• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Výsledky XVII. ročníku soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Výsledky XVII. ročníku soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Do soutěže bylo v akademickém roce 2021/2022 přihlášeno celkem 20 kvalifikačních prací, z toho bylo 9 diplomových prací, 6 bakalářských prací a 5 závěrečných prací celoživotního vzdělávání, a to v těchto kategoriích:

Kategorie A: výzkumné práce

Kategorie B: didaktické práce zahrnující aplikaci pro pedagogickou praxi

Kategorie C: teoretické, historické a přehledové práce podporující poznání ve vymezené tematické oblasti

Kategorie D: ostatní práce

 

Cenu děkanky obdržely tyto práce:

 

Diplomové práce

Kategorie A

1. místo

Mgr. Michálková Kristýna: Kritická místa ve výuce psychologie na středních školách z pohledu učitelů

Vedoucí práce: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Anotace:
V souladu s aktuálním trendem zkoumání kritických míst kurikula v různých výukových předmětech, je cílem této diplomové práce porozumět problematice kritických míst ve výuce psychologie z perspektivy učitelů psychologie na středních odborných školách a gymnáziích. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá kurikulem psychologie. Soustředí se na pojetí výuky psychologie v České republice, poté na proces zprostředkování kurikula, tedy na proces didaktické transformace a jeho jednotlivé roviny. Dále se věnuje kritickým místům kurikula, jejich definováním, vymezením ve vztahu ke klíčovým a dynamickým místům kurikula a shrnutím dosavadních výzkumů. V praktické části jsou prostřednictvím kvalitativního výzkumu řešeny otázky související s kritickými místy kurikula psychologie, konkrétně: jaká místa výuky psychologie středoškolští učitelé psychologie považují za kritická, jaké jim připisují příčiny a jak se je snaží překonat. Odpovědi na tyto otázky jsou hledány prostřednictvím obsahové analýzy 11 rozhovorů s učiteli psychologie. Pro hlubší porozumění problematice je analyzováno nejčetnější kritické místo výuky psychologie – obecná psychologie.

Hodnocení komise:
Komise ocenila vyváženost obou částí diplomové práce, která tak vytváří velmi zdařilý kompaktní celek, který plynule a logicky vysvětluje jednotlivé klíčové pojmy a otázky na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Věnuje se velmi zevrubně didaktické transformaci obsahu kurikula a zejména velice zdařile formuluje stěžejní pojem, kterým jsou samotná „kritická místa“. Autorce se podařilo vytvořit velmi potřebný výchozí kontext pro formulované výzkumné otázky, které jsou součástí provedeného kvalitativního výzkumu, ve kterém autorka mimo jiné popisuje 15 klíčových kategorií, které vyplynuly z rozhovoru s 11 učiteli, a uspořádává je do myšlenkového modelu, který popisuje to, jak dotazovaní učitelé o kritických místech kurikula psychologie hovoří. Komise ocenila, že diplomová práce poukazuje nejenom na obtížná a problematická místa výuky psychologie, ale i na jejich příčiny a rovněž se věnuje i tomu, jak tato místa učitelé překonávají, co by jim v této situaci mohlo pomoci k zdárnějšímu zvládnutí situace. Na Cenu děkanky byla nominována tato diplomová práce zejména z toho důvodu, že svým obsahovým analytickým zaměřením sleduje jeden z důležitých aspektů současných trendů ve vzdělávání, které vycházejí ze Strategie 2030+ a že nezůstavá pouze u konstatování stavu, ale na základě některých překvapivých zjištění nabízí tolik potřebná řešení pro pedagogickou praxi.

 

Kategorie B

1. místo

Mgr. Eliška Ženožičková Libánská: Výtvarný deník. Projekt pro žáky s poruchou autistického spektra

Vedoucí práce: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Anotace:
Diplomová práce předkládá teoretický i prakticky zaměřený materiál určený primárně pedagogům prvního stupně základní školy. V teoretické části jsou vymezeny a v souvislostech vykresleny klíčová témata, která představují základnu, na níž je vystavěna výtvarná řada. Její příprava a realizace je pak zakotvena v navazující projektové části. Prvá kapitola vymezuje pojem výtvarný deník a následně optikou výtvarné kultury představuje vybraný soubor konkrétních variant tohoto fenoménu. Další dvě kapitoly se vztahují k problematice poruch autistického spektra. Poslední teoretická pasáž práce pojednává o možnostech využití deníku ve výtvarných činnostech žáků s autismem. Textovou rovinu práce doplňují bohaté obrazové přílohy a k dispozici jsou zde čtenáři též strukturované přípravy jednotlivých lekcí prezentované výtvarné řady.

Hodnocení komise:
K vysoce pozitivnímu hodnocení diplomové práce přispěl vedle originality i výrazný interdisciplinární přesah, kterým práce skutečně předčí všechny práce nominované v dané kategorii. Autorka propojuje znalosti z oblasti výtvarné výchovy, dějin umění, didaktiky výtvarné tvorby a speciální pedagogiky. Vytváří, realizuje a ověřuje projekt pro žáky s PAS a dokumentuje jeho pedagogický i etický efekt. Obdobně jako některé další oceněné práce komise nominaci této diplomové práce doporučila zejména z toho důvodu, že svým obsahovým analytickým zaměřením sleduje jeden z důležitých aspektů současných trendů ve vzdělávání, které vycházejí ze Strategie 2030+. Jedná se o velice inspirující kvalifikační práci, která najde své uplatnění ve školních i mimoškolních aktivitách.

 

Kategorie C

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná práce.

 

Kategorie D

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná práce.

 

Bakalářské práce

Kategorie A

Cena nebyla v této kategorii udělena.

 

Kategorie B

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná práce.

 

Kategorie C

1. místo

Dřevová Lenka: PhDr. Klára Červenková a její přínos ženám v 1. polovině 20. století

Vedoucí práce: doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

Anotace:
Bakalářská práce bude uvedena nastíněním termínu ženské otázky, historickou přeměnou postavení žen a jejich pracovními příležitostmi. Také bude poukázáno na vývoj emancipačního hnutí v 19. a 20. století. Hlavní část se pak bude zabývat životní cestou středoškolské profesorky Dr. Kláry Červenkové (1873–1945), jejím studiem na gymnáziu „Minerva“, na Univerzitě Karlově a Škole vysokých studií pedagogických v Praze. Dále práce pojednává o jejím pedagogickém působení jako středoškolské profesorky s odkazem na problematiku laické morálky. Zmiňována bude Klářina angažovanost v činnostech ženských spolků a v politických uskupeních – Výboru pro volební právo žen a Ženské národní radě. Kromě toho bude přiblížen i Klářin vztah s dalšími aktivistkami emancipačního hnutí. Představena bude také její účast ve Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku, odmítavý postoj vůči nacistickému režimu a s tím spojený osudný pobyt v koncentračním táboře Ravensbrück.

Hodnocení komise:
Autorka se věnovala tématu, které dosud nikdo nezpracoval, protože opravdu poctivě nastudovala spoustu materiálů, a skutečně do hloubky pronikla nejen do života Červenkové, ale usouvztažnila celou řadu aspektů, které mají svým způsobem i přesah do dnešních dnů ve smyslu postavení žen ve společnosti, jejich emancipace a řešení genderových otázek. Výsledek mravenčí práce a hledání po archivech, dohledávání primárních zdrojů, přispívá k dalšímu pozitivnímu hodnocení celé práce. Celý historický kontext práce znamená poměrně hluboký vhled do historie jedné osobnosti. Komise doporučuje, aby byla práce publikována v nějakém historickém periodiku nebo sborníku. Již z hlediska svého zaměření splňuje práce i hledisko originality při výběru tématu kvalifikační práce.

 

Kategorie D

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná práce.

 

Závěrečné práce celoživotního vzdělávání

Kategorie A

Cena nebyla v této kategorii udělena.

 

Kategorie B

1. místo

Baštová Blažena: Rozvoj geografického myšlení a digitální gramotnosti na příkladu aktivity „ostrov“

Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Blažek

Anotace:
Závěrečná práce se zaměřuje na klasickou zeměpisnou úlohu „ideální ostrov“. Při ní je žákům 2. stupně demonstrována konstrukce vrstevnic. Úloha je sledována z pohledu geografického myšlení, kritických míst kurikula zeměpisu a digitálních dovedností. Praktická část se věnuje inovativním rozšířením úlohy o manuální zpracování a využití digitální technologie. Součástí je i vytvoření vrstevnicové mapy ostrova. Nové postupy jsou otestovány v rámci výuky v 6. třídě vybrané základní školy.

Hodnocení komise:
Komise ocenila velmi zdařile promyšlenou, a navíc dobře zacílenou a komplexně pojatou tematická rešerši, která reálně využívá potenciál mezipředmětových vztahů. K aplikaci do praxe autorka navrhla hravou aktivitu, vhodně kombinující ruční a digitální zobrazovací metody, které vedou žáky k porozumění relativně složité geografické problematice. Závěrečná práce představuje velmi nápaditě zpracovanou aktivitu k problematice, kterou ve své praxi musí řešit každý učitel geograficky zaměřeného tématu. I proto je navržená aktivita inspirativní jak pro budoucí, tak i současné učitele, vhodně kombinuje tradiční i nové výukové metody.

 

Kategorie C

Nebyla udělena cena.

 

Kategorie D

Do této kategorie nebyla přihlášena žádná práce.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.