak připravovali online hodiny pro své praktické výstupy v distanční výuce pro základní a střední školy. Přes počáteční nejistotu je dnes on-line přednáška či seminář samozřejmostí, pracujeme daleko komfortněji ve virtuálním prostředí při komunikaci se studenty. Přesto jsme raději za osobní kontakt. Vždyť učitel je především člověk, který svým nadšením, srdcem a svou osobností přivádí své žáky ke vzdělání, k vědění. To virtuálně dost dobře nejde. Je důležité poznamenat, že v oblasti moderních technologií ve školské praxi jsme, díky naší katedře informatiky, lídrem v rámci pedagogických fakult v ČR. Tato katedra stála v čele přípravy takzvané „Nové informatiky“ ve školách.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podle našich každoročních průzkumů, které mezi absolventy děláme, je jich kolem 85 %. Většina z nich již učí na zkrácené úvazky v posledních ročnících studia. Ředitelé základních a středních škol regionu jsou s námi ve stálém kontaktu, máme společnou aplikaci, která zprostředkovává jejich poptávku po našich absolventech konkrétně v daném čase a požadované aprobaci. Již dávno neplatí, že na fakultě studují studenti, kteří většinou po absolutoriu odcházejí do jiných profesí. Mám velkou radost, že naši studenti chtějí být učiteli a že k tomuto povolání cítí respekt, ale i svou vlastní odpovědnost za budoucnost společnosti.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Na fakultě nehledáme ideály, ale hledáme takové zájemce o studium, kteří stojí na prahu své zvolené studijní a profesní orientace a s respektem, ale i odvahou a zdravým sebevědomím přicházejí přijmout naši nabídku: provést je – jak nejlépe umíme – labyrintem zvoleného studijního oboru. My, učitelé, od těchto uchazečů dále očekáváme výzvy, nápady, inspiraci – jakousi zpětnou vazbu, která bude obě strany posouvat dál.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Určitě bychom doporučili, aby si dobře prostudovali podmínky přijímacího řízení u zvoleného studijního oboru, protože tyto podmínky se obor od oboru liší, a to často výrazně. Někde jsou potřebné testy SCIO, jinde se klade důraz na praktickou zkoušku nebo zkoušku talentovou, nechybí ani písemné testy ověřující znalosti oboru, výjimkou nejsou zkoušky ústní. Právě proto, že fakulta má široké spektrum studijních kombinací, tak i požadavky k přijímacímu řízení jsou pestré, a proto je potřeba jim věnovat pozornost. Fakulta je otevřená pro zodpovězení dotazů, které se k přijímacímu řízení vztahují, je možné se domluvit telefonicky na studijním oddělení, nebo na konkrétním pracovišti, kam se uchazeč hlásí. Je možné využít i konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Dobrou pomůckou jsou ukázky přijímacích zkoušek, které jsou uveřejňovány na webových stránkách příslušných kateder.

zdroj: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu#j%C4%8Du%20pdf

 

Všechny rozhovory jsou k dispozici zde:

Kam po maturitě: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu

VysokeSkoly.com: https://www.vysokeskoly.com/vystudovat-vs-a-co-dal-1/rozhovory-jak-vybrat-pedagogickou-fakultu

Časopis v online verzi: https://www.kampomaturite.cz/casopis/

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.