• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Stipendia

Postup a podmínky přiznání všech stipendií se řídí Stipendijním řádem JU a dále opatřeními děkanky Pedagogické fakulty JU k tomuto řádu.

Ubytovací stipendium

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce univerzity.

Podmínky přiznání:

 1. studijní – student studuje po standardní dobu studia v prezenční formě všech typů studia, pokud ve studijním programu daného typu dosud nezískal vysokoškolský diplom
 2. bydliště – trvalé bydliště studenta se nachází mimo okres České Budějovice

Sběr žádostí pro nově nastupující studenty se provádí prostřednictvím portálu STAGu výhradně elektronickou cestou po přidělení osobního čísla v měsíci říjnu příslušného akademického roku (portál STAGu – část „Moje údaje“ – dole. ALE POZOR: Student si nejprve musí vyplnit bankovní účet, rovněž v části „Moje údaje“. Pokud tato položka není vyplněna, nejde mu provést podání žádosti).

Žádá se pouze jedenkrát (tato žádost má platnost po celé studium, pokud není přerušeno).

1. výplatní termín pro nově nastupující studenty do 1. ročníku bude v prosinci 2023 a bude společným výplatním termínem za 3. a 4. kvartál roku 2023, tento termín bude stanoven písemně rozhodnutím rektora v prosinci 2023.

Další informace – viz Opatření rektora R 519

Poznámka pro studenty navazujících studijních oborů: Student, který plynule pokračuje z bakalářského studia do navazujícího studia, nemusí znovu o přiznání US žádat. STAG tento převod žádosti provádí automaticky. Pokud by student pokračoval v navazujícím studiu po roční přestávce, měl by znovu o přiznání US požádat, ale nastavení systému na JU je i v tomto případě automatické, tj. tomuto studentovi se pak objevuje hlášení: „Systém Vám dle pravidel školy přidělil tento stav (na základě podkladů z Matriky studentů): Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Případné rozpory řešte dle pokynů fakulty/univerzity.“

Výplatní termíny v roce 2023
období termín
leden – březen do 15. června 2023
duben – červen do 15. července 2023
červenec – září do 15. října 2023
říjen – prosinec prosinec 2023
Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v akademickém roce 2022/2023 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v uplynulém akademickém roce.

O prospěchové stipendium student/ka nežádá, prospěchové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě tiskové sestavy „Průměry“, kterou připravuje referent pro stipendia na PF JU, p. Petr Vejskrab (tel.: 38 903 3118, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Prospěchové stipendium se přiznává po standardní dobu studia.

Výše měsíčního prospěchového stipendia u dvouspecializačních, resp. sdružených studijních programů (bakalářská, navazující magisterská forma) a u magisterského studia:

 • při průměru 1,00: 1.400,– Kč
 • při průměru do 1,20: 1.200,– Kč
 • při průměru do 1,30: 1.000,– Kč

Výše měsíčního prospěchového stipendia u jednospecializačních studijních programů (bakalářská, navazující magisterská forma):

 • při průměru 1,00: 1.400,– Kč
 • při průměru do 1,20: 1.000,– Kč

Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024) ve dvou výplatních termínech.

Výplata stipendií je prováděna pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.

Další informace – viz Opatření děkanky č. 8/2023

Výplatní termíny v AR 2023/2024
období termín
září – leden do 15. prosince 2023
únor – červen do 15. června 2024
Sociální stipendium

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce univerzity.

Podmínky pro přiznání:

 1. věková – věk do 26 let
 2. studijní – studium ve standardní době studia
 3. sociální – příslušným kontaktním místem mu bylo vystaveno potvrzení o nároku na pobírání sociálního stipendia

Žádost se podává pouze elektronicky přes IS STAG. K žádosti je nutné přiložit vyplněný formulář a potvrzení s názvem Sdělení pro účely přiznání stipendia, které vydává Úřad práce ČR.

Termín pro podání žádosti o SS není omezen, žádost se může podat kdykoliv, kdy daná situace nastane.

Stipendium se vyplácí za 10 měsíců v kalendářním roce.

Od 1. 1. 2022 je stanovena částka 4 050 Kč/měsíc.

Od 1. 1. 2023 je stanovena částka 4 330 Kč/měsíc.

Od 1. 1. 2024 je stanovena částka 4 730 Kč/měsíc.

Výplata SS se provádí po kvartálech (1., 2., 3. + 4.) bezhotovostním převodem na účet studenta.

Další informace – viz Opatření rektora R 542

Výplatní termíny v roce 2024
období termín
leden – březen do 15. dubna 2024
duben – červen do 15. července 2024
září – prosinec do 15. prosince 2024

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.