Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Státní závěrečná zkouška

navazující magisterský studijní program - Tělesná výchova a sport

studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
studijní obor - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

 

Rozdělení disciplín:

  1. Kineziologie, zdravotní tělesná výchova, hygiena tělesné výchovy a sportu.
  2. Kinantropologické disciplíny.
  3. Didaktika tělesné výchovy a sportu.

 

I. Okruhy otázek:

1. Kineziologie. Funkce pohybové soustavy a řízení motoriky (všeobecně a na jednotlivých úrovních).

2. Kineziologie. Posturální a lokomoční motorika (hrubá motorika).

3. Kineziologie. Obratné pohyby - jemná motorika.

4. Kineziologie. Axiální motorika a její hodnocení.

5. Kineziologie. Kineziologická analýza horní a dolní končetiny (svaly, klouby, pohyby, deformity, vyšetřování rozsahu pohybů).

6. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení pohybového systému. Funkční poruchy pohybového systému. Držení těla. Diagnostika pohybového systému. Kompenzační cvičení.

7. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení dýchacího systému. Oslabení kardiovaskulárního systému. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

8. Zdravotní tělesná výchova. Metabolické poruchy. Oslabení zažívacího ústrojí. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

9. Zdravotní tělesná výchova. Gynekologická oslabení. Nervová a neuropsychická oslabení. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

10. Zdravotní tělesná výchova. Oslabení smyslů. ZTV seniorů. (Podrobná charakteristika oslabení, postup vyrovnávání pohybových nedostatků, didaktické zásady pro kompenzaci daného oslabení, stanovení nevhodných cvičení pro daný druh oslabení.)

11. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Naléhavé stavy dětského věku. Naléhavé stavy při venkovních (rekreačních) aktivitách, výbava lékárničky pro pobyty v přírodě a zotavovací akce.

12. Hygiena tělesných cvičení a první pomoc. Aktivace ZZS, úrovně bdělosti (AVPU), život zachraňující úkony (ABC), kardio-pulmonální resuscitace. Ochrana při mimořádných událostech.

 

II. Okruhy otázek:

13. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze. Kinematické a dynamické parametry chůze (délka kroku, šířka kroku, výška těžiště, časové trvání kroku, časové chování chodeckého cyklu, fáze kroku a jejich trvání, rychlost a zrychlení centrálního těžiště těla a ostatních segmentů těla, silové působení při chůzi)

14. Biomechanika. Silové působení ve vybraných pohybových aktivitách a sportech. Vnitřní (svalové) a vnější (síla tíhová, třecí, odstředivá, setrvačnosti, … ) síly a jejich působení v jednotlivých mikrofázích pohybu těla člověka.

15. Psychologie sportu. Sportovní chování, charakter, respekt, kuráž, sebedisciplina, sebekontrola, rituály, zvyky, gesta. Příklady.

16. Psychologie sportu. Emoce a jejich dělení, úzkost, koncentrace, motivace, euforie, satisfakce, anticipace, empatie, týmová kultura, týmový duch (spirit). Příklady ze sportovní a tělovýchovní praxe.

17. Antropomotorika. Struktura jednotlivých pohybových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

18. Antropomotorika. Tělesné složení a tělesná typologie (metody, význam z hlediska sportovního a společenského).

19. Sportovní trénink. Metody rozvoje jednotlivých pohybových schopností.

20. Sportovní trénink. Plánování a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

21. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy a sportu v Českých zemích do roku 1938.

22. Historie tělesné kultury. Nejvýznamnější fragmenty tělesné výchovy a sportu ve světě.

 

III. Okruhy otázek:

23. Didaktika školní tělesné výchovy. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní TV (Institucionální a sociální podmínky, personální podmínky, materiální podmínky, právní podmínky, bezpečnost ve školní TV.)

24. Didaktika školní tělesné výchovy. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. (Učební plán, RVP, vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle v tělesné výchově, učivo - výběr, strukturace, osnování, celoroční plán.)

25. Didaktika školní tělesné výchovy. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní TV. (Vyučovací jednotka tělesné výchovy, struktura vyučovací jednotky, efektivita vyučovací jednotky, specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce.)

26. Didaktika školní tělesné výchovy. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy. (Ontogenetický vývoj, periodizace vývoje, mladší, střední a starší školní věk - somatický vývoj, pohybová výkonnost, motorická docilita, psychický vývoj.)

27. Didaktika školní tělesné výchovy. Učitel tělesné výchovy. (Osobnost učitele tělesné výchovy, profesiografická analýza činností učitele TV, rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy.)

28. Didaktika školní tělesné výchovy. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. (Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy, vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu, realizace vyučování, spektrum didaktických stylů, vyučovací postupy a metody, výchovné činnosti a metody.)

29. Teorie a didaktika gymnastiky. (Prostná a přeskok u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

30. Teorie a didaktika gymnastiky. (Bradla u mužů a žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

31. Teorie a didaktika gymnastiky. (Hrazda a kruhy u mužů, kladina u žen - charakteristika dané disciplíny, metodická řada nácviku vybraného prvku, charakteristika nářadí z hlediska norem, pravidla hodnocení cvičení - panely rozhodčích, záchrana, dopomoc, organizační formy).

32. Teorie a didaktika aerobiku. Vznik, vývoj a charakteristika kondičních forem cvičení s hudbou, nízký aerobik, vysoký aerobik, skladba lekce, základní hudebně pohybové vztahy v aerobiku.

33. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika sprintů a běhů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla startů a měření časů, trénink).

34. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika skoků (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

35. Teorie a didaktiky atletiky. Teorie a didaktika vrhů a hodů (systematika a charakteristika disciplín, základní metodika nácviku, systém soutěží, pravidla disciplína a měření výkonů, trénink).

36. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů kraul a znak, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

37. Teorie a didaktiky plavání. Technika a metodika plaveckých způsobů prsa a motýlek, startovní skoky a obrátky. - charakteristika daných disciplín, metodická řada nácviku vybraného způsobu nebo prvku, pravidla, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti.

38. Teorie a didaktiky plavání. Komplex záchrany tonoucích, základy teorie plaveckého tréninku, základní reálie z historie plavání.

39. Teorie a didaktika fotbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

40. Teorie a didaktika florbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

41. Teorie a didaktika basketbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

42. Teorie a didaktika házené. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

43. Teorie a didaktika volejbalu. (Charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

44. Teorie a didaktika bruslení a ledního hokeje. (Metodika bruslení, charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů.)

45. Teorie a didaktika pálkovacích her. Stolní tenis a squash (charakteristika, nácvik a trénink herních činností jednotlivce, nácvik a trénink herních kombinací, nácvik a trénink herních systémů)

46. Teorie a didaktika snowboardingu. Metodický postup při nácviku smýkaných a řezaných oblouků, snowboardingové disciplíny na ZOH.

47. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích - charakteristika snožné techniky a carvingu, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

48. Teorie a didaktika lyžování. Technika a metodika běhu na lyžích - charakteristika klasické techniky běhu na lyžích a charakteristika bruslení na lyžích, metodická řada nácviku vybrané techniky nebo prvku, organizační formy nácviku, zásady bezpečnosti, základní reálie z historie lyžování.

49. Teorie a didaktika vodní turistiky. Metodický postup při nácviku jízdy v proudící vodě na C1, C2 a K1, vodácké disciplíny na LOH.

50. Teorie a didaktika úpolů. Systematika, základní charakteristika a význam cvičení základních a sportovních úpolů. Metodika pádové techniky, rozdělení základních úpolů. Sportovní úpoly a BÚ, příklady (aikido, karate, judo, zápas, šerm…), obsahová a pohybová charakteristika, druhy soutěží a základní pravidla. Metodická pravidla výuky, tréninku a bezpečnost.

51. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika turistiky, charakteristika a význam turistických aktivit pro člověka, základní dovednosti, výzbroj a výstroj, plánování a bezpečnost při turistických akcích.

52. Teorie a didaktika cykloturistiky a pobytu v přírodě. Systematika a charakteristika cykloturistiky a její význam pro člověka, složky cykloturistky a základní dovednosti, technologie kola, plánování a bezpečnost při cykloturistických akcích.

 

Literatura: viz stag

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman