Ceny děkanky byly uděleny

Výsledky soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání – ročník 2023/24

Kategorie:
A   výzkumné práce zahrnující empirický výzkum
B   didaktické práce zahrnující aplikaci pro pedagogickou praxi
C   teoretické, historické a přehledové práce podporující poznání ve vymezené tematické oblasti
D   ostatní práce

 

Cenu děkanky obdržely tyto práce:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kategorie A

Matyáš Strašík (P 20 557)

Psychologická perspektiva vztahu žák-učitel

Vedoucí práce: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Anotace:
Vztah učitel-žák je nedílnou součástí pedagogické psychologie, nicméně jeho dyadická perspektiva byla v České republice spíše přehlížena. Cílem studie bylo adaptovat dotazník 3-faktorového konstruktu propojenost učitel-žák (García-Moya et al., 2020b), rozšířit jej o „žákem vnímané růstové nastavení učitele“ založené na teorii Carol Dweck (2017) a prozkoumat věkové a genderové rozdíly v rámci jednotlivých konstruktů, jakož i jejich vztah k akademickým výsledkům (pololetní známka z češtiny a matematiky). Data 658 pubescentů podporují 3faktorové i 4faktorové řešení dotazníku, což indikuje důkaz faktorové validity. Věkové a genderové rozdíly v průměrných skórech nebyly prokázány. Konstrukty středně silně korelují navzájem a slabě negativně s oběma známkami, korelace s češtinou je silnější než s matematikou. Pro zvýšení validity doporučujeme dotazník zkrátit a dále modifikovat některé položky.

Hodnocení komise:
Komisi zaujaly autorův rozhled i autorova erudice spolu se způsobem, jak se Matyáši Strašíkovi podařilo proniknout do zpracovávané problematiky – prokázal totiž neobyčejnou schopnost prostudovat široké spektrum souvislostí a porozumět mu. Ačkoli v této bakalářské práci nejde o originální téma, obsahuje rozsáhlou rešerši českých i cizojazyčných pramenů a jejich následnou komparativní analýzu, kterou autor dokázal shrnout ve svém pečlivém samostatném zhodnocení. V praktické části – která je metodologicky výborná – student přeložil a adaptoval do českého prostředí dotazník propojenosti žáka s učitelem od García-Moya et al. (2020) a poté provedl psychometrické ověření, tudíž nyní může být tento dotazník využíván v dalších výzkumech i v autoevaluaci škol. Nadstandardní hodnocení jednotlivých parametrů bakalářské práce vedlo komisi k jejímu navržení na Cenu děkanky.

Kategorie B

Šárka Čejková (P 20 668)

Slovní úlohy se sportovní tématikou

Vedoucí práce: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Anotace:
Do slovních úloh se promítají situace známé z každodenního života a ve výuce matematiky mají nezastupitelné místo. Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu řešených slovních úloh, které spojují téma matematiky a sportu, a představit tak aplikovatelnost matematického učiva v reálném životě. Každá úloha je doplněna o ukázkové řešení. Úlohy zasahují do různých sportovních odvětví a při jejich řešení jsou využívány programy MS Excel a GeoGebra.

Hodnocení komise:
Pro navržení na Cenu děkanky hovoří zejména propojení vysoce aktuálního tématu s mezipředmětovými vztahy a integrací vzdělávacích obsahů. Autorka dokázala využít své znalosti z obou studovaných aprobací – matematiky a tělesné výchovy – a v originálně navržených slovních úlohách připravila kvalitní výukové materiály, které svou propracovaností mohou být využity v pedagogické praxi. Aktuálnost tématu je s ohledem na slovní úlohy neoddiskutovatelná. Práce jako celek představuje velmi dobrou a nápaditou inspirační platformu pro učitele matematiky.

Kategorie C

Karolína Balová (P 20 458)

Ženy v politice z pohledu mládežnických organizací a politických stran

Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje ženám v politice z pohledu mládežnických organizací politických stran. V teoretické části podává práce přehled o vývoji zastoupení žen v české politice, seznamuje s bariérami, které brání většímu zastoupení žen v politickém prostředí, představuje jednotlivé možnosti podpory žen a stručně seznamuje s mládežnickými organizacemi politických stran, které byly osloveny, aby se staly součástí výzkumu této práce. V praktické části jsou představeny výstupy dotazníkového šetření.

Hodnocení komise:
Autorka bakalářské práce dokázala propojit dvě témata, která jsou dosud v české politologii relativně málo odborně zpracovaná – a sice ženy v politice na straně jedné a fungování mládežnických organizací politických stran na straně druhé. A podařilo se jí vytvořit čtivý a přehledný text, ve kterém se musela vypořádat s množstvím statistických dat, která nejen analyzuje, ale následně identifikuje bariéry pro zastoupení žen v politice na základě empirického šetření se členy mládežnických organizací relevantních politických stran (těch, které byly relevantní historicky či v současné době). Bakalářská práce představuje zajímavou analýzu i úvodní sondu, která tvoří čtivou výzvu a inspirační platformu pro další zkoumání. Komise proto navrhuje tuto práci na ocenění.

Kategorie D

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kategorie A

Barbora Buštová (P 21 908)

Informální učení formou přírodopisných nástěnných tabulí

Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.

Anotace:
Hlavním předmětem diplomové práce je informální učení a jeho účinek na žákův soubor znalostí na základních školách či na víceletých gymnáziích. V tomto případě byl zkoumán vliv informálního učení prostřednictvím naučných výukových plakátů, jejichž zaměření se týká mořské biologie. Pro jednotlivé plakáty byly zvoleny konkrétní mořské organismy, které jsou tímto způsobem stručně představeny. Literární přehled se zabývá pojmem vzdělávání, podrobněji se zaměřuje na jednu z forem vzdělávání – informální vzdělávání a také jsou v této části popsány didaktické prostředky. Samotný výzkum zahrnoval dvě skupiny škol. U jedné z nich byla provedena analýza vědomostí žáků týkajících se vybrané oblasti mořské biologie pomocí dotazníku (kontrolní skupina). Do druhé skupiny škol byly nejprve dodány výukové plakáty a po uplynutí určité doby byla opět zkoumána úroveň znalostí o mořských organismech pomocí stejného dotazníku (experimentální skupina). Úroveň znalostí v obou skupinách škol byla posléze analyzována nejen vzhledem k zařazení do výzkumné skupiny, ale i vzhledem k individuálnímu zájmu o mořskou biologii, kterou žáci sami v dotazníku uváděli.

Hodnocení komise:
Bakalářská práce Barbory Buštové ve své teoretické části velmi pečlivě zpracovává problematiku informálního učení, a to standardně vedeným analyticko-komparativním postupem. Komise při svém hodnocení vysoce oceňovala zejména ten fakt, že v praktické části práce – části výzkumné – operuje autorka s kvalitním graficky zpracovaným souborem naukových posterů s mořskou tématikou (zde je vidět autorčina výtvarná průprava a kompetence). Výzkumná sonda je vymyšlena dobře a poměrně originálně, práce jako celek představuje velmi kvalitně zpracovanou tématiku s přesahem do pedagogické praxe.

Kategorie B

Petra Nestávalová (P 18 541)

Poslechové činnosti v hudební výchově ve 4. a 5. ročníku ZŠ

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Mašková, DiS.

Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku poslechu a poslechových činností na 1. stupni základní školy. Konkrétně se zaměřuje na 4. a 5. ročník. Teoretická část se zmiňuje o hudebním vývoji dítěte, jehož znalost je předpokladem pro úspěšné didaktické vedení poslechových hodin. Dále se práce zabývá metodikou poslechových činností. Popisuje složky poslechové skladby, na které se lze s žáky zaměřit. Nedílnou součástí práce je soubor osmi příprav zaměřených na poslech. Každá příprava je doplněna o pracovní list, jenž usnadňuje interpretaci skladby. Práce obsahuje výsledky výzkumného šetření, které porovnává poslechové schopnosti u žáků ve vybrané třídě před a po absolvování připravených hodin hudební výchovy. Práce si klade za cíl především poukázat na důležitost poslechu na 1. stupni základní školy a předat zkušenosti s vedením poslechových činností.

Hodnocení komise:
Diplomová práce Petry Nestávalové je velmi čtivým textem, ve kterém se autorce podařilo jednak shrnout hudebně psychologický vývoj žáka na 1. stupni základní školy a následně řešit pedagogicko-didaktickou problematiku poslechu a poslechových činností v hudební výchově. Největší předností diplomové práce jsou kvalitně zpracované metodické materiály zaměřené na poslechové činnosti ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Poslechové schopnosti žáků jsou analyzovány pomocí perfektně připravených poslechových listů, které jsou ihned využitelné pro učitele hudební výchovy. Komise tedy ocenila zejména inspirativní metodický materiál pro výuku poslechových hodin doplněný o pracovní listy pro žáky s originálními vysoce obohacujícími přílohami.

Kategorie C

Tereza Musilová (P 20 783)

Proměny jihočeského pohraničí a jeho obyvatelstva po druhé světové válce v dobových pramenech a pamětech

Vedoucí práce: doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje poválečnému vývoji v pohraničí, jež bylo poznamenáno násilnou proměnou demografické struktury – vysídlením německy mluvících obyvatel a následným osídlováním Čechy a Slováky z vnitrozemí anebo ze zahraničí. Předmětem zájmu je proměna jihočeského pohraničí, konkrétně tedy „Kaplicka“ (resp. bývalého kaplického okresu), k níž došlo po druhé světové válce. Nejen na základě sekundární literatury, ale zejména na základě dobových pramenů a živé paměti místních obyvatel tato práce zaznamenává a dále analyzuje průběh osídlování a proměnu zdejší společnosti a soužití různých skupin. Tato práce si klade za cíl analyzovat, jaké národnostní skupiny zdejší region osídlily a jak transformaci pohraničí vnímaly. Na základě devíti zpracovaných příběhů porovnává prožitky českých a německých starousedlíků a novoosídlenců. Závěrečná část práce nastiňuje možnosti využití těchto příběhů ve výuce moderních dějin v rámci občanské výchovy a základů společenských věd.

Hodnocení komise:
V diplomové práci se podařilo autorce nashromáždit veliké množství dat, která dokázala zpracovat ve velice zdařilou vědeckou studii, v níž prokázala nejen hluboký zájem o danou problematiku, ale zejména erudici prokázanou v mimořádně kvalitní analýze relevantní odborné literatury, archivních pramenů a vlastních rozhovorů s pamětníky. Aktuálnost a zároveň potřebnost tématu o vysídlení německy mluvících obyvatel a následném dosídlení zesiluje ten fakt, že pamětníci z období bezprostředně po druhé světové válce postupně mizí, a tak měla autorka diplomové práce jednu z posledních příležitostí s nimi badatelsky pracovat. A to se jí povedlo skvěle. Diplomová práce představuje důležitý zdroj nejen pro badatele věnující se regionu Kaplicka, ale i pro další výzkumníky, kteří se zabývají osidlováním českých zemí po roce 1945. Všechny tyto argumenty vedly komisi k navržení diplomové práce na Cenu děkanky.

Kategorie D

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kategorie A

Marek Adler (P 200 279)

Analýza studijních programů učitelství 1. stupně ZŠ ve vztahu k vzdělávací oblasti Informatika a digitálním kompetencím v revidovaném RVP ZV

Vedoucí práce: Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.

Anotace:
Závěrečná práce se zaměřuje na studijní programy všech vysokých škol v České republice zaměřených na pregraduální přípravu učitelů 1. stupně základní školy. V teoretické části jsou představeny rámcové vzdělávací programy, východiska tvorby revidovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, nově definované vzdělávací cíle oblasti informatika, vymezení digitálních kompetencí a základní rámce pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ. Dále jsou po teoretické stránce popsány výzkumné metody obsahové analýzy výše uvedených sylabů předmětů. Praktická část se zaměřuje na obsahovou analýzu studijních programů na úrovni sylabů jednotlivých předmětů spjatých s rozvojem kompetencí budoucích učitelů ve vzdělávací oblasti informatika a v digitálních kompetencích. Cílem je zjistit míru propojení cílů pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ a cílů, očekávaných výstupů, vymezených na úrovni vzdělávací oblasti informatika a ve výstupech digitálních kompetencí vymezených v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. září 2021.

Hodnocení komise:
Práce Marka Adlera představuje velmi zajímavě koncipovanou sondu, která směřuje k oborově velmi aktuální a intenzivní diskusi. Je skvělé, že práce řeší aktuální téma vztažené ke kurikulu: zkoumá, jak školy připravují budoucí učitele informatiky v duchu aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů. Práce zde v podstatě rozkrývá pružnost jednotlivých vysokoškolských pracovišť připravujících budoucí prvostupňové učitele v plánování jejich pregraduální přípravy. Vzhledem k tomu, že k aktualizaci digitálních kompetencí došlo k 1. 9. 2021, autor správně v textu zmiňuje, že nemohl zohlednit řadu dalších důležitých faktorů, které se v každodenní výukové praxi vysokých škol budou ukazovat ještě v dalším období. Komise doporučuje práci k ocenění, neboť se jejímu autorovi podařilo zpracovat velmi kvalitní pilotní sondu, která může být dále systematicky rozvíjena.

Kategorie B

Ladislava Strnadová (P 22 185)

Pes v mateřské škole

Vedoucí práce: Mgr. Eva Svobodová

Anotace:
Práce se zabývá možným přínosem kontaktu se psem pro děti v mateřské škole. V teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku dítěte předškolního věku a jeho potřeby, zdůvodňuje vhodnost kontaktu dítěte se psem, proč a jak správně utvořit vztah dítěte ke psu, zamýšlí se nad tím, zda lze pomocí kontaktu se psem přispět k naplňování potřeb dítěte. Dále se zabývá možnými riziky a jejich předcházení. V praktické části práce představuje projekt realizovaný v mateřské škole, jímž své teoretické zkoumání a poznatky uvádí do praxe.

Hodnocení komise:
Komise konstatovala, že vedle navrženého vzdělávacího programu a zařazených pestrých aktivit přináší závěrečná práce originální specifický bonus – a sice ukazuje na společenský přínos při výchově dětí ve vztahu ke psům. Práce je originální v tom, že do mateřské školy přináší živý objekt – psa, o čemž by mnoho lidí z řad laické i odborné veřejnosti mohlo pochybovat, že je možné jej zařadit do vzdělávání a výchovy v mateřské škole (možná rizika, hygienické limity, náročnost na organizaci apod.). Autorka své nadšení pro dané téma pečlivě a do detailů promyslela, výborně propracovala do logického a velmi čtivého celku, který se může stát zajímavou a originální inspirací nejen pro předškolní vzdělávání.

Kategorie C

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

Kategorie D

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

 

V Českých Budějovicích 2. 5. 2024

Členové hodnotící komise:
PhDr. Helena Pavličíková, CSc. – předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová, Ph.D.
PhDr. Jan Petr, Ph.D.
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Děkanka fakulty:
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.