Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), schválil tento Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „řád“).

 

Část první
Obecná ustanovení

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento řád je vnitřním předpisem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“ nebo „fakulta“) ve smyslu § 33 odst. 2 písm. e) zákona.
 2. Tento řád vymezuje disciplinární přestupky, upravuje řízení o disciplinárních přestupcích studentů zapsaných v jakékoliv formě studia na PF JU, disciplinární komisi PF JU a její jednací řád a pravidla pro ukládání sankcí za disciplinární přestupky.
 3. Na řízení o disciplinárním přestupku podle tohoto řádu se v případě, kdy tento řád nebo zákon neobsahují zvláštní úpravu, použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

 

Článek 2
Disciplinární přestupek

 1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené
  1. zákonem nebo jiným právním předpisem,
  2. vnitřním předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“ nebo „univerzita“), nebo
  3. vnitřním předpisem PF JU.
 2. Disciplinárním přestupkem je zejména:
  1. jakákoliv forma podvádění, opisování nebo neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností, nebo pokus o takovéto jednání,
  2. vydávání cizí práce za vlastní, zvláště použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace, například uvozovkami,
  3. odevzdání stejné nebo mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností,
  4. poskytnutí písemné práce jinému studentovi JU nebo jiné vysoké školy s vědomím, že bude použita k podvodnému jednání při plnění povinností nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému,
  5. úplatné poskytnutí písemné práce jiné osobě za účelem jejího odevzdání jinou osobou s úmyslem přihlásit se k autorství práce (tzv. ghostwriting) a tím splnit studijní povinnost na JU nebo jiné vysoké škole; za úplatné poskytnutí písemné práce jiné osobě podle předchozích slov se považuje též úplatné poskytnutí nebo zpracování písemné práce tzv. rešeršní agentuře,
  6. jakákoli forma neoprávněné manipulace s taženými zkušebními otázkami či výměna testů při psaní písemných prací, jakož i použití nepovolených materiálů, informací a pomůcek při plnění studijních povinností, nebo pokus o takováto jednání,
  7. zvlášť závažné nebo opakované porušení povinností, pravidel a zákazů vyplývajících z vnitřních předpisů JU nebo PF JU,
  8. zvláště závažné či opakované porušení pravidel a pokynů pro užívání počítačové sítě JU stanovených předpisem JU nebo PF JU,
  9. úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití majetku PF JU, JU či majetku člena akademické obce, zaměstnance PF JU nebo osoby jednající ve spolupráci s PF JU,
  10. agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členu akademické obce, zaměstnanci PF JU nebo osobě jednající ve spolupráci s PF JU,
  11. zneužívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v prostorách PF JU, vstup do prostor PF JU či účast na výuce pod vlivem návykových látek,
  12. porušení povinnosti bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti v údajích ve studijní evidenci.

 

Článek 3
Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise PF JU (dále jen „disciplinární komise“) je samosprávný akademický orgán fakulty tvořený 6 členy. Její funkční období činí 2 roky a počíná běžet dnem, ¨ v němž došlo ke standardnímu jmenování členů postupem podle odstavce 2, nejdříve však dnem následujícím po dni, v němž došlo k uplynutí funkčního období předchozí disciplinární komise.
 2. Členy disciplinární komise jmenuje, a ze závažných důvodů případně též odvolává, po předchozím souhlasu Akademického senátu PF JU děkan z řad členů akademické obce PF JU. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti zapsaní na PF JU. Tito nesmí být v pracovním poměru k JU. Děkan nebo proděkan PF JU nemůže být členem disciplinární komise.
 3. Funkce člena disciplinární komise vždy zaniká uplynutím funkčního období disciplinární komise (odstavec 1).
 4. Před uplynutím funkčního období může funkce člena disciplinární komise zaniknout zejména písemným vzdáním se funkce k rukám děkana, anebo zánikem členství v té části akademické obce PF JU, která byla rozhodná pro jeho jmenování. Členství studenta v disciplinární komisi zaniká též vznikem pracovního poměru k JU. Zanikne-li členství některého člena disciplinární komise před uplynutím funkčního období disciplinární komise, děkan na jím uvolněné místo postupem podle odstavce 2 jmenuje z příslušné části akademické obce jiného člena.
 5. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. První zasedání disciplinární komise, na jehož programu je volba předsedy, svolá děkan tak, aby se konalo do 30 dnů od počátku jejího funkčního období.

 

Část druhá
Disciplinární řízení

 

Článek 4
Účel disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení je třeba zejména zjistit nebo určit, zda

 1. se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,
 2. je takový skutek disciplinárním přestupkem,
 3. disciplinární přestupek spáchal student,
 4. byla studentovi v minulosti uložena sankce za jiný disciplinární přestupek nebo zda bylo od uložení sankce upuštěno, protože samotné projednání disciplinárního přestupku vedlo k nápravě, má-li toto zjištění význam pro posouzení projednávaného přestupku,
 5. lze disciplinární přestupek projednat,
 6. byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně a
 7. jaká disciplinární sankce má být za spáchání disciplinárního přestupku uložena.

 

Článek 5
Zahájení disciplinárního řízení

 1. Podnět k projednání disciplinárního přestupku může podat kdokoli. Podnět se podává děkanovi. Jeví-li se podnět důvodným, podá děkan disciplinární komisi návrh na zahájení disciplinárního řízení.
 2. Návrh děkana na zahájení disciplinárního řízení obsahuje zejména
  1. popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, s uvedením ustanovení porušených předpisů dle čl. 2, včetně uvedení času a místa, kde měl být disciplinární přestupek spáchán, jsou-li známy,
  2. označení studenta, který měl skutek spáchat,
  3. odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,
  4. uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.
 3. Disciplinární řízení se zahajuje z moci úřední. Řízení je zahájeno dnem, kdy bylo studentovi doručeno oznámení o zahájení řízení podle § 46 správního řádu spolu se stejnopisem návrhu děkana; s oznámením o zahájení řízení může být spojeno předvolání k ústnímu jednání podle § 69 odst. 1 zákona (§ 59 správního řádu).
 4. Před zahájením řízení si může fakulta v souladu se zněním § 137 správního řádu opatřovat nezbytná vysvětlení k prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení.

 

Článek 6
Okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku

Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže v téže věci již bylo v disciplinárním řízení rozhodnuto anebo jestliže od spáchání skutku, v němž je disciplinární přestupek spatřován, nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci uplynula lhůta jednoho roku. Do této lhůty se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

 

Článek 7
Projednání disciplinárního přestupku před disciplinární komisí

 1. Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda disciplinární komise jednání komise. Termín ústního jednání disciplinární komise musí být stanoven tak, aby ústní projednávání přestupku bylo započato nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení disciplinární komisi. Jednání disciplinární komise je vždy veřejné s výjimkou porad a hlasování o návrzích usnesení.
 2. Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno. Účastníkem řízení je pouze student. K ústnímu jednání musí být student řádně předvolán podle § 59 správního řádu, a to s nejméně pětidenním předstihem. Předvolání je realizováno zpravidla současně s oznámením o zahájení disciplinárního řízení dle čl. 5 odst. 3. V nepřítomnosti studenta lze disciplinární řízení konat jen, jestliže se k němu nedostaví bez řádné omluvy doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.
 3. Za relevantní důvod se považuje zejména zdravotní neschopnost doložená v souladu s příslušným ustanovením opatření děkana vydaným za účelem stanovení podrobnějších podmínek pro realizaci studia buď rozhodnutím o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenkou), anebo Potvrzením zdravotní neschopnosti dostupným na webové adrese studijního oddělení, z něhož zjevně vyplývá, že zdravotní indispozice brání studentovi v účasti na ústním jednání. Disciplinární komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání. Předseda disciplinární komise zajistí opakované předvolání studenta.
 4. Disciplinární komise může za podmínek § 64 správního řádu usnesením jednání přerušit.

 

Článek 8
Průběh ústního jednání

 1. Jednání disciplinární komise zahajuje předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise tím, že seznámí přítomné s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrne případné výsledky předchozích jednání.
 2. Student má, s výjimkou porady a hlasování disciplinární komise, právo být přítomen jednání disciplinární komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů, nahlížet do protokolu o jednání disciplinární komise s výjimkou protokolu o hlasování, a pořizovat si z nich výpisy.
 3. Student si může zvolit svého zástupce. Zvolený zástupce, který se disciplinární komisi prokáže písemným zmocněním studenta nebo jemuž student udělí své zmocnění před disciplinární komisí, má práva uvedená v předchozím odstavci.
 4. Skutkový stav věci se zjišťuje důkazy, které provádí disciplinární komise z vlastního podnětu nebo na návrh děkana, příp. studenta. Disciplinární komise není vázána návrhy účastníka, je však povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být bez důvodných pochybností zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil.
 5. Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec fakulty, který není členem její akademické obce, je povinen dostavit se na předvolání disciplinární komise k ústnímu jednání a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, je-li jeho svědectví navrženo jako důkaz. Může však výpověď odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek. Členové akademické obce nebo zaměstnanci fakulty, kteří byli k jednání disciplinární komise předvoláni, aby se dostavili podat výpověď, nesmějí být přítomni ústnímu jednání do doby, než jsou disciplinární komisí vyslechnuti.

 

Článek 9
Dovršení řízení vedeného před disciplinární komisí

 1. Uzná-li disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku.
 2. Disciplinární komise usnesením disciplinární řízení zastaví, jestliže v průběhu řízení vyšlo najevo, že
  1. skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním přestupkem,
  2. disciplinární přestupek nespáchal dotčený student,
  3. ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem podle § 55 nebo 56 zákona, nebo
  4. disciplinární přestupek nelze projednat (dle čl. 6).
 3. Součástí návrhu na rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být zejména výrok a odůvodnění.

 

Článek 10
Rozhodování o disciplinárním přestupku

 1. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu ode dne, kdy návrh obdržel. Před vydáním rozhodnutí však umožní studentovi, aby se ve stanovené lhůtě, ne kratší než pět dní, vyjádřil k podkladům rozhodnutí.
 2. Děkan může za podmínek čl. 12 rozhodnutím uložit sankci, kterou disciplinární komise navrhla, nebo sankci mírnější, nebo od uložení sankce upustit.
 3. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyhotovuje v písemné formě a musí obsahovat:
  1. označení univerzity, fakulty a jejího děkana,
  2. jméno a příjmení studenta, datum narození, studijní číslo, studijní program a případně studijní obor, jehož se rozhodnutí týká, místo trvalého pobytu, a případně též adresu určenou pro doručování, kterou student PF JU nahlásil dle § 63 zákona,
  3. výrok rozhodnutí, jímž se
   1. stanoví, že student spáchal disciplinární přestupek (s popisem skutku a uvedením porušených předpisů) a
   2. ukládá sankce, nebo se od jejího uložení podle § 65 odst. 2 zákona upouští;
  4. odůvodnění,
  5. poučení o právu studenta podat odvolání a způsobu uplatnění tohoto práva, včetně uvedení toho, kde a v jaké lhůtě se podává, od kterého dne se tato lhůta počítá, a který správní orgán o odvolání rozhoduje.
 4. Rozhodnutí děkana o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem:
  1. marného uplynutí lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí o disciplinárním přestupku
  2. doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku mění nebo potvrzuje,
  3. vzdání se práva na odvolání.

 

Článek 11
Odvolání

 1. Student, o jehož disciplinárním přestupku rozhodl děkan PF JU, má právo proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů od dne oznámení rozhodnutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit. Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal. Jestliže student vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.
 2. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání student uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy. Namítá-li student, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
 3. Odvolání se podává k rukám děkana PF JU. Děkan podle okolností doplní řízení; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo bylo-li nepřípustné. Děkan může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.
 4. Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle předchozího odstavce, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je rektor, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů. Ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání. Jestliže děkan před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.
 5. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo vnitřními předpisy, se nepřihlíží.
 6. Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy
  1. napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
  2. napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi; v odůvodnění tohoto rozhodnutí rektor vysloví právní názor, jímž je děkan při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, nebo
  3. napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; student má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nově pořízeným rektorem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní rektor rozhodnutí v části odůvodnění; rektor nemůže napadené rozhodnutí změnit v neprospěch studenta, ledaže je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.
 7. Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.
 8. Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne; jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc děkanovi.
 9. Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 6, 7 nebo 8, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí; jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.
 10. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi. Ustanovení čl. 10 odst. 1 věta druhá platí pro rozhodnutí rektora obdobně.
 11. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat; rozhodnutí rektora je v právní moci, jestliže bylo oznámeno studentovi. Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana, které bylo potvrzeno podle odstavce 9.
 12. Pokud student vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání; dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci; o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a student se o něm vyrozumí; odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.
 13. Rektor nebo děkan přijme v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 6 taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

 

Článek 12
Ukládání sankcí

 1. Jestliže byla bez důvodných pochybností prokázána vina, lze za spáchaný disciplinární přestupek uložit sankci
  1. napomenutí,
  2. podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, nebo
  3. vyloučení ze studia, pokud byl disciplinární přestupek spáchán úmyslně.
 2. Při ukládání sankcí se přihlédne zejména k povaze disciplinárního přestupku, k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k pohnutkám studenta, jež vedly ke spáchání disciplinárního přestupku, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, včetně jeho studijních výsledků, a k tomu, zda spáchání disciplinárního přestupku litoval, případně projevil snahu o nápravu způsobených škodlivých následků.
 3. Je-li uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, rozhodnutí vždy výslovně obsahuje podmínku, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit dalšího disciplinárního přestupku nebo činu ještě závažnějšího.
 4. Od uložení sankce je možno upustit, lze-li mít za to, že již samotné projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.
 5. Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze sankce jediná.
 6. Nelze uložit sankci přísnější, než navrhla disciplinární komise.
 7. Sankce je vykonatelná dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku.
 8. Uložená disciplinární sankce se studentovi vyznačí ve studijním spisu a v informačním systému (IS STAG) do evidence studia.

 

Článek 13
Výkon sankcí

 1. Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta.
 2. Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a pověřený pracovník studijního oddělení po stanovenou lhůtu dohlíží na plnění podmínek osvědčení, o čemž podává děkanovi zprávu. Na základě informací studijního oddělení děkan posoudí, zda se student osvědčil či nikoliv. V případě, že se student neosvědčil, vydá o tom děkan rozhodnutí, na něž se přiměřeně použijí ustanovení čl. 10. Sankce podmíněného vyloučení ze studia ve spojení s rozhodnutím o tom, že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze studia.
 3. Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že studentovi je dnem právní moci rozhodnutí o disciplinárním přestupku ukončeno studium.

 

Část třetí
Jednací řád disciplinární komise

 

Článek 14
Vnitřní organizace disciplinární komise

 1. Disciplinární komise si na svém prvním jednání zvolí ze svých členů předsedu. K platnosti volby je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů disciplinární komise. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů disciplinární komise. Pokud potřebný počet hlasů nezíská žádný z kandidátů, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 2. Předseda disciplinární komise
  1. organizuje činnost disciplinární komise a vystupuje jejím jménem navenek,
  2. svolává, řídí a ukončuje jednání disciplinární komise, navrhuje pořad projednávaných přestupků.
 3. Disciplinární komise si ze svých členů zvolí místopředsedu, který v případě potřeby zastupuje předsedu disciplinární komise.
 4. Disciplinární komise spolupracuje se studijním oddělením fakulty, které jí poskytuje nezbytné informace o studentech a veškerou potřebnou součinnost. Jednání disciplinární komise se účastní pověřený pracovník kanceláře děkana, jenž
  1. se organizačně podílí na zajištění činnosti disciplinární komise,
  2. pořizuje protokol o jednání disciplinární komise v souladu s § 18 správního řádu,
  3. administrativně zpracovává další písemnosti komise,
  4. zajišťuje písemné vyhotovení rozhodnutí děkana o disciplinárním přestupku a jeho řádné odeslání,
  5. informuje disciplinární komisi o tom, zda byl student již v minulosti sankcionován za spáchání disciplinárního přestupku, a
  6. v součinnosti se studijním oddělením podává děkanovi zprávu o tom, zda student plní podmínky osvědčení stanovené rozhodnutím děkana o disciplinárním přestupku při uložení sankce podmíněného vyloučení.

 

Článek 15
Jednání disciplinární komise

Jednání disciplinární komise řídí její předseda. Předseda disciplinární komise odpovídá za to, že o každém jednání a hlasování bude pořízen protokol.

 

Článek 16
Rozhodování disciplinární komise

 1. Disciplinární komise rozhoduje ve věcech, jež náleží do její působnosti, usnesením.
 2. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.
 3. K přijetí usnesení disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů disciplinární komise. K přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení nebo výkon sankce vyloučení ze studia, je zapotřebí souhlasu většiny všech členů disciplinární komise.
 4. Komise hlasuje postupně o vině, o tom, zda bude uložena sankce, a o druhu sankce.
 5. Pokud komise nedospěje k usnesení
  1. že je student vinen, navrhne děkanovi, aby řízení zastavil,
  2. že bude uložena sankce, navrhne děkanovi, aby od uložení sankce upustil,
  3. o uložení sankce vyloučení ze studia, hlasuje o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia,
  4. o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, navrhne děkanovi, aby uložil studentovi sankci napomenutí.

 

Část čtvrtá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 17
Doručování

 1. Doručování písemností v disciplinárním řízení se řídí § 69a odst. 2 zákona a § 19 a násl. správního řádu.
 2. Písemnosti vydané při úkonech v disciplinárním řízení, nejsou-li doručeny přímo při učinění těchto úkonů, se doručí prostřednictvím děkanátu fakulty, a to na adresu uvedenou studentem v IS STAG.
 3. Do vlastních rukou se písemnost se doručuje,
  1. jde-li o
   1. předvolání studenta k disciplinárnímu řízení,
   2. předvolání člena akademické obce fakulty nebo zaměstnance fakulty podle čl. 8 odst. 5 tohoto řádu,
   3. rozhodnutí o disciplinárním přestupku,
   4. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o disciplinárním přestupku,
   5. rozhodnutí o tom, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, se ve stanovené lhůtě neosvědčil,
  2. jestliže tak stanoví orgán, který písemnost vydal.
 4. Dnem doručení písemnosti je den, kdy adresát písemnost převzal. Odepře-li adresát písemnost přijmout, má to účinky převzetí písemnosti.
 5. Nepodaří-li se písemnost v disciplinárním řízení doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.

 

Článek 18
Přechodná ustanovení

 1. Odpovědnost za dosavadní disciplinární přestupky se posoudí podle dosavadních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu; podle tohoto řádu se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro studenta příznivější.
 2. Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu.
 3. Disciplinární komise ustavená před nabytím účinnosti tohoto řádu se považuje za disciplinární komisi ustavenou podle tohoto řádu; uplatní se na ni příslušná úprava v tomto řádu včetně článku 3.

 

Článek 19
Závěrečná ustanovení

 1. Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 8. června 1999 se zrušuje.
 2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 12. 11. 2019.
 3. Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 21. 1. 2020.
 4. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 5. Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek PF JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.