• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Ceny děkanky byly uděleny. Gratulujeme vítězům!

Ceny děkanky byly uděleny. Gratulujeme vítězům!

První květnové dny již tradičně patří na naší fakultě vyhlášení Ceny děkanky za nejlepší bakalářské práce, diplomové práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání za určité období. Letošní ročník 2022/2023 přinesl vynikající práce, které svou nadstandardní úrovní neulehčovaly situaci odborné komisi, která ty nejlepší práce z nejlepších navrhla paní děkance doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D. na ocenění. Vítězům gratulujeme!

 

Výsledky soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání - ročník 2022/23

Kategorie:
A výzkum
B didaktické práce
C teorie, historie, přehled
D ostatní práce

 

Cenu děkanky obdržely tyto práce:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kategorie A

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

Kategorie B

Jitka Krejčíková (P19486)

Adaptace didaktických materiálů vybraných vzdělávacích obsahů pro vzdělávací oblast Člověk a příroda pro žáky se zrakovým postižením v základním vzdělávání

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky zpracovat specifika dítěte a žáka se zrakovým postižením, a tato teoretická východiska následně vztáhnout k výuce žáků se zrakovým postižením ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Na základě těchto teoretických východisek pak bylo dílčím cílem vytvořit adaptované didaktické materiály a pomůcky vybraných vzdělávacích obsahů této oblasti, využít je ve vzdělávacím procesu a zhodnotit je. Vybranými vzdělávacími obsahy se staly Obecná biologie a genetika a Biologie hub probírané v hodinách přírodopisu 6. třídy základní školy a vytvořené adaptované didaktické materiály a pomůcky byly využity při výuce na základní škole hlavního vzdělávacího proudu pro žákyni s těžkým zrakovým postižením s IV. stupněm podpůrných opatření a asistentem pedagoga.

Hodnocení komise:
Práce je velmi kvalitně zpracována jak po obsahové, tak po formální stránce. Autorka dokázala shromáždit relevantní odborné zdroje, vhodně s nimi pracuje v teoretické části, ale především dokáže získané poznatky aplikovat do praktické části - do vytvoření metodických materiálů a didaktických pomůcek pro žáky se zrakovým postižením. Praktická část významně přesahuje svým rozsahem i propracovaností požadavky kladené na bakalářské práce. Komise vysoce ocenila především autorčinu dovednost připravit kvalitní pracovní haptické pomůcky pro výuku na základní škole, vytvořené materiály pilotně využít v práci se žákyní a zaznamenat a vyhodnotit zkušenost takto vzniklou a shromáždit další anamnestická data pro hlubší porozumění inkluzívním didaktickým přístupům. Ze všech těchto důvodů doporučila komise bakalářskou práci Jitky Krejčíkové nominovat na Cenu děkanky.

Kategorie C

Václava Čimerová (P19647)

Identita potomků vyrůstajících v prostředí vietnamské a ukrajinské menšiny v České republice

Vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o příslušnících ukrajinské a vietnamské menšiny v České republice. Prvotně se zaobírá nástinem obecných informací o zmiňovaných menšinách, jejich historií v rámci českého sociálního prostředí a sociokulturními aspekty. Stěžejní problematika práce leží v popisu identity potomků migrantů, kteří vyrůstali v kulturně nehomogenním prostředí. Cílem práce je popsat, a to s přihlédnutím k obecným informacím o identitě a k sociálním a kulturním prvkům typickým pro vymezené menšiny, aspekty podílející se na procesu formování identity těchto dětí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část předkládá základní informace o Vietnamcích a Ukrajincích v České republice, popisuje historické okolnosti jejich příchodu do ČR, definuje základní pojmy a postoje, se kterými je v rámci práce dále pracováno, rozpracovává pojetí identity v mezích příhodných pro stanovený cíl. Praktická část je pak vystavěna na kvalitativním výzkumu za použití techniky strukturovaných rozhovorů s několika příslušníky zkoumaných skupin, jehož cílem je analýza a následná komparace výpovědí jednotlivých respondentů na téma jejich identity.

Hodnocení komise:
Práce je výborným dokladem autorčiny erudice i rozhledu. Proto, aby pronikla do studované problematiky, podařilo se Václavě Čimerové prostudovat a porozumět širokému spektru souvislostí, které charakterizují identitu mladého člověka, vyrůstajícího v cizím prostředí. Aktuálnost tématu je nesena sledováním názorů ukrajinských a vietnamských participantů výzkumu. Autorka přináší introspektivní pohled na situaci rodin, které se ocitly v jiném jazykovém a kulturním prostředí. Bakalářská práce může bezpochyby pomoci učitelům dosáhnout hlubšího porozumění situace uprchlíků v České republice. Práce jako celek představuje dobrou inspirační platformu pro tvůrčí uchopení velmi aktuální tématiky s výrazným edukačním potenciálem. Pro navržení na Cenu děkanky hovoří zejména propojení vysoce aktuálního tématu s mezipředmětovými vztahy a integrací výchovných a vzdělávacích obsahů.

Kategorie D

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kategorie A

Ivana Vltavská (P20833)

Vstupní znalosti a představy o evropských státech u žáků 6. a 7. tříd základních škol

Vedoucí práce: RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vstupními znalostmi a představami, které mají žáci 6. a 7. tříd základních škol o evropských státech. Výsledná data vzešla z výzkumného šetření, kterému předcházela diskuse odborné literatury a dalších zdrojů spojených s tématem práce a koncipování samotného výzkumného šetření. Analytická část práce se zaměřuje na úroveň vstupních znalostí a představ, která je porovnána dle rozdílných typů, rozmístění a velikosti šetřených škol. Práce se také soustředí na rozdíly ve znalostech mezi jednotlivými ročníky a pohlavími a na zdroje těchto informací. Rovněž je zde předloženo několik možností aplikace těchto výsledků přímo do výuky Evropy na 1. i 2. stupni základních škol. Praktická část práce přináší návrh výukových aktivit s použitím metody CLIL, které vychází z výsledků výzkumného šetření, odborné literatury a praktických poznatků. Aktivity jsou doplněné o metodickou příručku pro učitele a jsou použitelné ve výuce zeměpisu i anglického jazyka.

Hodnocení komise:
Komise konstatovala, že rozsáhlý text diplomové práce je výborným dokladem autorčiny schopnosti shromáždit velké množství dat (od více než 300 respondentů) a adekvátně je vyhodnotit. Dále bylo velmi pozitivně hodnoceno, že autorka přináší zajímavá a nápaditým způsobem vizualizovaná data popisující úroveň vstupních znalostí a jejich deficitů u žáků základních škol. Materiál v textu představený tak může posloužit jako velmi kvalitní analýza pro přípravu vzdělávacího programu v rámci předmětu zeměpis na základních školách. Práce Ivany Vltavské představuje velmi kvalitně a komplexně zpracovanou tématiku s přesahem do pedagogické praxe. Všechny tyto argumenty vedly komisi k navržení této diplomové práce na Cenu děkanky.

Kategorie B

Tereza Hašková (P20766)

Mezipředmětové úlohy s využitím laboratorních systémů v učivu biologie člověka na 2. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na mezipředmětové vztahy a integrovanou výuku přírodovědných předmětů na 2. stupni základní školy. Literární přehled popisuje vývoj výuky přírodovědných předmětů, začlenění mezipředmětových vztahů v kurikulárních dokumentech a zmiňuje metody výuky podporující integrovanou výuku. Druhá část je zaměřena na vytvořené pracovní listy a jejich praktické ověření s žáky sedmých a osmých ročníků základní školy.

Hodnocení komise:
Komise ocenila velmi kvalitně a komplexně zpracované shrnutí problematiky mezipředmětových vztahů v současném vzdělávání. Diplomová práce je velmi čtivým textem, ve kterém se autorce podařilo jednak shrnout výsledky ověřování jednotlivých aktivit, a zároveň navrhnout metodická doporučení na základě diskuse výsledků. Na Cenu děkanky je práce navrhována i z toho důvodu, že obsahuje kvalitně zpracované a v praxi dobře uplatnitelné pracovní listy.

Kategorie C

Josef Zimola (P20764)

Relátoři českých zemských sněmů v letech 1606–1610

Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Anotace:
Předkládaná práce se věnuje urozeným relátorům zemských sněmů Českého království v letech 1606–1610 a navazuje tak na bakalářskou práci. První část se věnuje krátkému shrnutí poznatků o tehdejším sněmovnictví a jeho roli v politickém systému předbělohorského státu. V další kapitole se práce zaměřuje na nastínění politického pozadí let, ve kterých zkoumané sněmy probíhaly. Ze sněmovních usnesení vzešly také seznamy přítomných relátorů, které jsou klíčem pro nejdůležitější část práce, což je zejména analýza skladby šlechty, která byla zasedání zemskému sněmu přítomna. Údaje o přítomných urozencích byly zjišťovány zejména s použitím dostupné literatury a vydaných pramenů. K základním zkoumaným charakteristikám u těchto osob patří stavovské začlenění, krajská příslušnost, majetnost, náboženská orientace, některé kulturní aktivity a také vzájemné příbuzenské vazby. Závěr práce obsahuje také pokus o vymezení sněmovního jádra a porovnání výsledků výzkumu se závěry z bakalářské práce. Hlavním cílem práce je zejména prohloubení dosavadních poznatků o tom, jaké osoby na počátku 17. století hájily stavovské zájmy na zemských sněmech.

Hodnocení komise:
Diplomová práce Josefa Zimoly Relátoři českých zemských sněmů v letech 1606–1610 je především vysoce nadstandardně zpracovanou vědeckou studií, z níž je patrné hluboké zaujetí autora pro danou problematiku. Josefu Zimolovi se podařilo skloubit důsledné a pečlivé studium pramenů a literatury s jejich mimořádně zdařilou analýzou a interpretací v kontextu společenské a politické situace konce 16. a začátku 17. století. K ocenění této práce Cenou děkanky přispívá tedy velmi vysoká odborná úroveň, výstižné vysvětlení dobových kontextů opřených o vlastní badatelské výzkumy a v neposlední řadě schopnost formulovat výzvy pro další badatelské směřování v daném historickém období.

Kategorie D

Vojtěch Hanzlovský (P18337)

The Unity of Fiction and Reality in the Novels of Philip K. Dick

Vedoucí DP: PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka chce prostřednictvím děl tohoto spisovatele blíže poukázat na literární projevy tzv. proudu postmoderní science fiction, potažmo postmoderní fikce obecně. Jelikož autor v počátcích své tvorby skutečně publikoval v různých, zejména vědeckofantastických magazínech, bývá na něj často pohlíženo primárně jako na autora tohoto žánru, přesto však mnohdy úzké chápání kategorie vědecké fantastiky úspěšně překračoval. V Dickových pozdějších textech se setkáváme s velmi specifickým proplétáním autobiografických prvků s fiktivními realitami, kde drogy, paranoia, podivné náboženské kulty, vliv mimozemských civilizací a pokročilé umělé inteligence společně vytvářejí autorův specifický, až filozofický pohled na lidskou existenci. V tomto směru byla tvorba Philipa K. Dicka rovněž reflektována některými filozofy, jejichž jména jsou spojena především s Postmodernismem (J. Baudrillard, F. Jameson). Tato práce vybírá k diskusi volnou románovou trilogii VALIS, konkrétně její jednotlivé díly VALIS (1978), The Divine Invasion (1980) a The Transmigration of Timothy Archer (1982), které jsou svým filozofickým přesahem považovány za určitý vrchol autorovy tvorby. Za cíl si práce klade jednak charakterizovat specifika postmoderní literatury ve zmíněných dílech, v tomto případě s přihlédnutím k (postmoderní) science fiction, jednak také poskytnout konkrétní příklady postupů konstrukce Dickovy schizofrenní reality. Závěr se pokusí shrnout otázku, jak lze, případně nelze, postihnout v literatuře postmoderní realitu a krizi lidské identity, a též jakých prostředků k tomu využívá právě Philip K. Dick.

Hodnocení komise:
Diplomová práce Vojtěcha Hanzlovského má interdisciplinární charakter a je skvělým originálním příspěvkem do postmoderní interpretace vztahu fikce a skutečnosti. Komise ocenila mimo jiné komparativní analýzu filosofických, historických, psychologických i teologických aspektů při interpretaci literárního textu, který s dalším čtením otevírá nové významy, které jsou postupně odkrývány. K další řadě argumentů pro ocenění této práce Cenou děkanky patří nesporně i ten fakt, že dané téma nebylo dosud v české literární teorii zpracováno a že se autorovi diplomové práce podařilo interpretaci díla Philipa K. Dicka, významného amerického spisovatele 20. století, podat velice poutavým a zároveň srozumitelným jazykem.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kategorie A

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

Kategorie B

Kristýna Holečková (P20132)

Tvorba úloh pro stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 se zaměřením na víceletá gymnázia

Vedoucí práce: Mgr. Patrik Klofáč

Anotace:
Cílem závěrečné práce je připravit sadu úloh v online prostředí Makecode.com pro žáky SŠ víceletého gymnázia, včetně popisu cílů daných úloh a jaké kompetence žáci při práci získají. V první části práce zmapuji oblast RVP pro SŠ, konkrétně se zaměřím na změnu výuky robotiky na SŠ. V další části popíšu rozdíly a výhody práce se stavebnicí ve verzi EV3 oproti NXT 2.0 a zároveň popíšu online prostředí Makecode.com, které má výhodu přechodu z blokového programování do klasického, a naopak v průběhu psaní kódu. Hlavní částí mé práce bude vytvoření sady úloh, přesahujících základoškolské vzdělání, která bude otestována ve výuce. U každé úlohy budou sepsané cíle, kompetence žáků a případné problémy, které se při výuce vyskytly.

Hodnocení komise:
Studentka si vybrala aktuální téma, které vychází z jejího oboru. Cílem závěrečné práce bylo připravit sadu úloh v online prostředí MakeCode.com pro žáky SŠ víceletého gymnázia, včetně popisu cílů daných úloh a kompetencí. Závěrečná práce je dobře strukturovaná. Autorce se velmi poutavě podařilo propojení dvou oborů - fyziky a informatiky, a to na základě mezipředmětových úloh, které jsou okamžitě využitelné v pedagogickém procesu. Navíc mají jednotlivé úlohy vzájemnou provázanost a vzestupnou úroveň obtížnosti, čímž přispívají k rozvoji žákových kompetencí. I s ohledem na to, že obdobných skvěle zpracovaných příkladů dobré praxe je v propojení fyziky a informatiky velmi omezené množství, doporučila komise závěrečnou práci Kristýny Holečkové na udělení Ceny děkanky.

Kategorie C

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

Kategorie D

Cena nebyla udělena (nebyla přihlášena žádná práce).

 

V Českých Budějovicích 2. 5. 2023

Členové hodnotící komise:
PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Margareta Garabiková - Pártlová, Ph.D.
PhDr. Jan Petr, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Děkanka fakulty:
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.