• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Jubilejní akademický rok 2023/2024 - fakulta slaví 75 let

Jubilejní akademický rok 2023/2024 - fakulta slaví 75 let

(2. 10. 2023)

Jak jsme slíbili v minulém týdnu, budeme postupně uveřejňovat některé vybrané materiály z historie naší fakulty. Tentokrát jsme zařadili archivní dokumenty, které se vztahovaly přímo k organizačním záležitostem důležitým pro zahájení výuky na podzim roku 1948. Dokumenty ponecháváme v původní gramatické i pravopisné úpravě. Všem zájemcům o historii naší fakulty děkujeme za ohlasy, které k nám přicházejí!

Č. j. 838/48.                     Dne 3.X.1948

Soudruh
Jan Kocourek, ředitel praxe, lektor Pedagogické fakulty Karlovy university v Praze

Vážený soudruhu,
teprve dnes mám možnost odpověděti Ti na Tvé dotazy pro ročenku:
Pedagogická fakulta Karlovy university v Praze - pobočka v Českých Budějovicích jest umístněna v budově dřívějšího učitelského ústavu, Jeronýmova 12, telefon 435.
Funkci tajemníka vykonává zatím: Tomáš Pelech, Čes. Budějovice, tř. maršála Malinovského 9b, /telefon do 31.XII.1948, č. 1288/.
Funkci tajemníka pro učitele v činné službě vykonává odb. učit. František Tůma, Nová 16.
Sbor zatím není pověřen, čekáme pověření každým dnem.
Funkci děkana bude vykonávati patrně prof. Dr. Bohumil Jílek, Čes. Budějovice, Nerudova 1030.
Stav zápisu nemohu ještě sděliti, poněvadž jsme jej prodloužili do 9.X. Přijímací rozhovory budou 13. a 14.X.
Doufám, že zatím tyto informace postačí.

Se soudružským pozdravem Tomáš Pelech

 

Všem jihočeským maturantům!

Pobočka pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích zahájí přednášky v zimním semestru 1948. Schválení pobočky PFKU jest jedním z krásných činů naší vlády, která tím opět dokázala, že pracuje skutečně pro lid. Jí dostává se jižním Čechám prvého vysokoškolského učiliště a město České Budějovice stává se městem universitním. Obyvatelstvu jihočeského kraje dává se tím možnost, aby při poměrně malém vydání dalo své děti studovati na universitě zatím ve směru pedagogickém. Z bližšího okolí mohou posluchači dojížděti, posluchači ze vzdálenějších míst budou péčí pobočky ubytováni jednak v soukromí, jednak v internátech, které budou pro ně dle počtu přihlášek zřízeny. Pro posluchače, kteří budou chtíti v Čes. Budějovicích přespati, bude zřízena studentská noclehárna.

Nemajetným posluchačům budou poskytnuta stipendia. Jinak pro ně platí všechna sociální zařízení dnešní doby jako pro studenty na universitách v jiných městech. České Budějovice mají všechny možnosti po stránce studijní, vědecká knihovna, musejní sbírky, hvězdárnu, průmyslové podniky s laboratořemi - to vše bude jim zpřístupněno - pro sport jsou v Českých Budějovicích nejideálnější podmínky. Kulturní život města jest svébytný, rovněž i společenský život jest na výši. Město České Budějovice poskytne studentům vše, co jiná velká města, ovšem při menším vydání, což jest pro ně skutečnou výhodou.

Organisace pedagogické fakulty v Českých Budějovicích jest zatím schválena pro předškolní výchovu - 2 semestry a pro I. stupeň - studium trvá přechodně 4 semestry. O II. a III. stupeň se zatím jedná a budou zřízeny dle počtu přihlášek. Všichni posluchači budou vlastně řádnými posluchači pražské Karlovy university. Poněvadž jest velký zájem o absolventy pedagogické fakulty, mají všichni zaručeno, že hned po absolutoriu dostanou místa na školách ve větších městech, aby usměrňovali práci na větších školách dle svého vysokoškolského vzdělání. A platově budou zařazeni jako všichni absolventi vysokých škol, tj. do stupnice vysokoškolské.

Správa pobočky PFKU a MNV v Českých Budějovicích očekává, že tato jedinečná příležitost bude všemi zájemci o studium plně využita a že všichni zájemci o studium učiní včas své přihlášky ke studiu. Přihlášky zasílejte na adresu: Pobočka pedagogické fakulty Karlovy university /taj. Tomáš Pelech/ v Českých Budějovicích. Telefon 1288.

Dříve, než se pro studium určitého směru rozhodnete, uvažte, jak některé vysokoškolské obory jsou přeplněny a jak malé mají vyhlídky pro praksi. Kdo z Vás nezaslal předběžnou přihlášku, použijte přiložené přihlášky.

Informativní schůze všech zájemců o studium na pedagogické fakultě bude konána v sobotu dne 11. září t. r. v 19 hodin v hlaholské místnosti českobudějovické besedy v Českých Budějovicích.

Zde budou podány všechny potřebné informace. Bude pohovořeno studiu, o vlastním zápise, o dokladech k němu atd.

Na shledanou 11.9. a pak při řádném zápise koncem září 1948.
Za MNV v Čes. Budějovicích: Dr. Fr. Mládek v.r., předseda.
Za pobočku PFKU v Č. Budějovicích: Tomáš Pelech v.r., t.č. tajemník.

 

(19. 9. 2023)

Do akademického roku 2023/2024 vstupuje fakulta s hrdostí ke své bohaté historii, ale také s ambiciózní vizí vzdělávání a výchovy učitele pro 21. století – Učitel Pro Futuro. Chtěli bychom Vás na tomto místě postupně seznamovat s některými zajímavostmi z historie fakulty. Tentokrát se zaměříme na jeden z dopisů, které se dochovaly ve Státním oblastním archivu v Třeboni a které se vztahovaly k finalizaci přípravných prací před zahájením výuky. Dopis byl adresován redakci Československého rozhlasu v Českých Budějovicích.

Prosím o laskavé hlášení několikáte ve Vašem zpravodajství.
Předem děkuji.

Zřízení pobočky pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích
Po dlouhém jednání získal předseda MNV Dr. Fr. Mládek a tajemník pobočky Vysoké školy pedagogické Tom. Pelech zásadní příslib z Prahy, že počátkem ško. roku 1948/49 budou zahájeny přednášky pobočky pedagog. fakulty v Českých Budějovicích a to pro učitelky mateřských škol, učitelstvo škol I. stupně /národních/, škol II. stupně /středních/ a škol III. stupně /gymnasií/, pokud se profesoři III. stupně na pedagogické fakultě vzdělávají. Z vytčeného jest patrno, že požadavek jižních Čech bude splněn více než se očekávalo.
Přípravný výbor žádá všechny maturanty středních a odborných škol, aby se nezávazně přihlásili ke studiu na pobočce pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích a v přihlášce označili, který stupeň učitelství by chtěli studovati. Přihlášky zasílejte na adresu Pobočka Vysoké školy pedagogické/taj. Tom. Pelech/ České Budějovice, Malinovského tř. 9b, a to v době co možná nejkratší. Vlastní zápis bude prováděn v měsíci září. Předběžný zápis jest nutný pro zjištění přesného počtu posluchačů, aby určitá oddělení nebyla přeplněna. Posluchači, kteří se přihlásí předběžně, budou míti přednost.

Tom. Pelech

 

Další příspěvek, který dnes přinášíme, pochází z časopisu Jihočeský plán. Tento časopis vycházel od října 1945 do listopadu 1946, měl podtitul Revue Jihočeské společnosti národohospodářské a zaměřoval se na industrializaci jižních Čech, na osidlování regionu i na náměty pro zlepšení hospodářských poměrů jižních Čech. V jednom článku o rozvoji jihočeského školství jsou zajímavé informace o plánu, jak by měla vypadat struktura vysokého školství v regionu. Porovnání poválečných plánů a realitu roku 2023 necháváme na vás, vážení čtenáři.

Dr. B. Borkovec
Jihočeské kulturní požadavky
(Jihočeský plán, č, 4/1946, s. 14)

A) Školy vysoké

Vítáme zásadu jejich decentralisace. Jsme si však vědomi, že v přítomné době další jejich umísťování na venkově ztíženo jest vedle finančních nákladů hlavně přítomným nedostatkem vědeckých učitelů. Bude-li se však jevit nutnost další decentralisace vysokých škol již s ohledem na soběstačnost plánovaných regionů, přihlašují se s požadavkem umístění vysokých škol tato města: České Budějovice, Tábor a Písek.

České Budějovice: žádají vysokou školu lesního inženýrství, vysokou školu pedagogickou, případně fakultu jiné vysoké školy, podle požadavků místních. Vedle toho budiž zřízena v Hluboké nad Vltavou stanice přírodovědecká jako vědecký ústav přírodovědecké fakulty v Praze.

Tábor: žádá zřízení vysoké školy zemědělské, živočišné produkce. Ukáže-li se potřeba umisťovati vysoké školy zemědělské v kraji zemědělském a lesnické v kraji lesnickém, pak by byl Písek nejvýhodnějším místem pro přenesení pražského lesnického odboru vysoké školy technické jakožto město pro tento účel nejlépe vybavené.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.