Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 24, 25 a 26 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Klíčové termíny a údaje

Den otevřených dveří: 18. 1. 2024 a 19. 1. 2024

Termín podávání přihlášek: od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 do 10. 4. 2024

Odkaz pro podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je splatná do 31. 3. 2024 do 10. 4. 2024, podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 

Termín přijímacích zkoušek: 1. 6. 2024 – 14. 6. 2024

Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.

Termín pro nahlížení do spisu uchazeče: 8. 7. 2024 – 12. 7. 2024.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč pro každou podanou přihlášku

Platební údaje pro jeho úhradu:

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

Uchazeč, který má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, může požádat rektora o prominutí poplatku 500 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu; jak je následně specifikováno:
  1. podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský (magisterské studium nečleněné) je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  2. podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu,
  3. podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
  4. Uchazeč, který nemůže doložit předchozí vzdělání diplomem nebo vysvědčením, může tyto skutečnosti doložit formou čestného prohlášení, viz příloha 1 vyhlášky.
  5. Uchazeč, který dokládá čestné prohlášení, musí zároveň doložit, že má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (viz § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.).
 2. Uchazeč je povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG konvertovaný elektronický dokument ve formátu PDF (viz. „Autorizovaná konverze dokumentů“ https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 14. 6. 2024, toto datum je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2024/2025; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 3. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové předpoklady je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024; to neplatí, prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
 4. Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
 5. Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
 6. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.